Дейта център 3DC

ВнедреноСп. Инженеринг ревю - брой 2, 2011

Обектът е първият по рода си в България

    Дейта център 3DC предоставя надеждна и гъвкава платформа за развитие на ИТ системи. За първи път, по думите на неговите създатели, бизнесът в България получава колокационни услуги на международно ниво.
Сградата, в която се помещава дейта центърът, е построена през 1985 г., като още на етап проектиране и след това изпълнение конструкцията е предвидена да бъде използвана за телекомуникации. Височина, товароносимост, трафопост, разпределение на помещенията и кабелните трасета към сградата са само част от дребните, но съществени детайли, коментират от компанията. Към момента 3DC е собственик на 3000 m2, които включват сутерен, трафопост с прилежащите му килии и ел.табла, втори, трети и четвърти етаж.
От цялата площ на сградата, пространството, предвидено за колокиране на оборудване, е над 1200 m2. Допълнителните помещения са с площ над 1000 m2 и включват: собствена трансформаторна станция; помещение за дизелгенераторна група; отделни A+B помещения за главни разпределителни ел.табла; отделни A+B помещения за съхранение на батериите; отделни A+B помещения за достъп до кабелна канална мрежа; отделни A+B помещения за ел.табла на крайните консуматори; отделни А+B помещения за циркулационните помпи на охладителната система.
Дейта център 3DC предоставя и помещения за предварителна настройка и инсталация на оборудването; склад; зала за срещи; зона за отдих; санитарни помещения, включително баня; безплатен паркинг.
"В днешно време бизнесът е все по-зависим от ИТ и проблемите в тази област костват загуби и пропуснати ползи", смята г-н Здравко Николов, изпълнителен директор на 3DC. "Пазарът предлага модерни технологии за гарантиране на надеждност, чиято цена е значима и най-често неадекватна за потребностите само на една компания", уверен е той.
3DC разполага с две независими кабелни трасета към градската инфраструктура. Всяко трасе се състои от 20 тръби с диаметър 110 mm, влизащи през две различни страни на сградата в две отделни помещения.
В 3DC е реализирана скалируема система за осигуряване на взаимни връзки. Всички кабели, за данни и ниско напрежение, се полагат в две независими А+B окачени за тавана скари, като по този начин се постигат бързи времена за реакция при пускане на нови връзки, без да се компрометира охлаждането в двойния под. Взаимните връзки се осъществяват от сервизните инженери непрекъснато, в това число поддръжка на склад различни типове и спецификации кабели - Coax, CAT5/6, Single-Mode Fiber, Multi-Mode Fiber.
На покрива на сградата, който е с обща площ 622 m2, са разположени водоохладителни кули, които са част от модерната система за прецизна климатизация. Предвидена е и зона за монтаж на GPS антени и друго радио-телекомуникационно оборудване.

