Семинар обсъди актуални проблеми във ВЕИ сектора


Българска Фотоволтаична Асоциация (БФА) е сдружение на повече от 50 български и чуждестранни компании, активни в соларния бранш. Tя участва в процеса по приемане на нов Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ). БФА поддържа активни контакти с държавните институции в сектора на енергетиката, с енергоразпределителните дружества, както и с други бизнес сдружения и с екоорганизации.

БФА е активна и на Европейско ниво – като член на Европейската фотоволтаична  асоциация (EPIA), Асоциацията е партньор от българска страна в проекта на Европейската Комисия „PV LEGAL”. Той се провежда паралелно в 12 държави от ЕС и цели премахването на административни пречки пред изграждането на фотоволтаични инсталации. Резултатите и изводите от „PV LEGAL”ще бъдат представени през Юни 2010 г. в рамките на ВЕИ конференция в столичния хотел „Шератон”.

На 9 февруари т. г. Българска фотоволтаична асоциация организира семинар на тема „Митове и факти за развитието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България". Обсъдени бяха основните проблеми пред инвеститорите и производителите на възобновяема енергия, както и належащите промени в нормативната база и държавната политика. "Крайно утежнените административни процедури, наличието на спекуланти на пазара, както и проблемите при свързване с електропреносната мрежа на НЕК, са сред най-често срещаните проблеми пред инвеститорите във възобновяеми енергийни проекти. Това е и причината фотоволтаиката да не е достигнала необходимото ниво на развитие в България", заявиха участниците на семинара.
„Насърчаването на ВЕИ следва да даде възможност на икономическите субекти да реализират определена доходност", сподели Стефан Йорданов от Соларпро. „Важно е един ВЕИ проект да се разглежда като ценна книга, т.е. да обещава генерирането на определена възвръщаемост в дългосрочен план". Сред предложенията, изнесени на форума бе и фиксирането на тарифата за изкупуване на енергия от ВЕИ за срок от 25 години, което би гаранирало възвръщаемост на инвестицията в проекта.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top