Балканкар Заря АД изпълнява проект за повишаване на ресурсната ефективност чрез внедряване на пилотно технологично решение и продуктова иновация

Механични системиФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 5/2020 • 08.07.2020

Балканкар Заря АД изпълнява проект за повишаване на ресурсната ефективност чрез внедряване на пилотно технологично решение и продуктова иновация | Инженеринг ревю, снимка 1

С настоящата публикация се цели да бъдат информирани потенциални заинтересовани страни за ефекта относно въвеждането на пилотни технологии с цел насърчаване на други предприятия да въведат нови ресурсно ефективни решения и е с цел мултиплициране на резултатите от проект № BG16RFOP002-3.004-0174-C01 "Внедряване на пилотен ресурсно-ефективен метод за производство и продуктова иновация в БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД".

Балканкар Заря АД изпълнява проект за повишаване на ресурсна ефективност чрез внедряване на пилотно технологично решение и продуктова иновация. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, като общата му стойност е 2 609 796,93 лв., а безвъзмездната финансова помощ от страна на ОПИК е в размер на 1 499 328,34 лв.

Балканкар Заря АД е производител на стоманени колела и джанти, ползващ се с отлична международна репутация и с реализирането на проекта цели да повиши ресурсната си ефективност чрез придобиване на 42 бр. съвременни ефективни машини и оборудване.

Като резултат дружеството очаква да повиши своята конкурентоспособност, да намали количеството използвани суровини при производството с 14,9%, да намали генерирането на технологичен отпадък с 55,06%, както и да намали количеството на емисии с 10%.

Внедряването на закупените активи по проекта ще доведе до намаляване на суровини – листова стоманена ламарина за колела без пръстени. Ще се осъществи по-ефективно управление на отпадъци от стърготини, стружки, изрезки от черни метали и от прах и частици от черни метали, образувани при производството на продукти колела без пръстени и двуделни колела.

Сборът от технологични решения води до внедряване на ПИЛОТЕН ЗА БЪЛГАРИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕН МЕТОД ЗА РЕСУРСНОЕФЕКТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ, който осигурява ресурсна ефективност при производство на стоманени изделия. В допълнение към пилотността си по отношение на ресурсната ефективност, технологичният метод позволява и производството на продуктова иновация – той е създаден в тази си цялост, за да позволи производството на иновативен продукт ДИСКОВО СТОМАНЕНО КОЛЕЛО ЗА ПНЕВМАТИЧНА БЕЗКАМЕРНА ГУМА ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА.

По линия на Европейския фонд за регионално развитие, който е източникът на европейското съфинансиране при реализацията на проекта, Балканкар Заря АД получава възможност да ускори и увеличи конкурентните предимства и устойчивостта на дружеството, като ролята, която играе Европейският съюз съвместно с държавите членки при отпускането на помощта е двойна: от една страна е катализатор за икономическата активност и увеличен капацитет на фирмите бенефициенти, като Балканкар Заря АД, и от друга е гарант за прозрачността в процеса на усвояване на европейските фондове и изпълнението по отношение на съфинансирането на проекта по ОПИК.

Балканкар Заря АД, в качеството си на бенефициент по ОПИК 2020, има предходен изпълнен и успешно приключил проект инвестиции в енергоефективни технологии, който бе осъществен с европейско съфинансиране и благодарение на инструментите за предоставяне на помощ от страна на Европейския съюз съвместно с държавите членки.

 

www.eufunds.bg

"Проект "Внедряване на пилотен ресурсно-ефективен метод за производство и продуктова иновация в БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД" по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0174-C01 е финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Балканкар Заря АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган".

 


 

  

www.balkancarzarya.com

 


Вижте още от Механични системиДруги рекламни публикации на Балканкар Заря
Top