Приемат се нови проекти за технологична модернизация в малки и средни предприятия


Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) откриха нова процедура по Оперативна програма "Конкурентоспособност"  за технологична модернизация в малки и средни предприятия. Министерството е управляващ орган по ОП "Конкурентоспособност", а агенцията – междинно звено по приоритетните й оси 1 и 2. Изпълнението на избраните проекти ще повиши конкурентоспособността на компаниите в приоритетни икономически сектори чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване. По тази процедура предприятията ще имат достъп и до професионални консултации за въвеждането на нови технологии, процеси, продукти и услуги. Общият размер на безвъзмездната помощ по процедурата е 97 791 500  лева.Пълният пакет документи и насоките за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на единния информационен портал за управление на структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в България www.eufunds.bg.Предложенията следва да се подават в регионалните звена на ИАНМСП в Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново. Крайният срок е 20.12.2011 г.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top