РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Балканкар Заря, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Балканкар ЗаряБалканкар Заря АД оптимизира ресурсната си ефективност по ОПИК чрез внедряване на пилотно технологично решение и продуктова иновация

Балканкар Заря АД, като водеща компания в производството на стоманени колела и джанти, ползваща се с отлична международна репутация, започна реализация на проект за повишаване на ресурсната ефективност чрез внедряване на пилотно технологично решение и продуктова иновация. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, като общата му стойност е 2 609 796,93 лв., а безвъзмездната финансова помощ от страна на ОПИК е в размер
на 1 499 328,34 лв.

С реализация на проекта и внедряване на активи за по-ефективно и безотпадно производство ще се постигне предотвратяване на технологичния отпадък и на брака в производството, което ще доведе до значително подобряване на ресурсната ефективност. В съвременното машиностроене все по-често се внедряват машини с цифрово-програмно управление (ЦПУ), насочени към повишаване на ефективността и производителността. Механичната обработка с машини с ЦПУ се превръща в рентабилна инвестиция за производствените предприятия, елиминират се рисковете и неточностите свързани с човешката грешка, като в резултат многократно се повишава точността на изработката на механично обработените детайли и се оптимизира работният процес. В прецизните съвременни приложения на механичната обработка устойчиво високото крайно качество е необходимо и задължително условие за успешната пазарна реализация на продукцията.

Сред специфичните цели на проекта са повишаване на производствения капацитет, редуциране на производствените разходи и оптимизация на производствените вериги, увеличаване на експортния потенциал на дружеството, повишаване на качеството на произвежданата продукция и предлаганите услуги посредством внедряване на високотехнологично автоматизирано оборудване. Очаква се успешната реализация на проекта да доведе и до подобряване на ресурсната ефективност и увеличаване на добавената стойност на произведените продукти.

Проектът предвижда внедряване в производство на усъвършенстван иновативен продукт – дисково стоманено колело за пневматична безкамерна гума за индустриални транспортни средства, с джанта тип 5° плоска джанта. Същото ще се използва за електрокари, мотокари, високоповдигачи и нискотоварачи, влекачи, колички и други видове транспортни средства. От конструктивна гледна точка новост в продукта е, че вентилът за безкамерна гума е монтиран на самата джанта, и няма нужда от спомагателен гумен пояс, както е при алтернативните продукти. По този начин се осигурява по-дълъг период с постоянно налягане на двойката колело-гума, което осигурява безопасно движение на транспортното средство дори и при по-високи скорости. Конструкцията на колелото гарантира отсъствието на електрически заряд между камерата и гумата, което позволява колелото да се използва за работа при специални условия. Други предимства на иновативния продукт са по-ниското тегло, т. е. по-ниска себестойност (по-малко вложени суровини, по-ресурсно ефективно производство) и намалени експлоатационни разходи. С използването му ще се постигне увеличен експлоатационен срок на колелото, респективно и на гумата към него, както и на общата товароносимост на двойката колело-гума. Смяната на износената или повредена гума е лесно и бързо, опростява се монтажът и се редуцират времето и усилията за поддръжка, а колелото е приложимо за широк спектър на работни условия.

Продуктовата иновация е насочена към пазар с нишов характер и специфика, но има широк обхват на приложение. Очаква се иновативният продукт да бъде реализиран на два основни пазара, които имат своите специфични потребители: пазар за първо вграждане (Original Equipment Manufacturers) – гумопроизводители и производители на тежкотоварни автомобили, и пазар за резервни части (Aftermarket) – корпоративните отдели за сервиз и следпродажбено обслужване към самите производители на тежкотоварни автомобили, независими сервизни центрове, рентални компании за специализирана индустриална техника.

Благодарение на иновативната концепция се отговаря на тенденциите за увеличаване изискванията за товароносимост на комплекта гума-колело в световен план, стойностите, на които се определят от организациите на производителите на гуми и колела (ETRTO - Eвропейска техническа организация за гуми и джанти).


· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   www.eufunds.bg    · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

„Проект „Внедряване на пилотен ресурсно-ефективен метод за производство и продуктова иновация в БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД“ по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0174-C01 е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Балканкар Заря АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“.Top