Индексът на промишлеността бележи ръст за месец август


За първи път от декември 2008 г. показателят минава над дългосрочното си средно равнище

През август т. г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1.1 пункта спрямо предходния месец, стана ясно от данни на Национален статистически институт. По-добър бизнес климат се регистрира в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството и сектора на услугите има известно влошаване на стопанската конюнктура.
В сравнение с юли съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 2.0 пункта и е само с 2.1 пункта под нивото на дългосрочната си средна стойност. Анкетата отчита повишен оптимизъм на мениджърите по отношение на настоящото бизнес състояние на предприятията, като за първи път след декември 2008 г.показателят минава над дългосрочното си средно равнище. Настоящата производствена активност също се оценява като увеличена, макар осигуреността на производството с поръчки леко да намалява поради свиване на поръчките за износ. Същевременно се покачват и запасите от готова продукция.
В краткосрочна перспектива мениджърите остават оптимистично настроени по отношение както за бизнес състоянието, така и за дейността, но оптимизмът е малко по-умерен, което се отразява и на очакванията за персонала през следващите три месеца. През август балансовият показател за заетите намалява с 2.3 пункта.
Основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса в отрасъла, продължава да бъде несигурната икономическа среда, който е все още над обичайната си средна стойност за последните десет години. Същевременно последната анкета отчита известно увеличение на проблемите, свързани със слабости в икономическото законодателство, като вече над една пета от предприятията срещат подобни затруднения.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top