БМГК, инж. Иван Андреев: Стремим се да показваме добрите примери от бранша

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2014

инж. Иван Андреев, изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара, пред сп. Инженеринг ревю

Инж. Андреев, кои са най-сериозните предизвикателства пред минната индустрия към момента?
Първото най-сериозно предизвикателство пред сектора е приемането на Националната стратегия за развитие на отрасъла, подготвена от Министерство на икономиката. Следва приемането на всички необходими законодателни промени, които са начертани от Стратегията.

Една от най-важните е решаването на проблема със земеползването, за да могат добивните компании, подписвайки концесионен договор, да започнат реално работа. Стратегията ще даде възможност да се изчистят всички конфликти между Закона за подземните богатства и редица други закони.

Друго предизвикателство, пред което браншът е изправен, е промяната в нагласите на обществото. Към момента се инвестира много сериозно както в развитието на човешкия капитал, така и в обучение, безопасност, в развитие на минните общности. Една от целите ни като браншова организация е да покажем добрите практики и постижения в компаниите. Това е и една от причините да създадем доброволния браншови стандарт за устойчиво развитие.

Как би могло да бъде стимулирано потреблението на суровини от вътрешния пазар?
Стимулиране на вътрешното потребление може да стане единствено с намеса на държавата. Трябва да има политическа воля и стратегия за развитие на свързаните индустрии в България, ползващи суровини от минния сектор. Ако липсва насърчаване на тези индустрии, които се намират по-високо във веригата на стойността, няма как да мислим изобщо за подобряване на цялостната икономика на страната, защото това би било възможно само с производство на стоки, продукти и услуги с висока добавена стойност, които са местно производство.

По този начин може да говорим и за повишаване на вътрешното потребление и за подобряване на съотношението местни към вносни продукти, което в момента е около 15 към 80% в полза на вносните стоки. Другият момент е да се превъзмогне кризата в строителството, където се ползват инертни и скално-облицовъчни материали.

В каква посока виждате бъдещото развитие на минната индустрия в България?
През последните години Европа дава сигнали за реиндустриализация на икономиката си, което създава сериозни предпоставки за развитие на базовата промишленост. Минерално-суровинният отрасъл е основа за всички други индустрии и смятаме, че в най-близко бъдеще и България ще се насочи към разгръщане на неизползвания потенциал на минералните суровини, които на практика в страната са неизчерпаеми.

БМГК е предприела множество инициативи, които насърчават компаниите, действащи в момента, да подобрят своите технологични линии, отношението си към околната среда и човешкия ресурс, така че да са конкурентоспособни и устойчиви с оглед на бъдещите предизвикателства.

Погрешно е схващането, че икономическият и екологичният аспект от развитието на минната дейност си противоречат. Факт е, че през годините добивът на ресурси, е нанесъл редица щети, но не е коректно миналото да се използва, за да се заклеймява настоящето или бъдещето. Неслучайно по инициатива на самите минни компании се развиват и приемат редица правила и стандарти по отношение на внедряваните технологии, оборудване, депониране на отпадък от производствените процеси, условия на труд и безопасност.Ключови думи: Иван Андреев, Българската минно-геоложка камара, БМГК, миниЕКСКЛУЗИВНО
Top