Холсим България спечели награда в конкурс


На 14 юни т.г. Холсим България, водещ производител на цимент, инертни материали и готови бетонови смеси, бе награден от МОСВ със специалната награда на конкурса “Зелен бизнес” за плановете за възстановяване на екосистемите в две от кариерите на компанията и за ландшафтното оформяне на циментовия завод в Бели извор. Въпреки, че в България не съществува законово изискване за изготвяне на Планове за биоразнообразие от частни дружества, следвайки корпоративните си стандарти за устойчив бизнес, Холсим България възложи на екип биолози от Научно-изследователския сектор към Софииския университет да изготви Планове за биоразнообразие за двете кариери, които да допринесат за възстановяване на природните екосистеми в тях. Плановете са завършени през май 2011 г. Те съдържат  описание на съществуващите видове и местообитания в района на кариерите и околностите, конкретни деиности за всяка кариера, както и подходящи видове и техники за мониторинг на резултатите от прилагането на плановете.
Добивът на суровини от двете кариери е прекратен през 2009 г. Започната е техническа рекултивация, след която предстои да се извърши и биологична рекултивация. Плановете за биоразнообразие съдържат препоръки за предстоящата биологична рекултивация на двете кариери, така че залесяването и затревяването да се извърша с видове, които доминират в естествените и полуестествените тревни и горски съобщества в региона на съответната кариера. Целта е да се създадат условия за завръщане на естествени за района видове на територия, върху която десетилетия наред е извършван добив на минерални суровини с пряко отнемане на площи от природни местообитания, със силно човешко присъствие и индустриални дейности, съпроводени с шум, вибрации и прахови емисии.

ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top