Д-р Тил Трукенмюлер: Автомобилната индустрия е сред най-перспективните сектори в България

Начало > Автоматизация > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 7/2015 > 18.12.2015

Д-р Тил Трукенмюлер: Автомобилната индустрия е сред най-перспективните сектори в България | Инженеринг ревю, снимка 1
Д-р Тил Трукенмюлер: Автомобилната индустрия е сред най-перспективните сектори в България

д-р Тил Трукенмюлер, председател на Аутомотив Клъстер България, пред сп. Инженеринг ревю

Кои са акцентите в дейността на Аутомотив Клъстер България? Разкажете повече за структурата и основните цели на организацията.
Аутомотив Клъстер България е организация, учредена през 2012 г. от 8 компании с цел подпомагане на автомобилната индустрия в България в две основни направления – привличане на инвеститори от бранша и оказване на съдействие на компаниите в страната, опериращи в сектора по теми от първостепенна важност.

 

Активно работим в насока повишаване квалификацията на персонала като предлагаме обучения с практическа насоченост, свързани с подобряване на управленските умения на персонала от средно мениджърско ниво, обучения по методики като Lean, Six Sigma, SPC, FMEA, VDA и други специфични за сектора.

Заедно с нашите фирми членки FESTO и SMC предлагаме също и технически курсове като пневматика, хидравлика, energy saving. Част от целите ни в тази насока е да сформираме класове по дуално образование за автомобилния бранш. Работим и за брандиране на сектора. Желаем да провокираме сред обществеността, и най-вече сред младите хора, интерес към сектора, към компаниите, които оперират в него и създават дългосрочни и атрактивни работни места.

Отскоро издаваме и бюлетин, който информира за новостите и възможностите в бранша. В момента Аутомотив Клъстер България има 32 членове, а към дейността ни проявяват интерес и фирми извън автомобилостроенето.

Каква е оценката Ви за актуалното състояние на автомобилната индустрия в България? Как бихте определили нивото у нас в сравнение с останалите европейски страни? 
Автомобилната индустрия е една от най-перспективните и бързо развиващи се индустрии в България. Това е сектор, който създава висока добавена стойност, създава заетост както на ниско квалифицирани кадри, така и на високообразовани хора с много добри перспективи за кариерно израстване и за натрупване на безценен опит.

Факт е, че през изминалите няколко години компаниите от бранша бързо растат, изграждат нови заводи и планират бъдещи, което е знак, че икономическите условия, в които оперират са благоприятни и конкурентоспособни. По-трудният момент е да се убедят нови компании да инвестират в България поради лошия имидж на страната в чужбина.

С какви темпове се развива автомобилното производство в България през последните години и кои са водещите му направления? Какви са най-значимите достижения по отношение на технологиите и иновациите?
Наред със секторите ИТ и БПО, секторът на доставчиците на автомобили и автомобилни части е един от най-динамично развиващите се. Бумът, от своя страна, води до засилено търсене на квалифициран персонал.

По тази причина от февруари 2015 г. Аутомотив Клъстер България, заедно с фирмите FESTO и SMC, инициира създаването на тренинг център за повишаване квалификацията на кадрите. Освен това клъстерът планира да участва в създаване на паралелки за дуално обучение в професии като мехатроника, електроника и т. н.

Кои местни условия привличат чуждестранните инвеститори в страната и какво е значението на тези инвестиции за отрасъла и икономиката ни като цяло?
Много често при разговори с инвеститори се акцентира върху ниското ниво на заплащане като основно преимущество. Това обаче привлича все по-малко компании. Необходими са и други предимства. Това, което България може да предложи и което е много важно за компаниите напоследък, е политическата и икономическата стабилност на страната. България е сред страните с най-нисък дълг в ЕС.

Много важно за потенциалните инвеститори също е обвързването на лева с еврото, защото те не могат да си позволят големи валутни отклонения. Членството в ЕС също е предимство за България. По-ниските данъци са от първостепенно значение, особено за средния бизнес. Вземат се предвид и споразуменията за избягване на двойно данъчно облагане, които България е сключила с повечето страни от Западна Европа и света.

Безспорен фактор е и стратегическото разположение на България. През страната минава паневропейският транспортен коридор №4 (минава през Видин). Той е от голямо значение за нашите членове, особено след изграждането на моста Видин – Калафат.

