СПЕКТРИ реализира успешен проект в гр. Пловдив


В началото на тази година СПЕКТРИ успешно завърши проект за разработване на уеб портал и свързване в online непрекъснат режим на работа 5-те мониторингови станции за измерване на шум в околната среда тип ENM в Пловдив, съобщиха от компанията. Станциите са собственост на общината и са част от Системата за постоянен мониторинг на шума в околната среда на града, а публичен достъп и визуализация на измерваните данни са налични на специално създаден за целта портал. "Системата предоставя информация от непрекъснато обновяващата се база данни от измервателните терминали на шум – във вид на графика(и)/таблица(и) за LAeq – dB(A), както и таблица(и) за стандартизирани шумови индекси (LAmin, LAmax, LAден, LAвечер, LAнощ, L24 - dB(A)) за: последен час, текущ ден, дневно, седмично, месечно, друго (история)", заявиха от СПЕКТРИ.
"Осигурен е достъп и до проведените периодични преносими измервания на шум в 50 броя локации в града (за 2009/2010 г., както и 2011 г.). Измерванията се провеждат ежегодно - с цел допълнителна верификация на Стратегическата карта за шум на агломерация Пловдив, както и като част от системата за актуализация на данните за акустичната среда в града”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top