Акустика дискутира принципи за оценка на шума

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2005

Представена бе концепцията за управление на околния шум на Bruel&Kjaer

На 1 и 2 декември т.г. в Дома на техниката в столицата се проведе поредното, петнадесето издание на специализираната конференция Акустика, посветена на норми, методи и средства за оценка и измерване на вибрации и шум в околната среда. По традиция организатори на форума бяха фирма Спектри, представител на Bruel&Kjaer за страната, Националната секция по акустика, Съюзът по електротехника, електроника и съобщения и Институтът по механика към БАН. Събитието привлече вниманието на специалисти по хигиена на труда и опазване на околната среда от областта на индустрията и държавните структури. Тазгодишната конференция премина под знака на синхронизирането на българските с европейските норми в областта на оценката на вибрации и шум в околната среда. Тематично форумът бе разделен в две секции, първата от които бе посветена на новите нормативни документи и продукти за измерване и оценка на общи и локални човешки вибрации. Втората секция представи концепцията, методиката и оборудването за изготвяне и управление на стратеги чески шумови карти, в съответствие с новия български закон за шума и Европейската директива за шум.

В рамките на конференцията бе представена новата концепция ENM на Bruel&Kjaer за създаване и поддържане на шумови карти, шумов мониторинг, измервания и управление на данните за околния шум. "Бих искал да подчертая, че непрекъснато увеличаващите се нива на околния шум представляват сериозен проблем, особено в градските зони. Често се пренебрегва фактът, че когато човек е подложен на действието на високи шумови нива, това оказва отрицателно влияние върху неговия жизнен комфорт. За съжаление, съществуват сериозни основания да се счита, че шумът причинява стрес, сърдечни заболявания и др.", заяви на форума инж. Борис Михайлов, управител на Спектри. "Да се намалят шумовите нива чрез регулиране на пътния трафик, използване на нискошумови настилки или шумови бариери са много скъпо струващи мерки, поради което трябва да се прилагат целенасочено, за да се осигури максимален ефект. По тази причина от първостепенна важност е да се определят зоните с най-големи проблеми, като се измерят, изчислят и анализират характерните за тях шумови стойности", допълни той.

Концепцията ENM е завършена и се предлага като комплексно решение от средата на настоящата година. Реализирана е на базата на специализиран софтуерен пакет за управление на шума, който осигурява взаимна корелация и интегриране на изчислени и измерени стойности на шума. "При изчисляването на шумовите контури е много важно те прецизно да се проверят и калибрират. Софтуерният пакет представлява инструментариума за свързване и обработка на измерените и на изчислените стойности на шумовите нива", коментира Борис Михайлов.




Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top