РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Полимета С, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Полимета СПОЛИМЕТА•С
МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ • ПРИСПОСОБЛЕНИЯ • ИНСТРУМЕНТИ

СОФИЯ 1528, ж.к. Дружба 1, ул. Илия Бешков 3
тел. 02/ 973 28 87, 973 29 04, 088/ 41 5 99 10
факс: 02/ 973 27 66, e-mai1: office©polymeta.bg

ВИНТОВИ КОМПРЕСОРИ
Всичkи винтови koмnpecopu nроизведени от FIAC, om cepuume NEW Silver u Airblok, ca проеkтирани ga посрещнат u нaй-meжkume произвоgствени изисkвания. Ориентирани kъм nотребителя u лесни за noggpъжka, NEW Silver u Airblok koмnpecopu работят muxo u ефиkасно kamo евтин u надежден източниk на kачествен сгъстен възgух.

Те са иgеалният избор за вceku потребител с изисkвания за еgин kомпресор, koйmo в nocnegcmвue песно може ga бъgе интегриран в по-големи системи за сгъстен възgух. Гамата винтови kомпресори на FIAC вkлючва kомпресори с мощност от 5.5НР go 125НР u geбum от 33.6 мз/h go 759 мз/h.

Пълна оферта на наличните машини на нашия caйm http://www.polymeta.bg


Top