Asset Management стратегии в индустрията

Начало > Автоматизация > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2008

 

Бизнес моделите за управление на активи все по-необходими в съвременните производства

Високата конкуренция на индустриалните европейски пазари, непрекъснато удрящите поредния борсов връх цени на петрола и повишението на другите енергийни източници са само част от причините, налагащи производствените компании да търсят начини и средства за намаляване на разходите за активите, които притежават. Цената на единица време за престой на оборудването непрекъснато нараства и организациите се стремят да увеличават продуктивния жизнен цикъл на оборудването чрез оптимални програми за поддръжка. Затова през последните години все по-усилено се говори за ползата от внедряването на системи за управление на активи в производството - УАП, познати още като Asset Management или Enterprise Asset Management.

До не много отдавна поддръжката беше възприемана като “черна дупка” - оторизираните за целта специалисти не можеха нито да я игнорират, нито да я избегнат, нито дори да я подложат на пълен контрол. Събирането, обработването и анализирането на основните разходи за поддръжка е от ключово значение за намаляване на оперативните разходи, подобряване на ефективността и като резултат оптималното управление на активите. Един поглед върху балансовите отчети на повечето производствени компании разкрива, че най-големи разходи в парично изражение са за придобиване на дълготрайните им материални активи (Plant, Property and Equipment - PPE), следвани от суровини, материали и запаси от готова продукция.

Добре изпълнената стратегия за оптимизация на активите би могла да намали нежеланата поддръжка и време за престой, да проследи причините за аварии, да осигури информация за първопричините и да диагностицира грешките, както и да препоръча необходимите действия. Тя, също така, открива проблемните “точки” предварително, съкращава бумащината и намалява латентния период между откриването на проблемите и тяхното разрешаване. Софтуерните решения за поддържане на този бизнес модел навлизат в практиката още от през 70-те години на миналия век.

Разработване на надеждна централизирана поддръжка

Добре известно е, че техническите екипи в различните промишлени предприятия могат да бъдат класифицирани в три групи - производство, инженеринг и поддръжка. Дейността на всяка от тези групи едновременно зависи и влияе на другите две. Така например, ако специалистите по поддръжка не вършат добре своята работа, ще се влоши надеждността на оборудването и скоро това ще даде отражение върху производството. Ако инженерингът не изпълни коректно направени нововъведения, е напълно възможно да се появят както аварийни ситуации, така и усложнена поддръжка.

Едва ли е нужно да се аргументира влиянието, което би могла да окаже работата на производствения екип, тъй като тя е свързана с пряката експлоатация на оборудването. Отдаването на приоритетно значение на която и да е от изброените технически групи няма да осигури оптимални резултати на компанията като цяло. За тази цел е необходимо разработването на организация за надеждна, централизирана поддръжка (НЦП), която се постига чрез полагането на усилия в три стадия - откриване, стабилизация и развитие.

Първият етап - откриване

По време на фазата откриване организацията по поддръжката на производствения обект установява критериите за оценка на текущите практики, измерването на индикаторите за дейността, целите и преобладаващите начини на мислене.

Невъзможността за установяване на критерии за текущата дейност значително увеличава риска от неизпълнението на надеждна, централизирана поддръжка. Само данните за дейността, които подлежат на измерване, могат да покажат дали е направен прогрес, в кои области се работи добре и на кои направления трябва да се отделя специално внимание. Елементите, изискващи анализ по време на фазата откриване, са физически, процедурни и технически.

Физическите елементи включват организационната структура, корпоративната култура, методите на работа, оценките за качество и целите на дейността. Към процедурните елементи спадат управлението на документите и работните процеси, методите за превантивна поддръжка, графиците за обучение, планирането на водещите проекти и управлението на резервните части. Техническите елементи включват използването на компютризирани системи за управление на поддръжката - КСУП (Computerized Maintenance Management Systems, или CMMS), предвиждащи технологии, превантивни инструменти за поддръжка, ефективни средства за поддръжка, техническо обучение и равнопоставеност на стратегиите за техническо обслужване. Терминът CMMS се е наложил и вече много водещи компании го използват в описанието на разработките си. CMMS представлява софтуерен пакет, който поддържа компютърна база данни от информация за дейностите по поддръжка на дадена организация. Тази информация е предназначена да помогне на специалистите по поддръжката на оборудването да вършат своята работа по-ефективно. От друга страна, помага на мениджмънта да взема по-точни решения (например пресмятането разходите за поддръжката на всеки компонент от оборудването). Понякога в пакетите CMMS са включени много допълнителни възможности (поръчки за услуги, планиране на превантивна поддръжка и други). Следователно, в известен смисъл между термините УАП и КСУП съществува припокриване.

