Членовете на БФИЕК представляват 23% от консумацията на природен газ у нас

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2013

Интервю с Константин Делисивков, изпълнителен директор на БФИЕК

Представете накратко дейността на БФИЕК и основните й приоритети.
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) е създадена през 2006 г. и е сдружение на големите индустриални консуматори на електрическа енергия и природен газ.

В нея членуват 20 значими индустриални предприятия, които представляват енергоемки индустрии. Въпреки че са енергоинтензинвни индустрии, предприятията са инвестирали милиарди левове през последните 20 години, за да бъдат енергийно ефективни и конкурентоспособни. Консумацията на енергия е основно перо в разходите на тези предприятия.

Повечето политики, насочени към секторите Енергетика и околна среда, се отразяват на индустриалната активност и конкурентоспособност. БФИЕК представлява индустриалните енергийни консуматори по тези въпроси пред изпълнителната, законодателната власт, пред енергийните дружества, регулатора и производителите по проблемите свързани с електрическата енергия, природния газ, енергийната ефективност и политиките за климата.

БФИЕК води активна политика за развитие на енергийните пазари, като активно участва в този процес. Членовете на БФИЕК представляват 65% от консумацията на електроенергия по свободно договорени цени и около 23% от консумацията на природен газ в България.

БФИЕК участва активно в процеса на формиране, представителство и защита на асоциираните интереси на индустриалните енергийни консуматори в България. Оказваме съдействие на регулаторните органи в постигане и поддържане на обективни и устойчиви решения в процесите на либерализация на енергийния пазар.

Какво е мястото на природния газ в енергийната консумация на вашите членове? Какъв е обемът на тяхната приблизителна годишна консумация?
Годишната консумация на природен газ на предприятията в БФИЕК е около 550 млн. куб. м. БФИЕК представлява значителна част от стопанското потребление на природен газ - малко над 40%. В резултат на рецесията и в годините след 2009 г. наблюдаваме лек спад в консумация на природен газ в БФИЕК.

Какви инициативи е предприела Федерацията с оглед подпомагане използването на природен газ в предприятията в България?
БФИЕК предприема инициативи, свързани със създаване на предвидима и устойчива регулаторна среда. БФИЕК активно участва в процеса на преструктуриране на законовата рамка и правила съгласно Третия пакет на ЕС и директива 2009/73ЕО.

БФИЕК подкрепи предложението в Закона за енергетиката да бъде въведено понятието на "Затворените разпределителни системи", съгласно текстовете на Директива 2009/73. Все още тече дебат по приемането на измененията в правилата за търговия с природен газ, за управление на и присъединяване към газопреносни и газоразпределителни мрежи.

ДКЕВР проведе няколко срещи със заинтересованите страни, но все още очакваме последния вариант на правилата. БФИЕК също така участва в Обществения консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от тях цени с голяма обществена значимост.

Бихте ли разяснили понятието "Затворени разпределителни системи"?
Директива 2009/73 ЕО дава възможност за регламентиране на Затворените разпределителни системи. Според индустриалните енергийни консуматори има реална нужда от въвеждане на понятието в нормативната рамка.

Индустриалните зони в България са площадки с едно захранване на ток, природен газ, вода, телекомуникации и т. н. Това са бившите големи предприятия в България, които вече са частни. На тяхната територия понастоящем функционират други по-малки частни фирми/цехове.

Тъй като инфраструктурата е била изградена в миналото, тези по-малки частни фирми са захранени от големия оператор на съответната територия. Големият оператор/предприятие обикновено е собственик на далекопроводите/газопроводите, подстанциите/ГРП и вътрешната мрежа.

 Изграждането на нова инфраструктура за самостоятелно захранване на тези малки фирми обикновено e икономически и технически необосновано. Важно е да има регламент за тези случаи, защото вече има възникнали спорове и продължават да възникват. Материалният интерес при такива спорове достига стотици милиони левове.

Какво според вас е най-голямото предизвикателство пред индустриалните консуматори на природен газ в България?
Секторите, представени в БФИЕК, са енергоемки. Това означава, че крайната цена на продукцията много зависи от разходите за енергия. Сравнението с други страни и региони показва, че цената на природния газ в България е в пъти по-висока, което води до отлив на инвестиции и намалена конкурентоспособност на световните пазари.

От началото на годината наблюдаваме стабилизиране на основните ценообразуващи фактори, но въпреки това цената в България остава една от най-високите в Европа и в пъти по-висока от тази в Америка.Ключови думи: БФИЕК, газов сектор, енергийна консумацияНовият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top