Пазарен ръст на интелигентните измервателни уреди


Според анализатора Frost & Sullivan, Европа ще увеличи пет пъти количеството на  инсталираните  интелигентни измервателни уреди до 2017 г. Моментът, в който производството на интелигентни измервателни уреди търпи развитие в страни като Дания, Финландия и Норвегия, то във  Великобритания, Франция, Испания и Португалия се планира мащабно му разгръщане, в съответствие с целите и политиката на ЕС в областта на околната среда.
Прогнозните данни в доклада на Frost & Sullivan показват, че темпът на развитие на интелигентите системи за измерване в Европа  ще нарасне от  318,4 милиона долара, през 2010 г. до 1,93 млрд. долара, през 2017 г. , при общ годишен темп на растеж (CAGR) от 29,3%. Като количествена база, очакванията са измерванията да нараснат от  43,90 м през 2010 г. до 200.43 м през 2017 г., при CAGR средно 24,2%.
Предвижданията са развитието и иновациите при интелигентните измервателни уреди да нараснат особено след края на 2012 год., с публикуването на  Мандата за стандартизация М/441. „Просперитетът на интелигентните измервания се дължи на последните тенденции за стимулиране на системите за възобновяеми енергийни източници и прилагането на интелигентни мрежи",  Европа е съсредоточена върху изпълнението на целите 20-20-20, което е необходим двигател за увеличаване на енергията от ВЕИ и постигане на третата директива за 80% дял на интелигентните измервателни уреди в жилищния сектор до 2020 г."
В момента  на европейския пазар за интелегентни измервателни средства  има по-малко от 20 фирми доставчици. Конкуренцията между производителите, ютилити компаниите, фирмите за дистанционно отчитане и фирмите за автоматизация е твърде висока и се очаква тя да нарасне заедно с нови участници, навлизащи на пазара. Особено с появата на нови китайски и други азиатски компании, които  ще се явят на този пазар през следващите 1-2 години, прогнозира анализаторът.

Източник: renewableenergyfocus.com; снимка: treehugger.com
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top