Дънди Прешъс Металс непрекъснато инвестира в екологосъобразни технологии

БизнесСп. Инженеринг ревю - брой 7, 2014

"За Дънди Прешъс Металс и за дружествата в България, Армения и Намибия устойчивото развитие е един от основните стълбове във функционирането на компанията. Мотото на Дънди Прешъс Металс – "Успяваме, защото ни е грижа", е водещият принцип, който ръководи поведението на служителите в компанията и надгражда нашата мисия и визия.

В рамките на десетте години, в които разработва находище "Челопеч", Дънди Прешъс Металс успя да постигне значим напредък и може да посочи редица примери в изпълнение на водещия си принцип. С грижа към околната среда дружеството инвестира средства и за първи път в шестдесетгодишната история на рудник "Челопеч" рекултивира над 100 дка нарушени от минала минна дейност терени", заявяват от дружеството.
„Изпълнението на задълбочени програми за

мониторинг на компонентите на околната среда
въздух, води, почви, биоразнообразие, климат наложиха технологични подобрения и нововъведения:
• инвестициите в повишаване квалификацията и компетентността на служителите; закупуването и управлението на ново, съвременно оборудване и средства за лична и колективна защита доведоха до по-безопасно производство;
• изграждането на подземен трошачен комплекс и система за транспорт на руда елиминира шума на повърхността и значително намали запрашеността; модерното трошачно съоръжение допринесе за намаляване на емисиите на CO2 и на въглеродния отпечатък;
• рециклирането на използваните в производството води доведе до намаляване на употребата на свежа вода;
• подобренията в управлението на технологични води доведоха до спиране заустването на води в околната среда;
• модернизацията на съоръжението за управление на минни отпадъци доведе до повишаване степента на сигурност и защита;
• изграждането на инсталация за пастово запълнение доведе до намаляване на минните отпадъци, съхранявани на повърхността, постигане на стабилност на скалния масив и опазване на земните недра;
• автоматизирането на процесите в производството доведе до по-висока ефективност и безопасност при работа;
• интегрирането на процесите в производството и поддръжката в wi-fi среда направи качествен скок в начина на работа и привлече вниманието на световните минни компании;
• изграждането на технологична схема за производство на пиритен концентрат доведе до по-добро оползотворяване на суровините и намаляване на минните отпадъци;
• изграждането на система от флотационни машини от най-ново поколение – стъпков флотационен реактор, превърна обогатителната фабрика в единствената по рода си в света с подобна инсталация.

Въвеждането на технологичните новости в производството се постигна благодарение мотивацията на работещите и усилията на българските компании, които конструираха, произведоха и доставиха оборудването, едновременно с това, придобивайки специфично ноу-хау и опит. Тези технологични новости, инициативи и проекти донесоха инвестиции в българската икономика и осигуряват достоен живот и бъдеще.

Инвестициите в общността, на стойност над 13 млн. лева за период от 10 години, които Дънди Прешъс Металс направи под формата на дарения към общини, културни, образователни и спортни организации, съдействат за развитието на капацитет и възможности за привличане на нови бизнеси в региона”, разказват те.
От компанията са категорични, че

осигуряването на устойчиво развитие
включва освен образовани и можещи хора, и възможности за развитие на бизнес извън конкретната производствена дейност на дружеството. В тази връзка дружеството предприе стъпки за привличане на по-голям брой партньори в разговор за бъдещето на региона.

Подготвяното в момента социално-икономическо проучване ще отговори на въпросите кои сектори на местната икономика функционират добре и къде има възможности за подкрепа и допълнителни инвестиции в развитие. Съвместно със седемте общини в регион Средногорие и местния бизнес Дънди Прешъс Металс Челопеч обмисля създаването на дългосрочна стратегия за развитие с хоризонт 2030 г.

„Неотменна част от нашата отговорност е проучването на находището и увеличаване на запасите от руда, така че да се удължи и срокът на експлоатация на находището. Това е свързано както с нови инвестиции в проучвателни дейности, така и в търсене на нови съвременни технологии за добив и преработка на рудата.

Търсене на взаимно полезни начини да се запазят и продължат дейности, които могат да се развиват и след приключване на дейността на дружеството, е в центъра на План за закриване и рекултивация, който Дънди Прешъс Металс Челопеч разработва в диалог със служителите си и местните общности. Всички нововъведения, които дружеството прави по отношение на процесите в производството и спомагателните звена, отговарят на съвременните високи изисквания за екологосъобразност.

Дънди Прешъс Металс Челопеч в своята дейност неизменно се стреми към постигане на баланс между необходимостта на бизнеса да функционира и да се развива, и интересите на заинтересованите страни. В центъра на всичко това обаче на първо място са здравето и безопасността на хората, и осигуряването на приятна околна среда. Грижата за тяхното осигуряване е водещ принцип и приоритет за нас”, заявяват от Дънди Прешъс Металс Челопеч.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top