Арни сертифицирана по ISO 9001:2000

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2005

От края на ноември 2005 г. към производствените и търговски фирми в страната с успешно внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000, се присъедини и фирма Арни-Владимир Арнаудов. Сертифицираща организация е Lloyd`s Register Quality Assurance. Системата за управление на качеството се от-нася за инсталиране и ремонт на електрически, пожароизвестителни, ком-пютърни и комуникационни мрежи. Арни е специализирана в проектиране и изграждане на вътрешни и външни ел. инсталации за промишлени и битови сгради, търговия с ел.табла и ел.компоненти, структурно окабеляване, компютърни мрежи, пожароизвестяване. "Въвеждането на системата е предпоставка за непрекъснато повишаване на качеството на предлагани-те от фирмата услуги, а следователно и нарастване удовлетвореността на клиентите от крайния резултат. Уверени сме, че сертифицирането в съответствие с европейските норми е гаранция за укрепване на спечеле-ното доверие, както и предпоставка за бъдещо развитие и стабилност на фирмата", заяви по повод очакванията си за влиянието, което ще окаже сертифицирането върху бизнес развитието на фирмата, инж. Владимир Арнаудов, управител на Арни.




Top