Холсим България спечели награда в конкурс


На 14 юни т.г. Холсим България, водещ производител на цимент, инертни материали и готови бетонови смеси, бе награден от МОСВ със специалната награда на конкурса “Зелен бизнес” за плановете за възстановяване на екосистемите в две от кариерите на компанията и за ландшафтното оформяне на циментовия завод в Бели извор. Въпреки, че в България не съществува законово изискване за изготвяне на Планове за биоразнообразие от частни дружества, следвайки корпоративните си стандарти за устойчив бизнес, Холсим България възложи на екип биолози от Научно-изследователския сектор към Софииския университет да изготви Планове за биоразнообразие за двете кариери, които да допринесат за възстановяване на природните екосистеми в тях. Плановете са завършени през май 2011 г. Те съдържат  описание на съществуващите видове и местообитания в района на кариерите и околностите, конкретни деиности за всяка кариера, както и подходящи видове и техники за мониторинг на резултатите от прилагането на плановете.
Добивът на суровини от двете кариери е прекратен през 2009 г. Започната е техническа рекултивация, след която предстои да се извърши и биологична рекултивация. Плановете за биоразнообразие съдържат препоръки за предстоящата биологична рекултивация на двете кариери, така че залесяването и затревяването да се извърша с видове, които доминират в естествените и полуестествените тревни и горски съобщества в региона на съответната кариера. Целта е да се създадат условия за завръщане на естествени за района видове на територия, върху която десетилетия наред е извършван добив на минерални суровини с пряко отнемане на площи от природни местообитания, със силно човешко присъствие и индустриални дейности, съпроводени с шум, вибрации и прахови емисии.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top