По време на фазата откриване се дефинира политика на поддръжка, която допълва бизнес базираните оценки на дейността по отношение на качество, производителност, възможности, надеждност и печалба.

Вторият етап - стабилизация

По време на фазата стабилизация се изпълняват две ключови дейности. Първо - дейностите по поддръжката задължително следва да бъдат трансформирани от наложителни в планирани и управляеми. Това означава, че поддръжката на оборудването не трябва да е фокусирана върху отстраняването на проблеми или аварии, а върху елиминиране на причините, които ги предизвикват. И второ - необходимо е да се формират две основни групи специалисти. Едната да осигурява планирането и ръководенето на поддръжката, а другата да е съсредоточена върху подобряването на надеждността.

Задълженията на групата, планираща поддръжката, включват на първо място координация с производството на дейностите по ремонт за осигуряване на минимално въздействие върху протичането на производствените процеси. Задължение на групата е и да осъществява точно планиране, включващо ремонтни екипи, инструменти, машини, резервни части, прегледи, калибрирания, настройки и др. Първата група специалисти се занимава и с изготвяне на необходимите поръчки за работа, проследяване на разходите за ремонт, обновяване на документите, съдържащи историята на машините, оценка на междуремонтните периоди и възможното им подобряване. Важна част от работата на групата, планираща поддръжката, е координацията с производството при извършване на превантивна поддръжка и управление наличните обеми от резервни части.

Втората група специалисти, занимаваща се с подобряване на надеждността, има за задача да интегрира всички технологии за предвиждаща поддръжка. Освен това тя трябва да осигури на планиращата група оценки на времевите изисквания по отношение поддръжката с цел премахване на спирания и престои извън графика. Изпълнението на съществуващата система за надеждност и анализите за приоритети в надеждността на оборудването също принадлежи към задълженията на тази група. Много важни моменти от нейната работа са оценяване и проследимост на работоспособността, откриването и елиминирането на нежеланите дейности по аварийна поддръжка, прилагане на технологии и методи за изпреварваща поддръжка. Като правило, групата от специалисти, занимаващи се с подобряване на надеждността, отговаря и за управлението на КСУП и извършва анализи за определяне и премахване на първопричините за възникване на неизправности.

В много компании за членове на групата по стабилизация се привличат технически специалисти, избрани заради техния опит, умения и готовност да усвояват нови технологии и средства. Като задължително условие е сред тях да има експерти по анализ на вибрации, термография и смазване. Практиката показва, че незначително увеличаване на броя на специалистите в групата, мотивираността и натовареността им би могло да доведе до намаляване на персонала по поддръжка с до 20%.

Третият етап - развитие

Навлизането в тази фаза следва да се извършва постепенно и с необходимата предварителна подготовка. Работейки съвместно, екипите от производството, поддръжката и инженеринга непрекъснато се стремят да намаляват отказите в работата на оборудването, да определят и елиминират т.нар. тесни места в технологичната схема и да се постигне максимално ниво на производителност с минимален брак.

Следователно, използването на методите за НЦП поставя поддръжката в стратегическия център за инвестиции в дадено промишлено предприятие, с нейното разпознаваемо и измеримо влияние върху производителността и икономическата му ефективност.

Базов елемент от платформите за надеждна централна поддръжка е използването на софтуерни инструменти за планиране, управление, създаване на приоритети, проследяване и правене на отчети в нейната дейност.

Софтуерни решения за Asset Management

Малко са производствените предприятия в Европа, включително и у нас, които не са инвестирали или не планират внедряване на система за управление на корпоративните ресурси, наричана накратко ERP (Enterprise Resource Planning). Между модулите в ERP платформите е и софтуер за управление на активите на производството. Водещите компании в областта на индустриалната автоматизация също предлагат софтуерни модули за Asset Management. По този начин модулите за УАП или КСУП решенията представляват сполучлив и ефикасен начин за подобряване срока за възвращаемост на инвестициите и намаляване разходите за управление на материалните активи.

