РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар България
Отлични
Цилиндричност
и Качество на
Повърхнината

Самоцентроване
без нужда от пилотен отвор

Интелигентно Металорязане
6100 Казанлък
ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G
тел./факс: 0431 62 557
GSM: 0887 626 870
e-mail: apostolov@iscar.bg
www.iscar.bg

ISCAR HIGHQ LINES


Top