Инженеринг ревю - специално издание Производство на детайли от метал и пластмаса

2 ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ технологии Само за броени десетилетия производството на метални и пластмасови изделия измина дългия път от трудоемката ръчна изработка през механизацията до изцяло автоматизираните, свързани и интелигентни индустриални екосистеми Днес ставаме свидетели на това как интелигентната индустрия произвежда и все повече умни по своята същност продукти Животът на всяко промишлено изделие започва с идея. Именно там – в етапа на концептуализиране, намира първите си приложения дигитализацията С амо за броени десетилетия производството на метални и пластмасови изделия измина дългия път от трудоемката ръчна изработка през механизацията до изцяло автоматизираните, свързани и интелигентни индустриални екосистеми. Концепцията за дигитализацията бързо обхвана не само процесите на проектиране, обработващите операции и използваното за целта оборудване, но и самите детайли. Днес ставаме свидетели на това как интелигентната индустрия произвежда и все повече умни по своята същност компоненти. Това е възможно благодарение на комбинация от иновативни технологии и стратегии, опосредствани от масовото популяризиране и възприемане на принципите на четвъртата индустриална революция – изкуствен интелект, машинно самообучение, CAD/CAM, IoT, Big Data, облачни услуги, генеративен дизайн, прогнозно инженерно проектиране и др. В процеса на генерална трансфорПроизводството на детайли в епохата на дигитализация мация на прашния цех във високотехнологично и дигитализирано работно пространство ключова роля имат фундаментални технологии като роботиката и автоматизацията, добавената и виртуалната реалност, Internet of Things, цифровите двойници и др. Как с тях се изменят работните процеси, оборудването, човешкият фактор и самите изделия – нека разберем! Пътят на детайла Животът на всяко промишлено изделие започва с идея. Именно там – в етапа на концептуализиране, намира първите си приложения дигитализацията. Развойните процеси,

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА 3

4 ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ технологии изпълнявани посредством цифровизирани платформи и инструменти, позволяват спестяване на усилията и труда за довеждането на идеята до работещ прототип чрез купища чертежи, времеемко и съпроводено с множество загуби физическо тестване на различни варианти с цел „изчистване“ на съществуващите и потенциални проблеми в дизайна. Така става възможно по-бързото и ефективно разработване на повече продукти с по-висока стойност и подобро качество с по-малко разходи и ресурси. Допълнително предимство са опциите за почти безкрайно персонализиране, които задоволяват комплексните изисквания на съвременния, детайлно информиран за съществуващите възможности, потребител. Усъвършенстваните CAD/CAM платформи за проектиране, моделиране и симулация на дизайна на металните и пластмасовите изделия са незаменим помощник на предприятия от всякакъв мащаб в процеса на разработка, а иновации като изкуствения интелект и машинното самообучение елиминират огромен процент от спънките пред успешния продукт още в началната фаза на проектиране. Те позволяват бързо, детайлно и автоматизирано генериране на прецизни триизмерни модели на компонентите, сглобките и цялостните системи, които е необходимо да бъдат произведени. Логично възниква въпросът как да бъде оптимизиран и самият идеен процес, не само за да се спестят усилия, но за да се разгледат и всички налични технологични възможности. Тук на помощ идва генеративният дизайн, който елиминира необходимостта от изготвяне на широка концепция за това как да изглежда и как да бъде конструиран един детайл, а изисква само спецификация за това какво е необходимо да прави. Така не е нужно приложенията да се моделират спрямо съществуващите инструменти за реализацията им. Оптималното решение за всяка потребност идва в готов вид след задаване на прости параметри като единична цена, размери, минимално или максимално тегло, товароносимост или издръжливост на различни въздействия, както и достъпни технологични процеси за производството му. Революционните софтуерни платформи за генеративно проектиране предлагат различни възможности по отношение на материалите за изработка, конструктивните елементи и всякакви други променливи в проекта, заедно с оценка за приложимостта, недостатъците и предимствата им. Все повече съвременни производители