Автоматизирани складови системи

АвтоматизацияСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2013

Автоматизираните складови системи позволяват на потребителите да оптимизират складовите пространства и да повишат ефективността на управлението на всички процеси в тях.

Автоматизираният процес елиминира опасността от грешки, възникващи при ръчно изпълнение на процедурите в склада, повишава продуктивността на работната сила и, съответно, нивото на обслужване. Това, от своя страна, понижава разходите във всички фирмени области и води до чувствително повишаване на производителността в цялото предприятие.

Дейностите в склада могат да се следят и контролират в реално време, което осигурява на ръководството на компанията пълна информация за логистиката и запасите с цел подпомагане на техните решения.

Компоненти на системите
Складовите стопанства могат да бъдат автоматизирани в различна степен, но като цяло в процеса участват четири основни компонента: стелажни системи, трансманипулатори, контейнерни системи и софтуер за управление.

Стелажните системи се използват най-често при изграждането на големи складови бази и логистични центрове. Могат да бъдат стационарни и мобилни. Мобилните системи увеличават използваемата част от складовото пространство, тъй като работният коридор се отваря, само когато е нужно.

Имат широк спектър на приложение (за палети, кутии, материали). Системите са оборудвани с предпазни устройства с цел да се избегнат рискове и нанасяне на щети на хората, които работят с тях, като могат да предотвратят и случаен достъп по време на работа: фотоелектронни бариери, светлинни и звукови сигнали, аварийни бутони и др.

Трансманипулаторите позволяват пълно използване на складовата площ и обслужване на тесни коридори с височина над 30 метра по 3-те оси. Работните коридори при автоматизираните системи в сравнение с традиционните складови системи са много по-тесни, практически могат да бъдат равни на дълбочината на складовата единица. Автоматизираната складова система може да бъде проектирана с един или повече коридора в зависимост от изискванията на клиента.

В случай на няколко коридора най-често срещаното решение е по един трансманипулатор във всеки коридор. В зависимост от изискванията може да се проектира решение, когато един трансманипулатор обслужва няколко коридора. В този случай се използва управляем трансманипулатор (с помощта на стрелки в релсовия път се прехвърля в съседните коридори) или с трансферни мостове (които прехвърлят трансманипулатора от един коридор в друг).

Системи от този тип се използват, когато трябва да се постигне голям капацитет на системата и стоките са бавнооборотни. В зависимост от изискванията, заскладяването може да бъде по една, две или повече складови единици в дълбочина. Съответно, трансманипулаторът може да транспортира една или повече складови единици едновременно. В допълнение, за постигане на голям капацитет на склада автоматизираните системи могат да достигнат значителна височина на склада, която е непостижима с традиционните складови системи.

За да съвмести всички складови операции, системата може да бъде допълнена с транспортни конвейери, които придвижват складовите единици от и до трансманипулатора, свързват производствената линия с автоматизираната складова система и/или автоматизираната складова система с товарните рампи и др.

Транспортните конвейери са комбинация от елементи, конструирани за транспортиране и/или разпределяне на стоките към специфична позиция, изисквана от съответната логистична операция. Елементите на една такава комбинация могат да бъдат ролкови и верижни конвейери, въртящи се маси, станции за проверка на вход, стандартни възли за местата на пресичане на потоците, асансьори и др.

Софтуерът е друг основен компонент на всеки съвременен склад. Чрез него се осъществява управлението и движението на стоките от получаването до експедирането им, както и всички други процеси като комисиониране, ревизия и др. Основните принципи, заложени в софтуера, са контрол, координиране и управление на всички процеси, извършвани в склада.
Използваните за целта софтуерни системи са познати под наименованието

Системи за управление на складове
и интегрират функции като дефиниции и записи на зоните за съхранение в склада; покриване на голяма част от стандартните складови процеси (приемане, съхранение, събиране, изпращане, инвентаризация т. н.); онлайн достъп до информация за целия склад – състояние на склада по отделни места за съхранение, информация за състоянието на дискреционни стоки и др.

Като комуникационна среда се използват безжични мрежи, а хардуерните устройства са мобилни и монтирани на превозни средства терминали, терминали за гласово събиране на поръчки, баркод принтери и др.

Системите копират по-голямата част от традиционните складови процеси, като прибавят допълнителна функционалност. Така например, при поръчки съответният отдел в предприятието поръчва стоки и ги въвежда в ERP системата. Системата за управление на складове прочита поръчките чрез интерфейс за данни и я подготвя за обработка.

Веднага след като стоките са физически доставени в склада, служителят, който получава пратката, започва да приема стоките, като идентифицира съответната поръчка чрез мобилен терминал. Той разпечатва етикети за приемане (съхранение) от складовата система на мобилен или стационарен принтер.

