Инженеринг ревю - специално издание Продукти и решения за енергоспестяващо и устойчиво производство

2 ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО И УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ Повсеместният импулс в индустрията към ограничаване на климатичните промени и постигане на нулеви нетни емисии в световен мащаб до 2050 г. продължава да расте За много компании емисиите, свързани със снабдителната верига, са в най-голямо количество и редуцирането им е най-трудно Приоритизирането на възобновяемата електроенергия има потенциала да допринесе за съществено понижение на въглеродните емисии овсеместният импулс в индустрията към ограничаване на климатичните промени и постигане на нулеви нетни емисии в световен мащаб до 2050 г. продължава да расте. Необходимо е обаче скоростта и мащабът на усилията в тази посока да се повишат, за да може да се реализира целта за достигане на граница на затоплянето от 1,5°C. За много компании емисиите, свързани със снабдителната верига, са в найголямо количество и редуцирането им е най-трудно. Според доклад на международната организация с нестопанска цел CDP емисиите от снабдителните вериги са 11,4 пъти повече от преките емисии от дейността на компаниите. Полагането на широкообхватни усилия за декарбонизация в рамките на веригите на доставка е един от най-ефективните начини да се постигнат нулеви нетни емисии в глобален мащаб. Справянето с емисиите от снабдителните вериги може да е плашеща задача за много компании, често поради техния ограничен поглед и възприятието за ограничено въздействие от внедряването на мерки за редуциране на емисиите. Първата стъпка е задаването на цели за емисиите от обхват 3. Те включват и цели за работа с доставчиците и намаляване на емисиите, като съвместно трябва да бъдат покрити минимум 67% от всички емисии от обхват 3. Това изискване се прилага, когато тези емисии представляват над 40% от общите емисии на дадената компания от обхват 1, обхват 2 и обхват 3. Предвид високия процент на емисиите от обхват 3, който се свързва с потреблението на електрическа енергия, приоритизирането на възобновяемата електроенергия има потенциала да допринесе за съществено понижение на въглеродните емисии. Това е по-благоприятната алтернатива за планетата в дългосрочен план и дава на компаниите тласък по отношение на конкурентоспособността и репутацията. Събиране на данни и анализ Пътят към декарбонизация на снабдителните вериги започва с цялостно разбиране за енергопотреблението и свързаните с него въглеродни емисии (емисии на парникови газове, които са свързани или са резултат от консумацията на енергия в рамките на веригата на доставка). Съвместното събиране на точни данни заедно с доставчиците често е предизвикателство, но е от ключово значение. Тези данни предоставят базова линия, спрямо която може да се измерва напредъкът и да се поставят съответните цели. Важно е компанията да си сътрудничи с надежден партньор за изграждането на стабилна вътрешна система за данни, която да гарантира постоянство и последователност при събирането им, както и да се избегне набирането на данни, които не могат да бъдат сравнявани за различните доставчици. В допълнение, информацията трябва да се събира директно от доставчиците, тенденции П Подходи за декарбонизация на веригите на доставка

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО И УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО 3

