БУЛКЕМ ЕООД внедри иновативни технологии за подобряване на ресурсната ефективност

МашиниФирмени публикации • 27.05.2020

В рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите", БУЛКЕМ ЕООД - гр. Пловдив повиши конкурентоспособността си посредством въведените иновативни технологични методи за подобряване на ресурсната ефективност, чрез намаляване на количеството използвани суровини и по-ефективно управление на отпадъците.

Това е постигнато с внедреното иновативно решение, включващо машина за лазерно рязане като част от системата за оптимизиране на процеса на рязане. Лазерното рязане е термичен метод, използващо лазерен лъч с висока плътност и енергия, генериран в резонатор, откъдето посредством фиброоптичен кабел се доставя до автоматична глава за рязане. Високата прецизност на рязане намали и изключи необходимостта от допълнителна обработка на изделията, като намали допуските за производството им до минимум. Наличието на система за лазерно рязане доведе до максимална ефективност при рязането на листов материал с дебелини до 16 мм, прецизност на рязане и позициониране в порядъка 0,05 мм и скорости на рязане, надвишаващи до 6-8 пъти скоростта при плазмено рязане.

Част от цялостната система за рязане е и машина за плазмено рязане. Плазменото рязане доведе до ефективно рязане на листов материал в диапазона над 10 мм. Под тази дебелина използването на плазмено рязане е бавно и скъпо. Широчината на среза е значително по-голяма в сравнение с лазерното рязане, което води до по-груб срез и необходимост от допълнителна последваща обработка. Поради това цялостната система за рязане съчетава преимуществата на плазменото и лазерно рязане и използването на правилния метод на термично рязане (плазмено или лазерно) за съответната дебелина и материал, което осигури изрязването на детайли с крайни размери без нуждата от завишени допуски и допълнителна последваща обработка на детайлите.

Системата за оптимизиране процеса на рязане включва и пневматичен манипулатор. Пневматичният манипулатор оптимизира процеса на зареждане на машините за рязане с материал, като намалява времето за зареждане и използваните човешки ресурси, тъй като е необходим само един оператор, което доведе до значително оптимизиране на процеса с до 3-4 пъти по-малко.

www.eufunds.bg

„Проект “Подкрепа за по-ефективно производство в БУЛКЕМ ЕООД” изпълняван в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0181-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Иновации  и  конкурентноспособност”  2014-2020,  съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БУЛКЕМ“ ЕООД и при някакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган по програмата.” 

гр. Пловдив
бул. Цариградско шосе № 53
телефон: 032/68 21 41
e-mail: office@bulkem.net
e-mail: bulkem@abv.bg
www.bulkem.net


Top