Обмен на пазара на топлообменници

БизнесСп. Инженеринг ревю - брой 8, 2005

Фиг. 1. Внос (червено) и износ (синьо) на топлообменници за периода 2000 - 2005 г. в броя.Фиг. 2. Внос (червено) и износ (синьо) на топлообменници за периода 2000 - 2005 г. в лева.

Внос/износ на топлообменници в страната

Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара на топлообменници в страната, предоставена от Националния статистически институт. Публикуваната информация за 2005 г. е предварителна и обхваща периода от януари до септември включително. Съгласно митническата тарифа основни мерни единици при предоставяне на официални статистически данни за пазара на топлообменници са брой и лева.

На фигури 1 и 2 отсъстват данни за износа на топлообменници от страната за 2002 г. тъй като представляват конфиденциална информация (съгласно Закона за статистиката, чл.26 (1), т.3, която определя, че статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в които относителния дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем, не се предоставят и огласяват).

 

 
ЕКСКЛУЗИВНО
Top