4 ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО И УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ тенденции а не да се разчита изцяло на вече натрупани или прогнозни данни. Това осигурява прозрачност, точност и достоверност при докладването на резултатите и постиженията от екологичните инициативи. Изграждане на стратегия Въоръжени с точните данни, компаниите могат да разработят стабилна стратегия за емисиите от обхват 3. Това включва идентифициране на областите с голямо въздействие в рамките на снабдителната верига и задаването на амбициозни, но все пак постижими цели за редуциране на емисиите. Снабдяването с възобновяема електроенергия трябва да бъде интегрирано като централен елемент на тази стратегия. Освен задаването на цели, важна стъпка е и изготвянето на цялостна програма за ангажираност на доставчиците, която да ги подпомогне в постигането на собствените им цели за снабдяване с електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. Пряко ангажиране на доставчиците Ангажирането на партньорите в снабдителната верига е деликатна, но жизненоважна стъпка. Сътрудничеството трябва да се простира отвъд договорните отношение и да насърчава споделен ангажимент към постигането на устойчивост. Компаниите могат да предоставят обучителни материали, да организират уъркшопи и други дейности, за да запознаят доставчиците с ползите и методите за преход към възобновяеми източници на електроенергия. Това осигурява ценни прозрения и демонстрира ангажимента на водещата компания към това да подкрепи партньорите си в собственото им пътуване към устойчивостта. В допълнение към дейностите за обмен на знания компаниите могат да предоставят и техническа подкрепа на партньорите си от снабдителната верига. Това може да стане под формата на съвместна работа за поставяне на амбициозни, но постижими цели, както и за изготвянето на стратегия за осъществяването на тези цели. Внедряване на възобновяеми енергийни решения Прагматичните решения са ключови за реализирането на прехода от намерения към действия. Компаниите могат да подходят към внедряването на възобновяема енергия по няколко начина. На първо място е закупуването на необвързани Енергийни сертификати (Energy Attribute Certificates, EACs). Един такъв сертификат типично удостоверява генерирането на 1 MWh възобновяема електроенергия. Закупуването на тези сертификати помага на компаниите да подкрепят индиректно проекти за възобновяема енергия, както и да редуцират собствените си емисии от обхват 2. На второ място са корпоративните Споразумения за закупуване на електроенергия (Power Purchase Agreements, PPAs), които позволяват на компаниите да закупят възобновяема енергия директно от производителя, често на конкурентни цени. Третият вариант включва генерирането на възобновяема енергия на място чрез соларни панели, вятърни турбини или други ВЕИ технологии. Възобновяемата енергия е мощен инструмент за редуциране на въглеродните емисии и ускоряване на постигането на целите за устойчивост, като същевременно предлага нетни спестявания и положителна възвръщаемост на инвестицията. Проследяване на напредъка чрез надеждни данни Проследяването на напредъка с високо ниво на точност и прозрачност е от ключово значение за валидиране на ефективността на усилията в посока декарбонизация на снабдителните вериги. Компаниите трябва да установят стабилни механизми за мониторинг и докладване, обхващащи потреблението на възобновяема електрическа енергия, постигнатите понижения на емисиите и цялостните показатели за устойчивост. Тези данни са не само основа за вземане на решения, но и повишават отчетността и подобряват доверието на партньорите.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО И УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО 5

6 ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО И УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО И УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО 7

8 ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО И УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО И УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО 9