на метални или пластмасови изделия възприемат т. нар. DFM методология или „дизайн с оглед на оптималната производимост“. Тя е базирана на дигитално опосредствано и фрагментарно усъвършенстване на всеки аспект на дадения компонент, детайл или цялостен продукт с цел по-лесната му и рентабилна изработка. В разработката на по-комплексни системи, включващи интелигентни части и подсистеми, се налага и т. нар. прогнозен аналитичен инженеринг – подход за въвеждане и интегриране на свързани софтуерни платформи за колаборативно виртуално моделиране, симулация и тестване на разнообразни варианти от отдел-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА 5 технологии ни екипи, които могат да бъдат ситуирани в напълно различни локации. Виртуалният развой и изпитване все по-масово заместват дори найпредпочитаните доскоро стратегии за бързо прототипиране чрез физически методи за адитивно производство с цел по-бърза и евтина изработка на прототипните версии на детайлите. На принципа на дигиталните близнаци, и дигиталните прототипи могат напълно да заместят своите действителни двойници, като гарантират, че развойният процес се адаптира и изменя въз основа на данните от реално проведени виртуални тестове и симулации вместо на база догадки или скъпи и тромави процедури по физическо изпитване. С помощта на инструменти за добавена и смесена реалност дизайнерите могат в изключително реалистичен режим не само да видят продукта, но и да взаимодействат с прототипа, за да проверят различни негови функции и характеристики, открият и елиминират потенциални проблеми, преди да са възникнали във физическия свят. Интелигентни системи за производство на интелигентни детайли След етапа на концептуализиране и разработка на даден детайл идва и фазата на реално производство. В епохата на Industry 4.0 за тази цел вместо отделни машини все по-често се използват интелигентни и свързани кибер-физични системи, оборудвани със сензори, контролери, измервателни инструменти и разнообразни комуникационни средства, изчислителни и аналитични възможности, които позволяват високоавтоматизирано, координирано и прецизно изпълнение на технологичните операции. Перфектната взаимосвързаност между отделните елементи на екосистемата (устройства, инструменти, машини, работни станции, роботи, транспортни системи, поточни линии и персонал) позволява оптимална мащабируемост, автономност, адаптируемост и интеграция на производството. Така е възможна гъвкава реорганизация на процесите по цялата верига на доставките спрямо потребностите в реално време с цел максимизиране на ефективността, рентабилността, безопасността и качеството. В какво обаче се изразява идеята за интелигентност при самите детайли, която споменахме по-рано? Благодарение на относително прости технологии, като сензори, тагове за радиочестотна комуникация, уникални идентификационни кодове, умни маркировки/опаковки и др., модерните индустриални изделия вече сами разполагат с информация за това кога, как, с какви методи, материали, инструменти и операции са произведени, къде е необходимо да бъдат доставени, как е заложено да бъдат използвани и т. н. Нещо повече – те могат да я споделят, когато това е необходимо, активно да комуникират с хората и средата и дори автономно да реагират и да се адаптират към различни промени. Специфичната добавена стойност на умните изделия се крие именно в данните – най-ценният капитал на високотехнологичното производство. Когато не само системата, която го произвежда, но и самият детайл е интелигентен, протича многопосочен процес на комуникация, който позволява на продуктите самостоятелно да осъществяват мониторинг и диагностика на статуса, състоянието и дори работата си чрез своеобразно „контекстно осъзнаване“. С неизчерпаемите и огромни по обем информационни потоци в модерната индустрия обаче е свързано едно сериозно предизвикателство – голяма част от автоматично събираните данни (най-често за функционирането на машините – енергопотребление, температура, вибрации, шум и др.) имат изключително ниска стойност, а малък процент от тях са с много висока. Как обаче би могло да стане филтрирането, за да се изолира информацията за определен детайл, без за това да коства на предприятията прекалено много ресурси? В обикновените цехове това вероятно не би било възможно. В дигитализираните производства, боравещи с цифрови двойници на действителните продукти и системи, това се случва буквално по подразбиране. Така едно пластмасово или метално изделие е проследимо, самодостатъчно и носи стойност,

