АМК предлага децентрализирана задвижваща и управляваща система за машини за плазмено рязане

МашиниСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2014

Машините за плазмено рязане представляват дву- или трикоординатен плотер от портален тип (оси X, Y, Z). Задвижването на порталната част е двустранно - по оси X1 и Х2 и синхронно управлявано от главния контролер. Ос Y е напречна и се задвижва от един серводвигател.

Ос Z е вертикална и контролира разстоянието от режещия бренер/лазерна глава до листовия материал. Машината може да има една, две или три оси Z. Процесът на рязане се управлява предимно със CNC контролер.

Компанията АМК предлага нов децентрализиран подход за реализиране на задвижването и управлението на подобен тип машини, представен на приложената блокова схема.
Задвижването по оси Х1 и Х2 се осъществява от два високомоментни синхронни серводвигателя DYNASYN DT5, управлявани от два компактни сервоинвертора с вградено захранване тип AMKASMART iC5.

Oста Y се задвижва също със серводвигател DYNASYN DT5, управляван от компактен сервоинвертор iХ5, а оста Z – със серводвигател DYNASYN DT4, управляван от по-маломощния компактен сервоинвертор iХ2. Двата сервоинвертора iХ5 и iХ2 се захранват от токоизточника на сервоинвертора AMKASMART iC5.

Всички сервоинвертори са с вградени цифрови входове, на които директно постъпват сигналите от крайните изключватели, разположени върху осите. Към цифров вход/изход на сервоинвертор iХ2 постъпват и сигналите старт/стоп на плазмата, газа или лазера.

Към неговите аналогови входове постъпват сигнали за следене на височината по ос Z по напрежение или от капацитивен датчик за следене на височината на бренера/лазерната глава спрямо повърхността на рязания материал.

Управлението изцяло се поема от PLC контролера AMCAMAC A5 с 12-инчов дисплей тип A5D12 и вграден Motion Control. Всички команди се програмират в програмна среда CoDeSys V3 с библиотека Soft motion CNC и пълна 3D CNC функционалност, включваща интерполатор и координатни трансформации.

Чрез нея потребителят може да изпълнява комплексни CNC задачи без да напуска познатата му среда за PLC програмиране, т.е. той може сам да построи CNC системата според своите изисквания. Движенията се описват с помощта на вградения DIN 66025 3D редактор. Геометричните данни, интерполацията и координатните трансформации се осъществяват с помощта на библиотека Soft motion CNC POUs.

Предлаганата система за задвижване и управление има следните предимства: минимизира или изцяло елиминира електрическия шкаф поради компактността на инверторите, които се закрепват на подходящи места върху носещата конструкция; значително намалява количеството на свързващите кабели, а оттам и крайната цена на машината; използва високоскоростен цифров интерфейс EtherCAT за комуникация със сервозадвижванията; представлява гъвкаво и ценово оптимизирано решение на базата на PLC контролер, програмиран в среда CoDeSys V3 и библиотеки Soft motion CNC, изпълняващ комплексни CNC задачи.

д-р инж. Стефан Деевски, управител на АМК ЕООД

ЕКСКЛУЗИВНО

Top