Съществено за производителите и доставчиците на автомобили и автомобилни части е в рамките на 24 часа да могат да достигнат до всички по-важни производствени бази, което България предлага. Именно затова много доставчици се изтеглиха от Северна Африка и от Китай. В Китай произвеждат части само за пазара в страната или в Азия, но не и за Европа. В бъдеще компонентите за пазара на Стария континент ще се произвеждат най-вече в Източна Европа, от което може да се възползва и България.

От изключителна важност са и кадрите. България е страната с най-много немскоговорящи висшисти в Източна Европа. Българските студенти са една от най-големите групи в Германия. Благодарение на добре квалифицираните си кадри България напоследък се утвърждава като софтуерен център.

Достатъчно ли са квалифицираните кадри в сектора понастоящем? Какви са възможностите за обучения и повишаване на компетенциите в тази сфера? 
Автомобилостроенето е индустрия, изискваща специфични знания и умения. В момента поради бързия растеж на този сектор се усеща недостиг на кадри, който ние като организация, както и всяка компания поотделно, се опитваме да компенсираме с организирането и провеждането на обучения.

Затова и подехме тази инициатива съвместно с Австрийската камара, да сформираме паралелки по дуално обучение за автомобилната индустрия. Целта е бизнесът в партньорство с професионалните гимназии да произведат качествени специалисти и да спомогнат за осигуряване на кадрите, от които икономиката има нужда.

Какви са особеностите на пазара в страната и региона? Какви възможности в локален и глобален мащаб са налице пред компаниите в бранша и кои са най-сериозните предизвикателства пред тях?
Характерното за автомобилния бранш в България е, че липсват или са налице изключително малко български предприятия, включени в доставната верига. Това най-често са компании от 3-то или 4-то или по-ниско ниво на доставка. Основното предизвикателство е да се покрият многобройните критерии и изисквания, за да стане една компания доставчик от 1-во и 2-ро ниво.

Каква е прогнозата Ви за бъдещото развитие на автомобилната промишленост в България? Очаква ли се нов бум на заинтересовани към местния пазар на труда международни компании?
В момента повечето от големите Tier 1 инвеститори оценяват България като една от възможните инвестиционни локации. Също така забелязваме, че някои от големите компании преместиха производството си от Китай в Източна Европа заради по-ниски разходи.

Най-важните фактори, за да се спечелят нови инвеститори е подобряването на пазара на труда, особено въвеждането на дуална образователна система, съкращаването на сроковете на административните процеси, премахването на корупцията при навлизане на инвеститор на пазара, подобряването на средата за хората с цел да се избегне предпочитането на ограничен брой инвестиционни локации.

Като цяло сме оптимисти, че бумът в автомобилния сектор ще продължи, и разбира се, сме оптимисти, че акцентът ще бъде установяването в страната на производител на автомобили. Надяваме се да успеем да привлечем някоя от големите ОЕМ компании.

Бихте ли разказали за някои от най-интересните и значими проекти на Клъстера за подобряване на условията в сектора? Какви подобни инициативи планирате от тук нататък?
Аутомотив Клъстер България непрекъснато се стреми на база обратна връзка от бизнеса да подобрява условията в сектора. Основните ни дейности са свързани с повишаване на квалификацията на кадрите в сектора чрез организиране на специфични за бранша тренинги, създаване на по-тясна връзка между ученици, студенти и преподаватели с бизнеса, затова организираме посещения на заводите, представяне на ключови професии и възможностите за развитие пред студентите и учениците от професионалните гимназии.

Планираме от следващата година създаване на паралелки по дуално образование за сектора. В процес на изработка е видео клип за автомобилната индустрия в България. През следващата година ще се проведат и специализирани дни на кариерата с представители от автомобилостроенето.

Подготвяме няколко проекта с финансова подкрепа от Европейския съюз – за технологичен трансфер, за разработване на нови доставни вериги между секторите автомобилостроене, логистика и мобилни технологии и други.

Участваме като партньори в няколко консорциума, работим тясно с организации и компании от Италия, Испания, Финландия, Унгария, Австрия и др. Планираме и разработването на проект за изграждане на лаборатории за автомобилната индустрия. Подели сме много инициативи и се надяваме през следващата година да ги доведем до успешен край.


Вижте още от Автоматизация


Ключови думи: Аутомотив Клъстер България, автомобилна индустрия, мехатроника, електроника, Тил ТрукенмюлерTop