РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Агенция за устойчиво енергийно развитие, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Агенция за устойчиво енергийно развитиеПроект: BGENERGY-1.001-0001 "Проучване за осъществимост използването на хидроенергийния потенциал в съществуващите системи за водоснабдяване и за повишаване на потенциала на съществуващи малки водноелектрически централи във водоснабдителните системи"

Финансиран по програма " Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност"
в рамките на Финнасовия механизъм на европейското икомическо пространство 2014-2021.

Бенефициент: Агенция за устойчиво енергийно развитие

Партньор от страната донор: Норвежка дирекция за водни ресурси и енергия /НДВРЕ/, Норвегия

Продължителност на проекта: 12 месеца

Проектът ще даде основни данни за големите схеми за водоснабдяване в България, които се очаква да имат потенциал за комбиниране за водоснабдяването с производство на хидроенергия, чрез подмяна на редуцирвентили в главните водопроводи от водохранилищата до хидроенергийните турбини. В обхвата на проектните дейности се предвиждат измервания на място, анализи на събраните данни, включително индентифициране на видове/размери на възможните проекти; провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на експерти по хидроенергия и др.

Главна цел на проектното предложение е създаване на база данни, включваща оценка на водосборните зони и документиране на съществуващите технически характеристики на хидроенергийните съоръжения. Проучването ще открои потенциала за производство, разходите и техническите предизвикателства, свързани с реализирането на инструменти за използване на хидроенергийния ресусрс. Информацията от проекта ще бъде използвана, за да се насърчат операторите на схеми за водоснабдяване за кандидатстване за помощ от ЕИП за безвъзмездни средства, за да реализират някои от възможностите за производства на енергия.

 

 


Други рекламни публикации на Агенция за устойчиво енергийно развитие

Top