10 ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО И УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ фирмена публикация Бизнес философията на Mazak отчита устойчивостта във всички процеси - от проектирането, разработката, производството и експлоатацията на металорежещата машина до евентуалното й подновяване. Стратегията предвижда четирикратно подобряване на устойчивостта на машините на Mazak до 2030 г. в сравнение с нивото през 2010 г. Следващото поколение 5-осен вертикален обработващ център VARIAXIS i-800 NEO е ясен пример за това - той предоставя възможност за механична обработка в по-бърза, покомпактна машина. В допълнение, благодарение на интегрираните в дизайна усъвършенствани технологии, емисиите на въглероден диоксид са с 22,5% по-малко в сравнение с предходния модел. Също така новите компактни стругови центри QTE включват технологии, допринасящи за редуциране на енергопотреблението, спестяване на разходи и осигуряване на екологични ползи. Използвайки стандарти, зададени от Протокола за парникови газове, технологията Mazak Smooth предлага функции в подкрепа на клиентските изисквания по отношение на измерване, анализ и подобряване на енергийния и въглеродния отпечатък на детайлите, които произвеждат. Подходът към декарбонизация на Mazak Mazak приоритизира опазването на околната среда сред своите важни управленски въпроси с цел постигане на общество без въглеродни емисии и промотира "Mazak Go GREEN" - инициатива, насочена към редуциране на емисиите на въглероден диоксид в рамките на жизнения цикъл на продуктите, от разработката през употребата до обезвреждането им. Mazak цели да разработва енергоспестяващи технологии чрез анализиране на събраните данни от продуктите, инсталирани в Mazak iSMART Factory. Mazak е поела ангажимент за разработване на технологии за декарбонизация чрез подобрения на производителността. Компанията насърчава следните четири цялостни подхода, които да допринесат за редуциране на екологичните въздействия и постигане на устойчиво общество: • Енергоспестяващи технологии; • Използване на изкуствен интелект и дигитални технологии; • Процесна интеграция; • Спестяване на ресурси и редуциране на отпадъците. Mazatrol - висока производителност и намалени екологични въздействия Металообработващите машини на Mazak, работещи с ЦПУ системи Mazatrol, позволяват процесна интеграция в комбинация с енергоспестяващо оборудване, оптимизирано управление на охлаждащо оборудване, използване на изкуствен интелект, дигитални технологии и системи за автоматизация. По този начин машините на Mazak постигат както още по-висока производителност, така и редуциране на въздействията върху околната среда. Екологични параметри на серия NEO Количеството на емисиите на въглероден диоксид в рамките на жизнения цикъл на продукта е най-голямо в етапа на експлоатация във фабриката на клиента. Серия Mazak NEO е проектирана за високопроизводителна и високоточна механична обработка. В допълнение, серия NEO дава възможност на клиентите да намалят емисиите на въглероден диоксид в завода си чрез значително редуциране на енергопотреблението в сравнение с конвенционални машини. Mazak Go GREEN - ангажимент към устойчивото производство Мониторинг в реално време със Smooth Energy Dashboard За да помогне на потребителите на машини Mazak разработи група от продукти за измерване на CO2. Smooth Energy Dashboard е измервателна опция за мониторинг в реално време на използването на електроенергията, която предоставя на потребителите на машини информация за нивото на енергопотребление, заедно с CO2 отпечатъка. Хибридни машини за по-висока устойчивост Зелената инициатива "Go Green" също така включва серията от хибридни машини на фирмата, която комбинира последователните производствени процеси в една машина, за да намали разходите и въздействието върху околната среда. Групата от хибридни многофункционални машини вече включва производство с добавяне на материал, фрикционно заваряване и зъбообработки. Зелени фабрики Производствените мощности на Mazak в Япония и Обединеното кралство работят в съответствие с цялостни политики за енергията и устойчивостта. Те са сертифицирани по ISO 14001:2015 и ISO 50001. Заводите в Япония и Сингапур използват покривното си пространство за соларни инсталации с мощност от над 3,5 MW. Компанията подкрепя инициативи на местно ниво в Европа с ясни цели за насърчаване на устойчивостта и информираността по отношение на околната среда чак до клиентите. Световният научноизследователски и развоен център на компанията има "жив зелен покрив", върху който расте мъх, редуциращ феномена на топлинния остров, който допринася за глобалното затопляне. Това е и един от най-големите зелени покриви в Азия.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО И УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО 11 технологии лобалният пазар на индустриални двигатели се очаква да надхвърли 91 млрд. щатски долара в следващите четири години, с което да регистрира значителен ръст в сравнение със стойността си от 62,76 млрд. Енергийноефективни двигатели и задвижвания за производствения сектор Ключови за съвременната производствена автоматизация са сервомоторите, които постигат по-висока ефективност чрез сервоусилватели Фундаментална технология в сегмента са и честотните задвижвания, които спомагат за реализирането на значителни икономии на енергия През последните години бяха въведени и допълнителни „супер премиум“ и „ултра премиум“ класове за ефективност на електродвигателите долара през 2022 г. Само сегментът на сервомоторите и сервозадвижванията през изминалата година е достигнал близо 19 милиарда, сочат още актуалните проучвания на международните маркетингови анализатори. Основен фактор за експоненциалното развитие в това направление е непрекъснато нарастващото търсене на енергийноефективни двигатели и задвижващи системи за производствения сектор, отбелязват маркетолозите. В сегмента на електродвигателите през последното десетилетие се забелязва мащабна трансформация в Г

