Автоматизирана система в КРЗ Одесос

Начало > Внедрено > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2006

Системата, внедрена от Елкотех, контролира разхода и параметрите на електрическата енергия и регулира фактора на мощността

Интегрирана система за контрол на разхода и параметрите на електрическата енергия и автоматично регулиране на фактора на мощността е внедрена в Кораборемонтния завод (КРЗ) Одесос във Варна. Проектът е реализиран от варненската инженерингова фирма Елкотех на няколко етапа. Последният етап, включващ доизграждане и преконфигуриране на системата, е изпълнен в периода юни - август 2005 г. Автоматичната система за регулиране фактора на мощността е внедрена в завода през 2002 г., като на първия етап е автоматизирана работата на комплектните кондензаторни уредби (ККУ) в направленията с най-голяма консумация на електрическа енергия. Едва след като е отчетен положителният ефект от автоматичното регулиране на фактора на мощността, ръководството на завода взема решение за изграждане на система за контрол на разхода на електрическа енергия. Тя е внедрена в завода за периода юли - септември 2003 г. "Изграждането на системата ни даде възможност да идентифицираме и структурираме разхода на електрическа енергия по отделните направления, както и да проведем мерки за престуктуриране на отделни звена от електроснабдителната система на завода. Бяха реконструирани и модернизирани и някои от енерго- и въздухопреносните звена с цел икономия на ел. енергия", коментират от отдел Енергетичен на КРЗ Одесос.

Обхват на проекта, реализиран в КРЗ Одесос

Преди да се пристъпи към доизграждане и преконфигуриране на системата е направен анализ на съществуващия разход на електрическа енергия и степента на регулиране на фактора на мощността след извършеното престуктуриране на отделни звена и инсталации, уверяват от завода. "На основата на информацията, които получихме от отдел Енергетичен, бяха определени новите направления за детайлен контрол на разхода на електрическа енергия и регулиране на фактора на мощността. Основните цели на проекта бяха преконфигуриране и разширяване на съществуващите системи с цел оптимизиране разхода на енергия и повишаване ефективността в регулирането на фактора на мощността в източниците на реактивна мощност, както и централизирано наблюдение на този процес", коментират от Елкотех.

В процеса на реализиране на проекта в завода са внедрени следните продукти на Елкотех:

  • Автоматична система за регулиране фактора на мощността, обхващаща регулатор PFR-10A и релейни блокове RHD-10A, наложени от големите разстояния между РУ 20 kV и РУ 0.4 kV и специфичните режими на работа на цеховите подстанции.
  • Измервателни контролери EMD-10A. Сред възможностите им е да измерват токови вериги на няколко трансформатора, захранващи една и съща цехова подстанция.
  • Специализиран софтуер, огигуряващ събиране, архивиране и онагледяване на данни от различни първични устройства.

Преоборудвани са ККУ

В резултат от пълното амортизиране на съществуващите комплектни кондензаторни уредби като силова част и с цел икономия на електрическа енергия и осъществяване на икономически целесъобразен режим на работа на електроразпределителната система на завода по отношение фактора на мощността са извършени редица мероприятия, информират от КРЗ Одесос. Подменени са съществуващите маслени кондензаторни батерии 10 kVar (600 бр.) със сухи полипропиленови CSADP-0.44/30 (200 на брой), производство на фирма ZES-Silko. Съществуващите 200 броя стандартни контактори са замемени със специализирани контактори за кондензаторни батерии К3-50 00 230, производство на Benedikt & Jaеger, Австрия. "С преоборудването бе постигнато и минимизиране на времето за обслужване на кондензаторните уредби. Гарантирана бе тяхната продължителна безаварийна работа", коментират от завода рехабилитацията на комплектните кондензаторни уредби.

Автоматично регулиране на фактора на мощността

В този етап от проекта е доизградена системата за автоматично регулиране на фактора на мощността на завода. Обхванати са още четири цехови подстанции. Във всяка от тях ККУ са доокомплектовани със система за автоматично регулиране на фактора на мощността - регулатор PFC-10A и релейни блокове RHD-10A. Изградена е комуникационна мрежа (чрез заводската телефонна централа) между регулаторите PFC-10A, монтирани в главна подстанция на ниво РУ 20 kV и релейните блокове RHD-10A, монтирани в цеховите подстанции в кондензаторните уредби НН. "Осигурихме прецизно регулиране фактора на мощността в мястото на източника на реактивна мощност с отчитането му на ниво средно напрежение. По този начин се получи и оптимално отчитане на влиянието, което силовите трансформатори и кабелните линии като цяло оказват върху източника на реактивна мощност", заявяват от КРЗ Осесос.

Измерване разхода и параметрите на ел. енергията

За да се обхване пълната консумация на електрическа енергия в отделните направления, са монтирани измервателни контролери - EMD-10A, на съответните измервателни вериги в разпределителна уредба СН 20 kV на главната подстанция в завода. За целта са обединени токовите вериги в местата, в които работят по няколко силови трансформатора - независимо от режима на работа (разделно или в режим на паралелна работа). В направленията на консумация, където вече са били монтирани регулатори на фактора на мощността PFC-10A, е активирана допълнителна функция за измерване разхода и параметрите на електрическата енергия и следене на състоянието на ККУ.

Физически измервателните контролери са свързани каскадно. Връзката между тях е асинхронна серийна от тип токов кръг. Изградена е разклонена мрежа чрез мрежови буфери, тип BCC-4C, осигуряващи разделянето й в топология с четири клона. Връзката със сървъра е осъществена чрез преобразувател, RSCC-4C, позволяващ първоначалното конфигуриране на мрежата. "Възможността за каскадно свързване позволява изграждането на гъвкави структури, които лесно могат да се разширяват и модифицират. Всяко измервателно устройство се характеризира с индивидуален вътрешен адрес и възможност да съхранява измерената информация и да я изпраща при обръщение към него от страна на сървъра за съответната измервана величина. Също така, чрез замяната на традиционните контролно-измервателни прибори с контролери бе осигурена обработка на измерваните данни в реално време", заявяват от Елкотех.

Контрол на разхода и параметрите на ел. енергията

Системата за контрол разхода и параметрите на електрическата енергия в завода е изградена на базата на два компютъра и специализиран софтуер, даващ възможност за връзка с периферни устройства от по-ниско йерархично ниво. Заявките към устройствата се контролират от сървъра, като могат да се дефинират от всяка работна станция (номер на контролер, тип на заявката, време между заявките, време за изчакване,
Top