Инженеринг ревю бр. 4/2023

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ юни 2023 31 електроапаратура подстанциите представляват съвкупност от електрически съоръжения, обособени като разпределителни уредби, строителни конструкции и сгради, разположени на обща площадка, с предназначение за приемане, преобразуване и/или трансформация на електрическа енергия, а така също и за свързване на две или повече мрежи. Трансформаторните подстанции или постове са основно ядро на електроразпределителната мрежа. Те се състоят от няколко основни елемента: обвивка: (монолитна или сглобяема панелна) бетонна, тухлена или метална външна облицовка; трансформатор: основният електрически компонент на системата, предназначен да понижи или повиши напрежението на ел. веригата с цел последващото разпределение на електрическата енергия; комутационна апаратура: функциите и компонентите й зависят от сложността на приложението и конкретните му изисквания; в този сегмент се наблюдава най-отчетлив технологичен напредък през годините, а съвременните решения позволяват надеждно и безопасно за операторите и ползвателите присъединяване на преносната към разпределителната мрежа; предпазни релета: осигуряват функции за защита, измерване и контрол; те позволяват на електроразпределителните дружества, промишлените и частни потребители да осъществяват непрекъснат мониторинг на системата, както и отдалечено да я управляват при необходимост; разпределително табло ниско напрежение: този елемент отговаря за разпределението на енергията и защитата на системата по трасето до крайния потребител. Трансформаторните постове, предназначени да намаляват напрежението на електричеството, което тече по подземните преносни линии, са основно средство за присъединяване към ел. мрежата на сгради и обекти с различно предназначение. Те представляват съвкупност от електрически съоръжения за получаване, трансформиране и разпределение на електрическата енергия от ниво средно напрежение на ниво ниско напрежение. Трансформаторните постове могат да бъдат в различно изпълнение: отделно стоящи, вградени в сгради (подземни и надземни) и пристроени. Според конструктивните си специфики и типа на монтаж трансформаторните подстанции се делят на: комплектни или партерни компактни съоръжения за наземен закрит или открит монтаж; подземни (шахтови) трансформаторни постове; надземни (стълбови, мачтови) трансформаторни подстанции. Видове КТП и техните приложения Комплектните трансформаторни постове (КТП, КТПО) представляват подстанции, съставени от трансформатори и КРУ (КРУО), доставени в напълно завършен или подготвен за монтаж вид. Характеризират се с различна номинална мощност и номинално напрежение, като задължително се подлагат на типово изпитване съгласно действащата рамка от наредби и стандарти.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=