6 ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ технологии където и в рамките на жизнения си цикъл да се намира – опаковано или разопаковано, интегрирано в оборудване, далеч от листовката си с техническа информация, дори и изведено от експлоатация или повредено. Тенденциите, които промениха всичко Когато правим преглед на глобалните технологични тенденции, които промениха облика на съвременната индустрия и проправиха път за интелигентните фабрики на бъдещето, неминуемо трябва да започнем с автоматизацията и роботиката. Ролята на тези иновации за еволюцията в изработката на метални и пластмасови изделия е също толкова фундаментална, колкото и във всеки друг сегмент на модерното машиностроене и промишленото производство в цялост. И макар роботи да се използват в индустрията вече повече от половин век, до неотдавна те бяха прекалено тромави и ограничени, за да сторят повече от това да заместят човека в изпълнението на тежките, рискови и повторяеми операции. Високотехнологичните „виждащи“, „усещащи“ и „мислещи“ роботизирани системи в наши дни обаче позволяват бърза, прецизна, високопроизводителна и безопасна работа дори в колаборативни приложения. Именно в колаборацията се крие вратичката към следващото ниво на играта – наближаващата пета индустриална революция, която интерпретира концепцията за ефективност и устойчивост през призмата на екипното взаимодействие между човека и машините. В рамките на този преход технологичните системи стават все погъвкави, адаптивни и отзивчиви благодарение на интегрираните в тях сензори, IoT устройства и други интелигентни елементи, за да могат да предоставят необходимите данни за работата си в реално време. На същия принцип, веднъж произведени и интегрирани в съответното оборудване, продължават да функционират по време на оставащия си жизнен цикъл и интелигентните детайли, а това позволява стриктното им контролиране и проследяване. Да не пропускаме и изключително интересната и все по-популярна тенденция за „онлайн“ производство на компоненти и изделия. Тази концепция позволява на множество компании и потребители – разработчици, производители, доставчици на продукти и услуги, търговци, дистрибутори, системни интегратори, клиенти и други контрагенти по веригата на доставките – да обединят информационните си ресурси в единна виртуална платформа, например уебсайт или портал. Обикновено това включва популяризиране сред участващите в колаборацията заинтересовани страни на данни за потребности, наличности, цени, поръчки, каталози, промоции, материали и какво ли още не. Чрез подобна дигитална оркестрация и интеграция на процесите се постигат много по-ефективно и изгодно за отделните страни участие и побързи и таргетирани заявки и доставки. Този клиентски ориентиран бизнес модел за споделяне на производствен капацитет и ресурси обикновено се реализира чрез облачно базирана платформа, която да обезпечи участието на повече от една компания, както и децентрализираното, но синхронизирано управление на процесите. За да е възможно включването на едно предприятие в подобна екосистема, е необходимо то да разполага със съответните кибер-физични производствени системи с облачна функционалност. Облачните технологии носят множество ползи за производителите на детайли и изделия, независимо от технологичните операции, които използват – механична (субтрактивна, чрез отнемане на материал), адитивна или хибридна обработка, леене под налягане, формоване, екструзия и т. н. Облачните платформи, за чието експлоатиране и поддържане не се изисква закупуване и обслужване на съответния сървърен и изчислителен капацитет, а се заплаща единство такса или абонамент за използване под формата на услуга, позволяват дигитализиране на информацията, събиране, обработка и анализ на данните за производствените системи и изработваните продукти, както и извличане на ценна бизнес стойност за компаниите. В помощ на бизнеса по модела „като услуга“ (as-a-service) се предлагат и много други софтуерни и хардуерни технологии, както и цялостни решения, включително роботи, металообработващи машини, центрове за данни, проектиране, инженеринг, техническа поддръжка и т. н. Така всяка компания може да прецени кои аспекти от производството на детайли спадат към вътрешната й експертиза и кои да „аутсорсне“, като ги възложи на външен изпълнител и да се възползва от капацитета му в дадена област под формата на услуга.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА 7