12 ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО И УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ технологии няколко ключови аспекта – постигане на съответствие с актуалните политики и стандарти за енергийна ефективност и ориентация към порентабилни и разходно ефективни решения, които да компенсират скоковете в цените на електроенергията за промишлените потребители. Тези различни по произход и причина тенденции обаче тласкат развитието на електромоторите и задвижванията в една и съща посока – повишаване на ефективността и устойчивостта и разширяване на възможностите за енергоспестяване. Понятия за ефективност и методи за изчисляване Когато се прави оценка на ефективността на даден индустриален двигател или съответното задвижване, е важно да се унифицират използваните понятия. Сред широко употребяваните от производителите и в техническата литература термини са „средна“ или „номинална“ (Average, Nominal efficiency) ефективност, като се срещат и показатели, като „гарантирана“ и „очаквана“ минимална ефективност (Guaranteed…, Expected minimum efficiency). В някои брошури е зададен и „приведен коефициент на полезно действие“ (Apparent efficiency). Той е произведение на фактора на мощността на двигателя и минималния КПД. На база това определение енергийното потребление на системата може да варира значително в зависимост от фактора на мощността. Масово се използва и понятието „изчислена“ ефективност (Calculated efficiency), като тази характеристика се взема предвид при калкулации и оценка на различни варианти с цел определяне на това колко енергия би могла да бъде спестена например чрез подобрено управление. Задвижванията регулират скоростта на двигателите и могат да доведат до редуциране на енергийната консумация с 30 до 50% в редица приложения, като в отделни сценарии е възможно постигането на икономии и с до 70 на сто. Индустриалните потребители от опит знаят, че един преоразмерен или недобре управляван мотор може да причини значителни загуби на енергия и съответно големи нежелани разходи. Ето защо стриктното съобразяване на модела, профила и типоразмера на двигателя с параметрите на конкретната система е от ключово значение. Нещо повече – дори малки системни оптимизации могат сериозно да увеличат експлоатационния живот на мотора и задвижваното от него оборудване. В тази връзка производствените предприятия все по-често търсят възможности за подмяна на остарелите си и неефективни двигатели и задвижвания с решения от последно поколение, които не само намаляват сметките за електроенергия, но и отчетливо допринасят за повишена надеждност и усъвършенствано процесно управление, по-ниски разходи за поддръжка и намаляване на реактивната мощност. Изчисляването на ефективността на моторите и задвижванията, използвани в производствения сектор, е съществен елемент от обслужването им и важен аспект от набиращата популярност в контекста на дигитализацията практика за прогнозна поддръжка на база данните от специални сензори и IoT устройства в системата. Традиционният подход към калкулирането на този показател включва изчисляване на теоретичната енергийна ефективност (з). Редица съвременни потребители предпочитат да използват модерни технологии, като сензори и специализирани софтуерни платформи (включително такива с изкуствен интелект), които дават по-надеждни и точни резултати от

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО И УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО 13

14 ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО И УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ технологии обследването, извършвано в рамките на по-продължителен период. Сред начините за количествено определяне на възможностите за енергоспестяването при даден мотор или задвижване е измерване на действителното потребление на енергия в киловатчасове, което обикновено се извършва преди и след модернизиране на съответната машина. За целта може да бъде използвано специално устройство за анализ на мощността, което прави прецизно сравнение на потреблението на енергия преди и след. Фундаментални за съвременната производствена автоматизация са сервомоторите, които използват сервоусилватели за постигане на по-висока ефективност. Усилвателите се състоят от биполярни транзистори, диоди, кондензатори и други електрически компоненти, които позволяват намаляване на консумацията на енергия. Ключова технология в пазарния сегмент на индустриалните двигатели са и честотните задвижвания (управления, регулатори или инвертори), които спомагат за реализирането на значителни икономии на енергия в системи с променливо натоварване. Тъй като във все по-голяма част от съвременните приложения тези устройства са неразделна част от двигателите, популярна практика е вместо да се изчислява ефективността на отделните елементи, да се правят калкулации на ниво MDU (Motor Driven Unit) модул. Той включва електромотор, честотно задвижване, предавателен механизъм и задвижвано (крайно) оборудване, например помпа, вентилатор, ОВК уред, компресор, хладилна машина и т. н. Дигитални технологии и тенденции Електрическите задвижвания са „виновници“ за консумацията на 50 – 60% от цялата електроенергия, използвана в индустрията. За промишления сектор в ЕС делът им достига 70%. Чрез интегрирането на подходящата силова електроника в тези устройства е възможно да се постигне намаляване на потреблението на енергия с около 20 до 30 на сто, изчисляват експертите. В дадени сценарии може да се предотвратят и повече от 50% от загубите на енергия при преобразуването на мрежовото напрежение или това на батерията. Иновативни технологии при захранванията пък могат да увеличат ефективността с още около 2 – 4%, намалявайки абсорбцията в условия на ниска мощност или в режим на готовност, редуцирайки загубите с до 30 на сто. Допълнително понижаване на консумацията на енергия при електрическите двигатели и задвижвания е възможна и чрез дигитално управление. Каква точно е ролята на дигиталните иновации в технологичното развитие на съвременните двигатели и задвижвания за производствени приложения и доколко оказват позитив-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО И УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО 15 технологии но въздействие върху енергийната им ефективност? Този въпрос е основна тема на мащабно проучване, което се реализира по линия на програмата за технологично сътрудничество „Energy Efficient End-use Equipment“ (4E) на Международната агенция по енергетика (IEA). Платформата „Electric Motor Systems Annex“ (EMSA), развивана в рамките на програмата, повишава осведомеността в световен мащаб относно технологичния потенциал в сферата на ефективността на съвременните електродвигатели и задвижващи системи и предоставя насоки и инструменти за подобряване на енергийните характеристики на нови и функциониращи електрически мотори и задвижвания по целия свят. В актуален доклад експертите от EMSA оценяват колективното въздействие върху развитието на сегмента на ключови технологични иновации в контекста на цифровизацията, като сензори, изкуствен интелект, IoT, инструменти за анализ на данни, дигитални двойници, комуникационни протоколи, интелигентно управление, мониторинг в реално време, роботика, облачни услуги, добавена реалност и др. Анализаторите стигат до извода, че всички тези технологии в една или друга степен оказват значимо влияние върху напредъка при електродвигателите и задвижванията, като най-отчетлива е ролята на сензорите, които се използват все по-масово за свързаност в рамките на MDU модулите, както и за мониторинг на захранването, статуса на машината, изходната мощност и задвижвания технологичен процес. Според специалистите въвеждането на усъвършенствани сензори и интелигентни инструменти за анализ на данни в производството в Европа чрез оптимизирани моторни системи могат да допринесат за икономията на 50 – 100 TWh електроенергия на годишна база до 2030 г. Сред допълнителните ползи от тези технологии са драстичното редуциране на общите производствени разходи и усилията за поддръжка от страна на предприятията в сектора. С тези мерки би могла да бъде компенсирана до около една десета от тоталното потребление на двигателите и задвижванията, подчертават от EMSA. Предимства и пазарно развитие Понастоящем гарантирането на висока ефективност на електрическите машини е не само актуална пазарна тенденция, но и задължителен принцип в производството на двигатели в Европа и САЩ. Нарастващата нужда от намаляване на емисиите на парникови газове повишава търсенето на устойчиви и енергоспестяващи решения, което се очаква да стимулира по-отчетливото обособяване и разширяването на подсегмента на енергийноефективните двигатели в бъдеще. Предимствата, които тези системи демонстрират пред конвенционалните си аналози, включително по-висококачествено ламиниране, усъвършенствана изолация и минимални загуби при вентилаторите, са решаващи фактори за клиентския избор в редица приложения. Енергийноефективните двигатели се произвеждат чрез усъвършенствани процедури и с по-качествени и инженерно подобре-