Днес всеобхватен УАП/КСУП софтуер се предлага от много доставчици, но динамиката на пазара и увеличаващата се конкуренция принуждава компаниите, разработващи ERP, от една страна, и УАП/КСУП - от друга, да добавят все повече функционалност. Това води до известно "размиване" на границите между двата типа софтуер. Сред водещите в световен мащаб компании-доставчици на софтуер за управление на активите са АВВ, Honeywell, Emerson Process Management, Rockwell Automation, Siemens и др.

Следва да се отбележи, че софтуерните продукти не са ориентирани единствено към големите промишлени компании. Предлагат се версии, специално насочени към подобряване поддръжката на средни и малки производства. Някои от софтуерните пакети са проектирани и разработени с цел интеграция в ERP приложенията на широко използвани системи.

Интересна е допълнителната функционалност, която се предлага от някои системи за УАП. При тях се използва информация за предлагани от водещи производители калибратори, с които се извършва конфигуриране, тестване и диагностика на HART съвместими устройства. По този начин се елиминира необходимостта от ръчно въвеждане на информация от калибриращата апаратура. При други системи е предвидена възможността за директна комуникация с програмируемите контролери, управляващи процесите. Така се събират и обработват данни в реално време за работоспособността на машините. Не остават встрани от тенденцията в развитието на софтуерните модули и web-базираните технологии - при много от предлаганите продукти тази опция присъства в основния пакет.

От всичко казано следва изводът, че внедряването на система за управление на активите не би могло да се прави изолирано от останалите системи в предприятието. За да се обезпечи функционалността й, тя следва да се интегрира с тях.

Информацията от АСУТП - входяща за поддръжката

Факт е, че днес много от доставчиците на автоматизирани системи за управление на технологичните процеси (АСУТП) предлагат и системи за УАП. Известно е, че съвременните стандарти за комуникации, например OPC (от OLE for Process Control), правят лесно извличането на информация от системи на различни производители. Поради това данните от АСУТП могат удобно и бързо да станат входяща информация за пресмятане на ключовите индикатори на дейността, която да бъде анализирана от експертен персонал и да се превърне в база за планиране на производството и поддръжката. Важно е да се знае, че управлението на активите не е само набор от инструменти и технологии, а и действия и методи, водещи към оптимизация. Поради това системите за УАП често изискват интеграция с изделия от множество производители.

За съжаление, модернизирането на едно производство с АСУТП, внедряването на полеви мрежи и използването на други съвременни технологии не винаги е достатъчно за изграждане на система за УАП. Управлението на активите е много повече от извличане на диагностична информация от полевите уреди. То включва мониторинг и изследване на работоспособността на оборудването.

Във всяко съвременно производство обикновено се използва огромно като разнообразие оборудване. По тази причина доставчиците на системи за УАП разработват продуктите си с широка функционалност, позволяваща им да обхващат твърде разнородни активи. Създадени на модулен принцип, пакетите е възможно да се нуждаят от някои настройки за конкретната сфера на работа, но обикновено позволяват бързото им приспособяване към множество видове активи.

Интегриране на групите за поддръжка, инженеринг и производство

От съществено значение за постигането на оптимални резултати е екипът, който работи с една система за УАП. Ако той няма подходящата квалификация, цялата концепция за управление на активите би могла да се опорочи. Нека си представим следната ситуация - внедрена е система в производство, в което голяма част от активите представляват механично оборудване. Персоналът, отговарящ за поддръжката, започва да изготвя времево стеснени графици за планови ремонти и прегледи. Проблемът е, че екипът не умее да анализира получените нови критични индикатори, нито знае какви допълнителни параметри да изисква за проверка. Като резултат се получават излишни престои, увеличена консумация на резервни части и консумативи и най-вече намалена производителност. Подготовката, адаптирането и развитието на хората, работещи със система за УАП, са от съществено значение за ефективното й прилагане.

Експерти, занимаващи се със системи за УАП, съветват мениджмънта на производствата, преди да пристъпят към внедряването им, да проведат достатъчни като продължителност разяснителни мероприятия сред персонала. За да бъде използвана успешно една система за управление на активите на предприятието, тя трябва да е одобрена, приета и използвана от заводския персонал. Внедряваните системи за управление на активите са най-ефективни, когато групите за поддръжка, инженеринг и производство са интегрирани. В така формираната обща работна среда се подобряват комуникациите, обединяват се преследваните цели, насърчават се оперативните подобрения и най-вече се съкращава времето между идентифицирането на проблемите и тяхното решаване.


Вижте още от АвтоматизацияTop