Аварийно и евакуационно осветление

Начало > Осветление > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2007

 

Основни принципи в изграждането на аварийно и евакуационно осветление в промишлеността

 

В годините на прехода, на аварийното и евакуационното осветление се гледаше най-вече като на врата насред “полето” от стандартизационни и нормативни изисквания. И масовата практика бе тези изисквания явно или не толкова явно да се заобикалят. В не една и две промишлени и обществени сгради изискванията не се спазваха изобщо или в най-добрия случай се монтираше просто някакво аварийно и евакуационно осветление. През последните години, с приближаването на датата на членството ни в Европейския съюз, на аварийното и евакуационното осветление започна да се обръща по-голямо внимание. Защото европейските изисквания в областта са ясно дефинирани. Разбира се, преди синхронизирането на нормативната и стандартизационната ни база с европейската, изискванията по отношение на аварийното и евакуационното осветление бяха регламентирани от съответен български държавен стандарт. По мнението на редица специалисти, дори някои изисквания, залегнали в БДС, са били по-строги от европейските. Така че проблемът не бе отсъствието на изисквания, а спазването им. И не е нужно много да се замисляме за реален пример, в който и поради неспазване на тези изисквания се е стигало до инциденти и наранявания.

По-големи пазарни възможности

За разлика от родната ни действителност, неспазването на изискванията, свързани с безопасността на труда в други държави от ЕС, излиза “солено”. Защото функционира механизъм, в който участват, от една страна, представителите на съответния индустриален или обществен обект, от друга страна - контролните органи, т.е. държавата, и от трета - застрахователният бизнес. Ролите са строго дефинирани и механизмът работи. Заслуга за това, разбира се, имат и обществените нагласи, високата “икономическа” цена на травмите и особено на човешкия живот, силните позиции на синдикатите и т.н. На този фон, на фирмите, предлагащи аварийно и евакуационно осветление, им е много по-лесно да оперират на пазара в държави, членки на ЕС, в сравнение с нашата пазарна действителност. За родния бизнес остава стимулиращият факт, че при бума в строителството на обществени и промишлени сгради мащабите на пазара на аварийно и евакуационно осветление в страната значително се увеличиха. Добрите възможности за пазарна реализация на такъв вид осветление се потвърждават и от присъствието в страната на водещи европейски производители, както и на стабилни български фирми. Положително отношение оказва и по-сериозното отношение, което се обръща на аварийното и евакуационното осветление, и обстоятелството, че като част от ЕС по-рано или по-късно ще “заиграем” съобразно европейските изисквания.

За какво е необходимо?

Основното предназначение на аварийното и евакуационното осветление е да осигури безопасно напускане на съответната сграда в случай на пожар, земетресение, опасност от отравяне и т.н. Именно затова, изграждането на системи за аварийно и евакуационно осветление е важна част от строителството и поддръжката на всички индустриални и обществени сгради. Типът, размерите, характеристиките, местоположението и захранването на осветителите, които могат да се използват във функцията на аварийно и евакуационно осветление на сградата, трябва да съответстват на съответните стандартизационни изисквания. Навсякъде в Европа готовите планове за реализацията на системите се одобряват от упълномощени за това органи. Нито една новопостроена промишлена или обществена сграда не би могла да бъде пусната в действие, без да са изпълнени стандартизационните изисквания за изграждане на аварийно и евакуационно осветление. Разбира се, изборът на аварийно и евакуационно осветление е и вероятно ще продължи да бъде правен на базата на особеностите на сградата и възможностите и желанията на клиента.

Аварийно осветление

Функцията на аварийното осветление е да възстанови осветяването в сградата при цялостно или частично отпадане на основното захранване поради неизправности. Европейската стандартизационна база указва продължителността и силата на светене, разстоянието и взаимното разположение между отделните осветители, времената за работа в авариен режим и други характеристики.

Монтирането на системи за аварийно осветление е особено важно в производства, в които съществуват потенциални условия за възникване на взривове, пожари или отравяне на хора. Не по-малко съществено е изграждането на аварийно осветление в производства, в които поради спиране на мрежовото електрозахранване се създават условия за нарушаване на нормалния производствен цикъл. Аварийно осветление трябва да се монтира и в производствени цехове, в които е недопустимо прекратяването на работния процес. В обекти като диспечерски станции, операторски зали, пунктове за управление на различни технологични процеси оптималното проектиране, изпълнение и поддържане на системата за аварийно осветление също е от приоритетно значение.