8 ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА 9

10 ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА 11

12 ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ Какво ново при леенето под налягане и формоването на пластмаса От 3D принтиране до леене под налягане, възможностите за това какво може да бъде създадено от пластмаса изглеждат безкрайни С продължаващите технологични подобрения пластмасовото производство ще стане побързо и по-ефективно, позволявайки на компаниите да създават по-иновативни продукти от всякога Макар роботите да не са новост за производството на пластмасови детайли, те оказват все по-голямо въздействие върху процесите в сектора тенденции ндустриалното производство еволюира непрекъснато, като ежегодно се разработват нови технологии и материали. Производството на пластмасови детайли не изостаИ ва и секторът продължава да разширява границите на това, което е възможно да се постигне с този материал. Поддържането на едно производство в крак с последните иновации в пластмасовата индустрия може да бъде предизвикателство, на първо място заради разходите. Производството на пластмасови детайли е скъп процес и разходите за внедряване на много от новите технологии и материали могат да бъдат високи. В допълнение, към разходите

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА 13 тенденции за оборудване и материали могат да се добавят и инвестициите в обучение на персонала за работа с новата техника. По-малките компании могат да се затруднят с внедряването на иновации поради липсата на ресурси. Друго предизвикателство по отношение на следването на тенденциите в производството на изделия от пластмаса е необходимостта от следене на актуалните регулации в областта. Редица държави имат свои специфични регулации и закони за употребата на определени видове пластмаса и е важно всеки производител да ги познава добре, за да поддържа съответствието на процесите си с тях. Третото основно предизвикателство в следването на новостите при леенето под налягане и формоването на пластмаса е поддържането на добра конкурентоспособност. Индустрията за производство на пластмасови детайли е силно конкурентна, поради което е изключително важно поддържането на преднина по отношение на внедряването на иновативни решения. Бъдещето на производството Бъдещето на производството с пластмаса изглежда по-светло от всякога. Благодарение на технологичния напредък секторът стигна далеч през последните няколко десетилетия. От 3D принтиране до леене под налягане, възможностите за това какво може да бъде създадено от пластмаса изглеждат безкрайни. През следващите години също можем да очакваме постоянно развитие в пластмасовата индустрия. 3D принтирането прави прецизното изработване на сложни детайли полесно от всякога. Леенето под налягане също става по-ефективно, позволявайки на компаниите да произведат големи количества детайли с висока точност. Вероятно е да бъдат разработени и още усъвършенствани материали, които да намерят приложение в пластмасовото производство. Биопластмасите например са изградени от възобновяеми ресурси и стават все по-популярни. Тези материали не само са по-екологосъобразни, но и са по-устойчиви и леки в сравнение с традиционните пластмаси. В допълнение, бързо нараства и прилагането на решения за автоматизация в производството на пластмасови детайли. Роботизацията и другите технологии за автоматизация могат да помогнат на компаниите да подобрят ефективността си и да редуцират разходите си. Автоматизацията, разбира се, допринася и за производството на детайли с постоянни характеристики и високо качество. Прилагането на изкуствен интелект и машинно самообучение в производството на пластмасови детайли също набира скорост. Чрез използването на изкуствен интелект за анализиране на данни от производствените процеси компаниите могат да получат представа за това как да оптимизират операциите си. Това в крайна сметка води до производство на по-добри продукти и до

