БФА апелира за въвеждане на стимулираща пазара тарифа


Ясно дефинираната държавна политика по отношение на тарифата на изкупуване е основен приоритет на производителите на възобновяема енергия. Около това се обединиха те, в рамките на семинар на тема „Митове и факти за развитието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България”, организиран от Българската фотоволтаична асоциация. Събитието се проведе на 9 февруари, в столичния хотел Света София в присъствието на специалисти от областта и представители на медиите. Крайно утежнените административни процедури, както и проблемите при свързване с електропреносната  мрежа на НЕК са сред пречките, които инвеститорите във възобновяеми енергийни проекти срещат. Това е и причината, фотоволтаиката да не е достигнала необходимото ниво на развитие в България, стана ясно на семинара.
„Насърчаването на ВЕИ следва да даде възможност на икономическите субекти да реализират определена доходност”, сподели  Стефан Йорданов от Соларпро. „Важно е един ВЕИ проект да се разглежда като ценна книга , т.е.  да обещава генерирането на определена възвръщаемост в дългосрочен план”. В реалната ситуация обаче, Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) всяка година променя цените на изкупуване на произведената енергия с до 5 %. Затова присъстващите застанаха зад идеята за фиксирана тарифа за срок от 25 години, която да позволи възстановяване на вложените в проекта средства.
Наличието на спекуланти на пазара е друг основен проблем на бранша, заяви г-н Калоян Кънев, зам.-председател на асоциацията. Затова изрази подкрепата си за въвеждането на банкови гаранции, което ще доведе до естествено отпадане на нереалистичните проекти.
По мнение на Васил Петев от консултантската компания 3В Мениджмънт, цената на конвенционалната  електроенергия след януари 2013 г. ще се увеличи с минимум 100 % заради задължителното купуване на квоти от вредни емисии. Това е и основен плюс за производството на енергия от възобновяемите енергийни източници, чието добиване е екологично.
Предимствата на покривните соларни инсталации изтъкна Иво Цачев от Ренърджи. Тяхното приложение позволява по-малка използваема площ, намалени разходи по развитие на електропреносната мрежа и превръщане на потребителите на енергия в производители. Само за административните процедури за изграждането на слънчев покрив в България обаче, са необходими минимум 60 седмици. Според г-н Цачев, процедурата би трябвало да бъде значително улеснена, ако от узаконителна премине в уведомителна, както е решен въпросът в Германия.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top