Холсим България спечели награда в конкурс


На 14 юни т.г. Холсим България, водещ производител на цимент, инертни материали и готови бетонови смеси, бе награден от МОСВ със специалната награда на конкурса “Зелен бизнес” за плановете за възстановяване на екосистемите в две от кариерите на компанията и за ландшафтното оформяне на циментовия завод в Бели извор. Въпреки, че в България не съществува законово изискване за изготвяне на Планове за биоразнообразие от частни дружества, следвайки корпоративните си стандарти за устойчив бизнес, Холсим България възложи на екип биолози от Научно-изследователския сектор към Софииския университет да изготви Планове за биоразнообразие за двете кариери, които да допринесат за възстановяване на природните екосистеми в тях. Плановете са завършени през май 2011 г. Те съдържат  описание на съществуващите видове и местообитания в района на кариерите и околностите, конкретни деиности за всяка кариера, както и подходящи видове и техники за мониторинг на резултатите от прилагането на плановете.
Добивът на суровини от двете кариери е прекратен през 2009 г. Започната е техническа рекултивация, след която предстои да се извърши и биологична рекултивация. Плановете за биоразнообразие съдържат препоръки за предстоящата биологична рекултивация на двете кариери, така че залесяването и затревяването да се извърша с видове, които доминират в естествените и полуестествените тревни и горски съобщества в региона на съответната кариера. Целта е да се създадат условия за завръщане на естествени за района видове на територия, върху която десетилетия наред е извършван добив на минерални суровини с пряко отнемане на площи от природни местообитания, със силно човешко присъствие и индустриални дейности, съпроводени с шум, вибрации и прахови емисии.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top