14 ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ тенденции по-ефективни процеси. Като цяло, производството на пластмасови детайли е във възход и бъдещето изглежда светло. С продължаващите технологични подобрения пластмасовото производство ще стане побързо и по-ефективно, позволявайки на компаниите да създават по-иновативни продукти от всякога. С правилните материали и правилната технология, производството на пластмасови детайли ще продължи да революционизира начина, по който се създават стоки. По-инженерен подход към проектирането Забелязва се, че все по-широко разпространен става по-инженерен, интегриран подход към проектирането на продукти, при който производствената осъществимост е ключово съображение. Това означава, че производствената осъществимост (на практика доколко дизайнът на един продукт е подходящ за особеностите на производствения процес) се взема предвид на много по-ранен етап – при проектиране или по-често при прототипиране, което осигурява погладък и по-бърз цикъл на проектиране и производство. Отчитайки найдобри практики като заоблени ъгли, опорни оребрявания и други, които често се обсъждат много по-късно в процеса и се смятат за компромисни, разстоянието между първоначалния дизайн и крайния продукт се скъсява значително, което е в полза и на проектанта, и на производителя. Микролеене под налягане Популярна тема в производството на медицински устройства, микролеенето под налягане представлява леенето на детайли от микроскопичен мащаб, понякога стигайки до размери на ниво микрометър. Микролеенето обаче е и много повече, поради което търсенето за технологията е толкова високо. Други технологии за медицинска техника позволяват създаването на все по-малки устройства, които могат да изпълняват невероятни, животоспасяващи процедури по все по-малко инвазивен начин, поради което тези микроскопични лети детайли придобиват огромно значение. Доставчикът на оборудването обаче трябва да може да предостави не само възможност за производството на миниатюрни детайли, но и възможност за анализиране на допуските, грешките и дефектите в детайлите, защото при такива малки мащаби поле за грешка на практика почти няма. Деликатният характер на тези детайли означава, че колкото по-малко се манипулира с тях и колкото по-малко се местят – например от производителя до специализирано съоръжение за инспекция на качеството, толкова по-добре. Затова е от ключово значение доставчикът на оборудването за микролеене под налягане да предоставя и качествен контрол и измервателна техника. Благодарение на технологичния напредък посрещането на тази потребност е много по-лесно за доставчиците. Екоматериали Устойчивите материали могат да бъдат критичен компонент от някои договори за производство и като цяло са приоритет за много предприемачи. Откакто съществуват термопластичните материали,

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА 15 тенденции на възможността те да бъдат възстановени чрез претопяване на отпадъци например се гледа като на съществена екологична полза. Производителите на материали сега стигат още по-далеч като разработват непластмасови или по-малко пластмасови материали, чието получаване е с по-ограничено въздействие върху околната среда. Повечето от тези материали от следващо поколение са на растителна основа и се произвеждат от лесни за отглеждане култури като царевица или лен. Нарастващата роля на автоматизацията Пластмасовата индустрия е ключов сектор, но с повишаващото се търсене на пластмасови продукти производителите се изправят пред редица предизвикателства като поддържането на висока ефективност, намаляването на разходите и подобряване на безопасността за работниците. Едно от решенията за преодоляване на всички тези предизвикателства е автоматизацията, която може да подобри точността и да повиши скоростта на производствените процеси, да доведе до намаляване на отпадъците и да оптимизира производствената безопасност. Ролята на автоматизацията в производството на пластмасови детайли не може да бъде пренебрегната, тъй като тя предоставя редица ползи за компаниите, сред които и по-добро качество на продуктите, което ги прави по-надеждни и ефективни в съответните им приложения. Макар да предоставя ползи, автоматизацията носи със себе си и предизвикателства като високи първоначални инвестиции, необходимост от висококвалифицирана работна ръка за експлоатацията и поддръжката на автоматизираните системи и притеснения относно загубата на работни места. Производителите обаче могат да ограничат въздействието на тези фактори като изберат внимателно найподходящата технология за автоматизация спрямо конкретните им потребности, инвестират в обучителни програми за служителите и внедрят стратегии за намаляване на съкращенията. Автоматизиране на целия процес на леене под налягане Макар роботите да не са новост за производството на пластмасови детайли, те оказват все по-голямо въздействие върху процесите в сектора. Роботите могат да автоматизират почти всяка задача, свързана с експлоатацията на една машина за леене под налягане. Този потен-