Служителят постепенно разтоварва стоките, извършва проверка чрез сканиране на баркодовете и ги поставя в складови места за съхранението, които се предлагат от системата за управление на склада чрез мобилен терминал или които той определи. След завършване на процеса системата прехвърля информация за обработката на поръчката за покупка към ERP системата.

При събиране, пакетиране и изпращане на стоки отдел Продажби на компанията реализира продажба и въвежда поръчката в ERP системата. Системата за управление на склада прочита поръчката и я подготвя за обработка, след което складов служител идентифицира поръчката и започва нейното събиране.

Системата за управление указва на служителя чрез мобилния терминал възможно най-оптималния маршрут, при което той поетапно събира стоките. При най-съвременните складови системи това може да стане чрез гласови команди. Операторът получава задачи чрез слушалка и потвърждава изпълнението чрез гласов отговор през микрофон.

По този начин се спестява време чрез премахването на печатни документи и баркод устройства. Технологията може лесно да бъде свързана към съществуващи системи за управление на складове или ERP системи чрез обща база данни или файлов интерфейс, разрешаващ интеграция на гласово базираната система като допълнителен модул към съществуваща система за управление на логистиката.

Сред новите технологии в тази област е и комисионирането чрез светлинен сигнал. Системата е разработена с цел електронно асистиране на персонала при събиране на стоките от зоните за комисиониране. Операторът сканира баркода на поръчката и количествата за комисиониране се изобразяват върху дисплея на съответното място. Когато операторът вземе нужното количество и избере бутона за потвърждение, информацията се предава по електронен път към базата данни, резултат от което е директно проследяване на наличностите и техните движения.

Технологията позволява и групово комисиониране, при което операторите могат да работят на принципа на поточната линия. Всеки оператор действа в определена зона на комисиониране. Задачите се задават зона по зона на конвейер, количка или друг транспортен механизъм. По този начин допълнително се увеличава производителността чрез намаляване на разстоянието, което всеки оператор трябва да измине.

След завършването на процеса по комисиониране се извършва пакетиране на стоките в експедиционна опаковка. За целта системата автоматично разпечатва адресни етикети и опаковъчни листи за отделните пратки. Служителят, който събира поръчката, изпраща готовите и маркирани пакети чрез мобилния терминал.

Процесът по инвентаризация обикновено протича по същия начин, както при склад без система за управление на складовите наличности, с тази разлика, че състоянието на склада в отделните помещения за съхранение (или статуса на отделен вид стоки) се въвеждат в нея чрез мобилни терминали. Системата автоматично установява различията в складовите наличности, като дава предложения за възможни решения.
Сред останалите функционални възможности на системата за управление са комплектоване, допълване, пренареждане и др.

Системата следи дали има достатъчно наличности в склада на обичайните места, определени за събиране на поръчки. Ако наличността не е достатъчна, системата автоматично генерира препоръка за допълване на тези места за съхранение.
Системите обикновено са отворени за електронна комуникация като EDI (Electronic Document Interchange – електронен обмен на документи), ASN (Advance Ship Notice – предварително известяване за доставка) и други.

Благодарение на „познаването” на склада и стоките, системата дава възможност и опростява разпечатването на продуктови, палетни, стелажни, адресни етикети и др. Не на последно място, системите предлагат богат набор от справки като справка за наличностите – общо, по места, към дата, по партиди и т. н.; справка за продажбите – по клиенти, по артикул/и, за определен период от време; справка за приетите стоки – общо, по доставчици, за период от време, по артикули, разлики очаквани-приети; справка за производителност на служители.

Допълнително могат да бъдат разработени и други потребителски справки в зависимост от нуждите на компанията.

Системи за комисиониране с автоматично изземване на стоките
Първите комисиониращи системи с автоматично изземване на стоката са изработени и внедрени в края на 70-те години. През 80-те години, поради увеличеното търсене и най-вече с развитието на електрониката и на средствата и системите за адресиране, кодиране, идентификация и управление, все повече фирми реализират такива системи, които работят преди всичко със стандартни или лимитирани в определени граници по маса и размери опаковки.

Понастоящем в практиката не съществува универсална система за комисиониране с автоматично изземване. Голямото разнообразие на комисионираните стоки по форма, размери и маса, специфичните изисквания на клиентите и последните технологични постижения определят и голямото разнообразие в конструктивните, технологичните и организационните решения на такива системи на отделните фирми.

Като цяло автоматизираните системи за комисиониране представляват вертикални каруселни и елеваторни системи, осигуряващи автоматично достъп до исканите продукти. Този тип системи използват оптимално наличната складова площ, тъй като се изграждат вертикално и оползотворяват височината на помещението.

Системите се управляват от модерен софтуер, позволяващ интеграция с вече изградената система за управление на склада или архив и връзка с по-голямата част от използваните бази данни. Автоматизираните системи за съхранение и комисиониране намират приложение при съхранението на непалетни стоки или в архиви с често използвана документация.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top