В обществения сектор изграждането на системи за аварийно осветление е не по-малко важно. Особено в обекти, в които частичното и особено цялостното електрозахранване би могло да доведе до сериозни нарушения в работата. Например, болнични заведения - операционни и реанимационни отделения, както и детски заведения. На закрити места, където се наблюдава струпване на много хора, например стадиони или концертни зали аварийното осветление също е от съществено значение.

Минималната осветеност в случай на необходимост от авариен режим е 5% от нормираната осветеност на повърхността при основно захранване.

Евакуационно
осветление

Целта на евакуационното осветление е да осигури достатъчна осветеност на изходните маршрути и безопасността на хората, напускащи сградата, поради възникнали аварийни ситуации. Към осветителите за евакуационно и аварийно осветление съществува изискването да се захранват от независим източник на напрежение или да се превключват към него автоматично при внезапно отпадане на основното захранване. Европейската стандартизационна база в областта на евакуационното осветление регламентира не само приложенията, при които е необходимо да се монтира такова осветление, но и конкретното местоположение на осветителите и големината на надписите върху табелите. По този начин основният изходен маршрут е в много висока степен дефиниран. В зависимост от конкретния случай, контролните органи разполагат с правомощията да изискат поставянето на евакуационни табели и на допълнителни изходни маршрути. Сред местата, на които се поставят евакуационни осветители, са близо до всяка изходна врата и противопожарно табло. По отношение на стълбищата изискванията са много строги - необходимо е всяко стъпало да бъде осветено от директно насочена светлина.

Означаването и осветяването е задължително

и при всяка промяна в нивото на пода, посоката на маршрута, при пресичане на коридори и на всеки външен изход. Приблизителното разстояние между евакуационните осветители е около два метра. Принципно, дистанцията между отделните осветители зависи от фотометричните им характеристики. При изграждане на евакуационни осветителни системи на основни изходни маршрути с ширина до два метра се изисква осигуряване на осветеност от минимум 0.2 lx по централната линия на коридора и 0.1 lx на един метър от нея. За осветяване на отворени или широки помещения нормираната осветеност е със средна стойност 1 lx. Приложения, в които изграждането на системи за евакуационно осветлени е от особена важност, са производствени помещения с постоянно работещи хора, напускането на които е свързано с опасност от наранявания, спомагателни сгради на промишлени предприятия, на места, опасни за преминаване на хора и много други.

Освен да осигурят подходяща осветеност, системите за евакуационно осветление имат и важната задача да

информират и ориентират хората

движещи се по него, за всяка промяна в основния и допълнителните изходни маршрути от сградата. За тази цел е разработена строга система от типизирани стандартни символи, общи за всяка от държавите, членки на Европейския съюз. Чрез подреждането им съобразно спецификите на конкретния изходен маршрут движението на хората по него се улеснява. Минималното видимо разстояние на изходно означение, регламентирано стандартизационно, е приблизително 200 метра.

Високата точност на дефиниране на основния и спомагателните изходни маршрути, залегнала в европейската стандартизационна база улеснява проектирането на системите за евакуационно осветление и, най-важното, трудно допуска възможността за одобрение на обект, несъответстващ на изискванията.

Важна характеристика на аварийното и евакуационното осветление е продължителността им на светене. Тя е различна в зависимост от конкретното приложение на осветителите. За да се осигури оптимална работа на системите, европейската стандартизационна база регламентира и тестовите мероприятия, свързани с проверка на изправността им.

Когато се говори за системи за аварийно и евакуационно осветление, следва да се има предвид, че съвременните технически решения са много повече от отделни осветители със съответстваща на изискванията осветеност, местоположение и продължителност на светене. Съвременните схващания за аварийно и евакуационно осветление включват изграждането на комплексни системи с възможности, далеч надхвърлящи предшествениците им отпреди десетилетие. С тях ще ви запознаем в следващ брой на сп. Инженеринг ревю.

 

 


Вижте още от ОсветлениеTop