16 ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ тенденции циал предлага множество възможности за производители, търсещи повисока конкурентоспособност. Обслужването на машината е сред основните дейности, които могат да бъдат автоматизирани чрез роботи. Поради повторяемостта си, процесът на разтоварване на готовите детайли е отличен кандидат за автоматизация. По този начин операторите могат да се заемат с по-сложни задачи, при които биха оказали по-значимо въздействие. В допълнение, отлетите детайли да горещи, което поставя рискове по отношение на безопасността на операторите, манипулиращи с тези компоненти. Използването на робот за обслужването на машината редуцира тези рискове. Отлетите детайли са също чувствителни на манипулиране – те лесно могат да бъдат изкривени или деформирани при неправилно боравене с тях. При операторите има склонност към смесени резултати при манипулирането с пластмасови детайли, докато роботите са много по-прецизни. Следователно автоматизираното манипулиране с детайли дава възможност за осигуряване на по-високо качество. Често в отлетите детайли е нужно да се интегрира друг компонент – например резбован елемент, фланец или др., за да може частта да изпълни предвидената си функция. Този процес създава проблеми на производителите, когато се изпълнява ръчно, защото често изисква манипулирането с малки детайли, което може да е трудно за операторите и да доведе до грешки. Процедурата може да се осъществи и чрез спомагателни машини, но това оборудване обикновено включва мощни преси, които създават рискове за операторите. Роботите могат да се справят със задачата и да редуцират риска от наранявания, свързан с интегрирането на компоненти в отлетите детайли. Налице са възможности за автоматизиране и на някои дейности на последваща обработка, свързани с леенето под налягане на пластмасови детайли, като това води до подобряване на производителността, ефективността и качеството. Често е необходимо пластмасовите компоненти да бъдат асемблирани, за да се получи крайният продукт. Скоростта е от ключово значение за процеса на асемблиране, така че тук няма заместител на автоматизацията – роботите се справят последователно много побързо със задачите по сглобяване, отколкото хората. Автоматизирането на дейностите по асемблиране може да окаже непосредствен ефект върху производителността. Въпреки че роботите могат да се затруднят при асемблирането на комплексни или трудни за манипулиране детайли, те се представят много по-добре от хората при повечето дейности по асемблиране. Маркирането или етикетирането на детайлите във формата е често срещана практика в съвременното формоване на пластмасови детайли чрез леене под налягане. Тази дейност е от ключово значение за финалния външен вид на продукта. Поради тази причина е важно да се поддържа най-високото ниво на последователност при процеса на етикетиране. И тук роботите могат да осигурят най-високото ниво на качество, ненадминато в сравнение с това, което се получава, когато задачата се изпълнява от оператор. Оптималният вид на робота се определя от приложението, но найчесто в сектора на леенето под налягане на пластмасови детайли се използват 6-осни, SCARA и декартови роботи. Всеки от тези видове има своите уникални силни страни и ограничения. Например 6-осните роботи имат изключителна сръчност и обхват на движение. Те поддържат ходове на движение, непосилни за други видове роботи, което е от ключово значение за приложения като обслужване на машини и асемблиране. Те обаче са и най-скъпоструващият вариант. SCARA роботите са идеалното решение за по-прости задачи по асемблиране, които не изискват сложни движение. В допълнение SCARA роботите имат по-малък обсег от други роботи поради конструкцията си. В резултат те не са подходящи за помащабни приложения. SCARA роботите обаче са много по разходно ефективни, отколкото 6-осните. Декартовите роботи са добър вариант за опростени задачи, свързани с обслужване на машини, рециклиране и асемблиране. Подобно на SCARA роботите, декартовите също не са подходящи за дейности, изискващи сложно движение. Те са с по-ниска цена, което допринася за увеличаване на стойността им, когато се използват за правилното приложение.