Автоматизацията е важна част от развитието на всяка компания

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2008

инж. Радко Стойчев, съуправител на Ротек, оторизиран дистрибутор на Rockwell Automation за България

Лесно ли се харчат много пари за съвременна автоматизация у нас, г-н Стойчев?
Комплексната автоматизация не е евтина, но ефективността, подобреното качество, гъвкавостта на производството, съкратеното време за разработка и довеждане на нов продукт до пазара, онлайн поддръжката и много други, водят до бързо изплащане на инвестицията. Мисля, че българските индустриалци в голямата си част са наясно с алтернативите и решението се определя от моментните условия на пазара и финансовото състояние на предприятието.
Е, има и варианти за "low-cost" автоматизация!
Обикновено това е модернизация на отделна машина, решение на локален проблем без ясна идея за бъдещо развитие и разширяване. Както и без гаранция, че системата би могла да се надгради и да бъде осъществена комуникация с други АСУ, за да се реализира цялостна стратегия за информационно обезпечено производство. Това води до липса на гъвкавост при появата на нови изисквания от страна на пазара или международните стандарти и по-високи разходи за всяка отделна модернизация.

Чуждестранните мениджъри по-лесно ли се убеждават в ползата от автоматизацията?
Всеки чуждестранен мениджър е наясно, че ако иска неговата фирма да присъства стабилно и дългосрочно на пазара, то автоматизацията е необходима част от развитието й. Разговорите се водят по-скоро в посока конкретизиране на обхвата на автоматизацията, стандартите на които да отговаря и съобразяване с вътрешнофирмените правила и изисквания.

Каква е ролята на инженерния състав при вземането на решение за внедряване на определено съвременно решение?
Инженерите в едно предприятие имат ключова роля за внедряване на новостите. И това е напълно логично предвид факта, че те познават най-добре тесните места в производствения цикъл на предприятието и могат да представят отлично мотивирано искане за автоматизация пред управленския екип. По тази причина Ротек отдава голямо значение на непрекъснатото обучение и представяне на новостите пред своите партньори и клиенти.

Ще разширявате ли броя на партньорските си фирми или ще разчитате на по-голям състав с оглед по-пълно териториално покритие на страната?
Централното местоположение на Стара Загора ни позволява в рамките на един работен ден да посетим всяка точка от страната и да реализираме среща или сервизна услуга. Относно партньорската ни мрежа желанието ни е да работим с утвърдени инженерингови фирми като системни интегратори на продуктите на Rockwell Automation. За целта предлагаме висококачествени и надеждни продукти на добра цена, бързи доставки, техническа поддръжка и обучение.

Как се борите с недостига на квалифицирани специалисти?
От две-три години се наблюдава голям недостиг на висококвалифицирани специалисти в областта ни. Това се превърна в основен проблем за фирмите, работещи в областта на високите технологии. А освен квалификация е необходима и амбиция за работа, заедно с висока степен на отговорност. В Ротек залагаме идеята сами да произвеждаме специалисти чрез периодично обучение. Също така работим с водещи преподаватели от ТУ за по-тясна специализация и запознаване на студенти - степен магистър или доктор - с продуктите на Rockwell Automation.

Какви са основните направления, в които се развива индустриалната автоматизация?
Сред основните насоки, в които се работи, е т.нар. интегрална автоматизация. Означава АСУ да обезпечават интегрирано управление, както на дискретно и последователно производство, така и управление на процеси, управление на задвижвания и сервоконтрол, "safety" функции и т.н. Работи се и в посока автоматизация, базирана на общи стандарти и наложени вътрешнофирмени правила, както и конвергенция между информационни и управляващи технологии. Става дума за системи, ориентирани не само към управление на обекти, но и обработка и извеждане на точна информация към ръководството за вземане на информирани решения. Сред направленията на развитие са и сигурност и защита от нерегламентиран достъп; предварително планиране и реакция при поддръжка на системите; управление базирано на предиктивни модели, многофакторно размито управление и др.
Rockwell Automation са активен фактор и по отношение на безжичните тенологии.
Да, компанията участва в разработване и приемане на "safety" стандарти при безжичните комуникации. Има реализирани проекти за управление на пристанищни кранове, електровлакове, транспортни системи и други, на базата на безжична комуникация в реално време с отдалечени входно/изходни модули.
Top