16 ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО И УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ технологии ни материали, разполагат с по-дълъг живот на лагерите, характеризират се с по-добри коефициенти на обслужване, с намалена отпадна топлина и по-малко вибрации, като всичко това повишава надеждността им. В допълнение прилагането на екологични правила и разпоредби, като законодателството в сферата на околната среда, както и на системата на Минималните стандарти за енергийна ефективност (MEPS), значително стимулира търсенето на енергийноефективни двигатели и задвижвания през последните години. Скорошно проучване на международната маркетингова агенция Allied Market Research (AMR) изчислява, че глобалният пазар на енергийноефективни двигатели е бил на стойност 48,5 млрд. щатски долара през 2022 г., като само за десетилетие се очаква да се нарасне близо два пъти и половина – до над 119 млрд. долара. Моторите в този специален сегмент консумират много по-малко електроенергия, работят с по-ниска температура, по-ниски нива на шум и се отличават със значително подълъг сервизен живот от стандартните двигатели, както и с опростена поддръжка. Само благодарение на допълнителните си медни намотки тези системи са с 2 – 6% по-ефективни от конвенционалните си аналози. Всичко това ги прави все потърсени във взискателни и традиционно енергоемки производствени приложения през последните години, включително в циментовата, целулозно-хартиената и текстилната промишленост, машиностроенето и т. н., отбелязват маркетолозите. В допълнение към стандартните класове за ефективност на електродвигатели (от IE1 до IE3) през последните години бяха въведени и такива за повишени показатели, като IE4 („Супер премиум ефективност“) и IE5 („Ултра премиум ефективност“). Класовете на ефективност (IE1-IE4) са описани в международния стандарт IEC 60034-30. IE4 двигателите вече са в широка употреба в производството и промишления сектор, като все повече на брой през следващите години се очаква да стават и приложенията на IE5 системите, коментират от AMR. Новите класове целят да дадат мощен тласък на индустрията напред в борбата с климатичните промени. Ключови в този смисъл са и възможностите за ъпгрейд на съществуващи системи до по-висок клас чрез различни иновативни технологии. Статистиките на анализаторите показват, че през последните две години приложенията на „супер премиум“ моторите от клас IE4 значително са се увеличили по брой и географски обхват. По отношение на типа продукт, променливотоковите енергийноефективни двигатели са били подсегментът с най-голям пазарен дял през 2022 г. Отчетливият ръст при тези решения е именно вследствие на все по-високата осведоменост на индустриалните потребители по цял свят относно необходимостта от понижаване на потреблението на енергия, повишаване на устойчивостта и редуциране на въглеродните емисии, считат експертите. Всички национални и международни директиви и регулации, промотиращи използването на енергийноефективно оборудване, също имат съществен принос за ръста в продажбите на енергоспестяващи електрически двигатели и задвижвания, допълват от AMR. Що се отнася до най-популярните приложения и типове крайно оборудване през последните две години, според данните на статистиците това са промишлените помпени системи, които стават както все подостъпни, така и по-разходно ефективни с интегрирането на честотни задвижвания.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ l ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО И УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО 17 фирмена публикация Високо енергийноефективни електродвигатели и задвижвания от Nord Drivesystems, Германия Високоефективните синхронни електродвигатели IE5+ от фирма Nord Drivesystems с постоянни магнити значително надвишават най-високия клас за енергийна ефективност IE5. Особено компактен, този електродвигател предлага постоянна висока ефективност до 95% и осигурява широк диапазон на въртящия момент, като по този начин развива оптимална енергийна ефективност и в диапазоните с частично натоварване. Фирмата производител е пионер в намаляването на емисиите на CO2. В същото време впечатлява със своята материална ефективност, като изисква сравнително малко количество критични метали за производство на този електродвигател. Електродвигателите IE5+ съчетават енергийна ефективност с оптимално използване на материали и по този начин се печели два пъти по отношение на устойчивостта. В резултат от модерното собствено производство до най-малкия детайл, пълния контрол на качеството и стриктната ориентация към изискванията на клиента, днес Nord Drivesystems е глобален лидер в своя бранш с покритие в цял свят. Производител е на голямо разнообразие от синхронни и асинхронни електродвигатели. В съчетание с тях фирмата изработва голяма гама от мотор-редуктори, като има и направление за индустриални редуктори. В www.dobmar-trade.com; www.nordbg.eu богатото си портфолио включва и обширна гама от честотни инвертори за управление на процеси. Немската фирма е производител на иновативни задвижващи решения с компетентност в повече от над 100 индустрии. Като част от партньорската мрежа на Nord Drivesystems, фирма Добмар Трейд гарантира професионална консултация за проектите на своите клиенти, осигурява доставка на цялата гама от продукти, резервни части за тях, както и гаранционен и извънгаранционен сервиз. Повече информация за пълната гама продукти, произвеждани от Nord Drivesystems, Германия, може да откриете при официалния представител за България – Добмар Трейд.