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА 17 фирмена публикация ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС: София 1532, Казичене, ул. Околовръстен път 454 02/ 97 67 100 e-mail: metalworking@euromarket.bg www.euromarket.bg През последните години производството чрез заваряване претърпя съществени промени. Началото на производството на електромобили доведе до огромно търсене за обработка на цветни метали и многослойни материали, които се използват с цел олекотяване на шаситата на превозните средства. Производството също преминава от масово към малосерийно, многопродуктово производство, като дори при тези условия е нужно подобряване на производителността и качеството. Визията на Panasonic: „Автономна фабрика" В отговор на тези промени в производството, Panasonic се стреми да реши възникналите в заводите проблеми чрез създаване на "автономна фабрика", която може да се адаптира към измененията и да продължи да еволюира и да се подобрява автономно. Фокусирайки се върху факта, че много от проблемите в производствата са причинени от вариации в петте M - huMan (хора), Machine (машина), Material (материал), Method (метод) и Measurement (измерване), които са променливи фактори, Panasonic иска те да се управляват автономно, включително и изготвянето на производствените планове. Разпознавате ли Вашите стремежи и проблеми? • Необходимост от постигне на по-високо качество и стабилност при заваряване; • Необходимост от по-висока производителност на заваръчния процес; • Липса на квалифицирана работна ръка, което възпрепятства поддържането на високо качество; • Невъзможност за справяне с нови материали като алуминий, стомани с ултрависока якост, галванизирани стомани и др.; • Заваръчният процес се управлява аналогово, а вие искате да използвате IoT продукти за дигитализация и визуализация; • Отделяне на голямо количество пръски при заваряване, чието отстраняване отнема време. Panasonic, чрез своите високопроизводителни заваръчни машини и роботи, които гордо държат най-високите пазарни дялове, предлага автоматизация и визуализация преди и след процеса на заваряване. Със системите TAWERS на Panasonic количеството пръски, генерирани по време на заваряване на различни материали, е намалено до минимум и заваръчният процес е автоматизиран с помощта на робот. В допълнение, Интегрираната Система за Управление на процеса на заваряване "iWNB" свързва и визуализира всяко оборудване в процесите преди и след заваряване, за да постигне стабилно, висококачествено производство, което не зависи от човешкото ноу-хау. Подобрена производителност с високоскоростно заваряване и намалено отделяне на пръски Правилните решения: До 99% по-малко пръски със Super Active TAWERS Роботите Super Active TAWERS на Panasonic съчетават заваръчния робот с интегриран в контролера заваръчен токоизточник TAWERS WG III/WGH III и процеса Super Active Wire (S-AWP) - високопрецизен метод на телоподаване, който предоставя възможност за постигане на високоскоростно заваряване при значително редуцирано отделeно количество пръски. Какво представлява процесът Super Active Wire (S-AWP) Super Active процесът гарантирано предоставя перфектен заваръчен шев при висока скорост на заваряване. Благодарение на оптимизирания софтуер е възможно заваряване на тънкостенни детайли и стомани с висока якост. Главното преимущество е реализирането на много по-висока скорост на заваряване - до 2 m/min, със силно намалено отделяне на пръски. В допълнение процесът предлага възможност за подобрена производителност чрез възвратно-постъпателно подаване на телта от телоподаващото устройство за повишаване на циклите на късо съединение - броят им е почти удвоен в сравнение със стандартния Active System процес. Сред предимствата е и фактът, че сервомоторът на телоподаващото устройство е свързан директно към подаващите ролки, гарантирайки най-доброто транспортиране на телта. Новата горелка Super Active с механизъм за въздушно охлаждане увеличава работния цикъл и позволява използването при повисоки токови диапазони. Тя е конструирана за висока производителност и се предлага за множество роботи на Panasonic: TM-1100/1400/1600/1800WG3, TL-1800WG3. Ключови предимства на Super Active TAWERS • Допринася за подобряване на производителността чрез високоскоростно заваряване, съчетано с изключително ниско отделяне на пръски; • Редуцира с до 99% пръските (в сравнение с конвенционалните решения); • Поддържа заваряване на тънкостенни детайли и стомани с висока якост; • Реализира висококачествено заваряване на алуминий; • Позволява високоскоростно заваряване с високотоково натоварване от 450 A.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=