Инженеринг ревю - специално издание Металообработка

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l МЕТАЛООБРАБОТКА 39 тенденции телно една трета. Практически това означава, че за цялостно покри- тие на компонентите на автомобил от среден клас се спестяват около два килограма цинк. Друго предимство на цинково-маг- незиевата защита е, че заваряване- то на части от каросерията на ав- томобила е по-лесно поради по-тънкия слой на покритието. Боята може да се нанася директно върху основното покритие, без да се изисква свързващ слой. Това спестява време и средства и щади околната среда. Точно моделиране на процесите на топлинна обработка Почти е невъзможно да си пред- ставим някои водещи индустрии без процесите на горещо формоване днес. Причината е, че с тези методи е възможно да се произвеждат осо- бено сложни по форма компоненти, които същевременно са и леки. За да носи приходи едно серийно производ- ство и за да се гарантира надеждно- стта на крайния продукт, то тряб- ва добре да се разбират и прецизи- рат променливите параметри, от които той зависи. Аналитичните инструменти за производствени процеси също пред- ставляват поле на усилено развитие. Иноватори в стоманопреработва- телния бизнес инвестират в уникал- ни моделиращи платформи, които бързо оправдават капиталовложени- ята. Един от лидерите в германска- та стоманодобивна промишленост например разработи и внедри систе- ма за моделиране и симулация на го- рещо формоване, която дава възмож- ност да се възпроизведе точен мо- дел на процесите без значителни допълнителни усилия или разходи. Така те спестяват на клиентите си необходимостта от спирания на производствени линии за извършва- не на тестове. Концернът предоста- вя параметрите на процеса на свои- те клиенти, за да могат те да пре- ценят точно как ще протекат про- цесите в техните формовъчни линии и какви свойства ще притежава формованият продукт от листова стомана след това. Този мощен ин- струмент за прогнозиране на фор- мовъчния процес позволява съкраща- ване на разходите за тестване и разработки с до 20%. Разработчиците комбинират мо- делиращата система със симулация по метода на крайните елементи. Следователно той работи, като внася постоянни корекции в симула- циите и обратно – методът се усъ- вършенства с натрупването на мо- дели. Това взаимодействие между теория и практика бързо дава валид- ни резултати. Обемът на съхранява- ните данни за симулации на горещо формоване е обширен. Автоматизирано управление на термичните процеси При цементацията се извършва дифузно повърхностно насищане на нисковъглеродни и нисколегирани стомани с въглерод. След цемента- ция детайлите се подлагат на зака- ляване и нискотемпературно от- връщане. Така се повишава твър- достта и износоустойчивостта на детайлите. Цементацията в интегрирана пещ за охлаждане (IQ) е често срещан про- цес на термична обработка за произ- водството на зъбни колела и други части. Също така маслото е най-чес- то използваната среда за охлаждане. По време на охлаждането понякога може да се получат изкривявания и деформации на детайлите. Причини- те могат да бъдат няколко, включи- телно температурни колебания. Наблюдението на температура- та на различни дълбочини и точки около детайлите може да предоста- ви ценни данни за температурния профил на детайла през целия цикъл на нагряване и охлаждане. Не е възможно обаче да се следи темпе- ратурата на детайла с регистратор на данни извън пещта. Специални регистриращи устрой- ства, предназначени за използване в тежки промишлени среди, дават решение на този проблем. Електро- никата в тях е защитена от здрав, водоустойчив, механично обработен алуминиев корпус. Точността и на- деждността на данните се гаранти- ра с компенсация на грешки при об- ратната връзка и намаляване на шума. Регистраторите на данни работят с двупосочна RF телемет- рия, позволяваща анализ на данни в реално време и дистанционно нули- ране и изтегляне на данните. Ключът към бариерния дизайн е запечатани- ят корпус със собствена термична защита в блокове от висококаче- ствена изолация, намираща се в со- лидна защитна обшивка.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=