18 ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО И УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО l ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ технологии Решения за устойчив енергиен мениджмънт в индустрията Енергийният мениджмънт затвърждава ролята си на ключов инструмент за устойчивата трансформация на предприятията Чрез ефективно управление на енергията компаниите могат не само драстично да редуцират въглеродния си отпечатък, но и отчетливо да повишат финансовите си показатели ВЕИ технологиите и зеленият водород се очаква да изиграят ключова роля в декарбонизацията на традиционно енергоемките промишлени отрасли окато глобалните инициативи за зелен енергиен преход и декарбонизация на производството, индустрията, транспорта и други ключови отрасли на световната икономика продължават да набират скорост, енергийният мениджмънт затвърждава ролята си на ключов инструмент за устойчивата трансформация на предприятията. Чрез гъвкаво и ефективно управление на енергията – един от най-ценните ресурси в промишления сектор, компаниите могат не само драстично да редуцират въглеродния си отпечатък, но и отчетливо да повишат финансовите си показатели. Концепцията за устойчив енергиен мениджмънт далеч не е нова – тя от години заема важно място както в повсеместно възприетите от бизнеса стратегии за корпоративната социална отговорност (CSR), така и в техните еволюирали версии – програмите за екологично, социално и корпоративно управление (ESG). Устойчивият мениджмънт на енергията включва редица дейности, подходи и технологични решения, насочени както към редуциране на енергийното потребление и повишаване на енергийната ефективност, така и към паралелно намаляване на въглеродните Д

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=