НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: обезвреждане

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 41

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 23

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 41

Сортирай резултатите по: дата | точност... околната среда, както и достигане до концентрациите за обезвреждане. Нови и подобрени материали и процеси се разглеждат ... бетон или друга среда за дълготрайно съхранение или обезвреждане. Основните недостатъци на този метод са високите капиталовложения ... още

energy-review.bg

Техники за минимизиране на отпадъците в индустрията
Поради нарастващия брой нормативни изисквания, увеличаващите се разходи за обезвреждане и санкции при неспазване на разпоредбите, все повече индустриални ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Рекултивация на депа
... на нови, по-екологосъобразни и ресурсно ефективни технологии за обезвреждане, процентът на отклоняваните от депата отпадъци нараства все повече ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване
Тъй като този вид отпадъци съдържат ценни и редки метали, както и потенциално опасни вещества, отговорното им управление включва на първо място повторна употреба на все още

ecology-and-infrastructure.bg

... бъдат подложени на редица процеси преди крайното им обезвреждане например товарене/разтоварване, обработка и кондициониране. Между ... , които не разполагат с подходящо съоръжение за обезвреждане на радиоактивни отпадъци. Периодът на съхранение може ... още

energy-review.bg

Технологии за обезвреждане на болнични отпадъци
Групата на болничните отпадъци включва инфекциозни отпадъци, използвани остри предмети, фармацевтични отпадъци, отпадъци, съдържащи опасни химични вещества и препарати, отпадъци със съдържание на тежки метали. Медицинските още

ecology-and-infrastructure.bg

... и бетон) до съоръжения за безопасно съхранение и обезвреждане. Всеки такъв процес е свързан с определени технически ... регулаторен надзор и осигуряване на съоръжения за съхранение и обезвреждане на отпадъците. При първия подход цялото оборудване, всички ... още

energy-review.bg

... редуциране на корозията до приемливи нива; • методите за обезвреждане на отработения разтвор. Сред най-често използваните химикали за ... опасни за употреба и изискват сложни процедури на обезвреждане. От изпарението на химичния разтвор и протичането на ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА обезвреждане В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 23


Уейст Консулт
... , съхранение, третиране и извършване на крайни операции по оползотворяване / обезвреждане на производствени и опасни отпадъци, като например: • Отпадъчни ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Уейст Консулт
... , съхранение, третиране и извършване на крайни операции по оползотворяване / обезвреждане на производствени и опасни отпадъци, като например: • Отпадъчни печатарски ... още

ecology-and-infrastructure.bg

AUWA Recycling
... баланс. Бъдещето е в отпадъците: специалисти, обединявайте се! Интелигентното обезвреждане на отпадъци се превръща във фактор от все по ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Уейст Консулт
... , съхранение, третиране и извършване на крайни операции по оползотворяване / обезвреждане на производствени и опасни отпадъци, като например: • Отпадъчни печатарски ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Да Транс
... транспортиране, временно съхранение, предварително третиране и последващо обезвреждане на широка гама от опасни и безопасни отпадъци ... и съхранение и различните методи на тяхното обезвреждане или унищожаване, нашият професионален екип изготвя конкретни ... още

engineering-review.bg

Екома
... Специализирана по дейности от ЗУО за събиране, транспорт, обезвреждане, оползотворяване и рециклиране на опасни и неопасни отпадъци. ... и определяне на живак във въздух и вода • ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ФЛУОРЕСЦЕНТНИ ЛАМПИ • ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА • МЕДИЦИНСКИ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екома
... ; алгициди - за борба с водорасли. Методи за обезвреждане Съществуват няколко метода за обезвреждане на пестициди. Химичните методи включват: изгаряне; реакционна ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Да Транс
... , които обхващат транспортиране, временно съхранение, предварително третиране и последващо обезвреждане. Традиции и качество Да Транс развива дейността си на ... още

ecology-and-infrastructure.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА обезвреждане В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1


... . Дружеството е оператор на системи за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична ... още

btcatalogue.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top