Електрозахранване
3DC е изчислителен център, който е проектиран да предоставя мащабируемо електрозахранване от най-висок клас на надеждност. Колокационният център осигурява клас на отказоустойчивост N+1 за всеки отделен компонент на електрозахранването. Средната мощност, заложена конструктивно в електроизграждането, е 6 kW на комуникационен шкаф.
"Нашата компания разработи, изпълни и монтира в съкратени срокове главните и разпределителните електротабла за обекта, кабелните трасета за силови и комуникационни кабели, достави и монтира електрооборудването за непрекъсваемо токозахранване (UPS системи и постояннотокови захранвания 48 V). Работата ни беше улеснена от изключително компетентното и пълно задание, което ни беше дадено от възложителя, както и от навременното решаване на въпроси, възникнали по време на работата", коментира работата си по проекта г-н Младен Расташки, управител на фирма ДЕН електрик.
Захранването от комуналната мрежа се осъществява на ниво средно напрежение (СН) от две разпределителни подстанции по четири независими кабелни трасета, т. е. обектът е консуматор
1-ва категория. Разпределителната уредба СН е секционирана, като от всяка секция се захранва по един понижаващ трансформатор, всеки от които може да поеме товара на обекта. Уредбата ниско напрежение (НН) също е секционирана и посредством автоматично включване на резервата (АВР) осигурява захранване на центъра при отпадане на някой от източниците или при излизане от стандартните граници на някой от електрическите параметри.
Дори и при пълен срив на енергийната система, дейта центърът разполага с резервна група синхронизирани дизелгенератори, които осигуряват електрозахранването на обекта с практически неограничена продължителност.
Фирма Алфа Грисин е консултирала и изградила системата за аварийно захранване на дейта центъра, съобщава г-жа Здравка Горначка, Procurement & Logistics в компанията. "Ние осъществихме доставката, инсталацията, пускане в експлоатация, настройки и ситуационни тестове на 2 броя автоматични дизелови генератори с мощност 640 kVA всеки", разказва тя. "Дизеловите генератори са европейско производство. Изборът на конкретната инсталация бе наложен от редица фактори. Устройствата са конфигурирани за работа в паралел, като имат общо табло за автоматично включване на резервата (АВР), с дисплей, визуализиращ основните характеристики и състояние на аварийната система. Осигурена е възможност системата да се надгради до четири устройства е паралел. Двете настоящи устройства се наблюдават и управляват дистанционно. Двигателите с марката Волво са от последно поколение (Common rail технология). Характеризират се с ниско ниво на шума, електронен контрол на оборотите на двигателя и ниско ниво на вредните емисии", допълва г-жа Горначка.
По нейни думи, Алфа Грисин е избрана за консултант и доставчик на оборудване в дейта центъра на 3DC, тъй като има богат опит в инсталациите и поддръжката на системи за аварийни захранвания.
Непрекъсваемостта на захранването се осигурява от две групи UPS, които в крайната си конфигурация за този етап от изграждането ще достигнат до 6 бр.х120 kVA в паралел. Единият UPS в групата е в резерв, като по този начин се осигурява резервираност на групите 1+1 и резервираност в групата N+1)", коментира и г-н Младен Расташки. "Монтираните системи са производство на AEG PSS Германия, тип SVS Protect 3.33 /120-S2, които са изключително надеждни, като осигуряват 50 Hz синусоидално изходящо напрежение. Окомплектовани са с гелови акумулаторни батерии на EXIDE, с продължителност на експлоатация над 10 години, чийто капацитет е достатъчен за 20 минути работа при пълен товар. Част от консуматорите се захранват на постоянно напрежение 48 V, което се осъществява с модулни токоизправители на BENNING", допълва той.
"Аварийното захранване на дейта центъра на 3DC е изпълнено по възможно най-съвременна технология. Ниската консумация на гориво на дизеловите двигатели, успоредно с дистанционното наблюдение и управление на устройствата, позволяват да бъдат сведени до минимум разходите за притежание и поддръжка, с което го превръщат във високоефективна система, която разходва минимално количество енергия и ресурси", разказва Здравка Горначка.
В 3DC са налични две главни разпределителни табла (А+B) и с независими дистрибуционни етажни табла (А+B), базирани на типово изпитани табла на ABB. Компонентите са свързани през независими непресичащи се кабелни пътища.
Всички елементи на токозахранващата система са дублирани и са разположени в отделни пожароразделени помещения с клас на устойчивост 72 минути: трансформатори (А+B), ГРТ (А+B), непрекъсваеми токозахранвания (А+B), батерийни полета (А+B), етажни разпределителни табла (А+B), синхронизирана дизелгенераторна група.
Сградата разполага с новопроектирана и изградена гръмозащитна система с мачти, спусъци и заземителни колове. Всички компоненти на помещенията на дейта центъра са заземени с цел осигуряване безопасността на оборудването и хората.
По думи на Младен Расташки, схемата на захранване на обекта е съобразена с изискването за изключително висока сигурност и непрекъсваемост на електрозахранването на консуматорите. Захранването е изцяло резервирано, като се осъществява от две огледални системи, започващи още от ниво 10 kV и достигащи до последното разпределително табло. Всяка от системите може да поеме цялата мощност на обекта (т. е. резервираност 1+1). Дори и двете външни захранвания да отпаднат са предвидени 4 бр. дизелгенератори х 630 kVA в паралел. "На този етап центърът може да поеме товар от 1,25 MVA, което означава инсталирана мощност от 2,5 MVA."
"Реализацията на схемата се осъществява с табла и апаратура на ABB. Разпределителните уредби са изпълнени с типово тествани структури, от модулната система  ArTu. Въводните прекъсвачи (2000 А) са въздушни (АСВ) от серията Emax, на по-ниските нива се използват прекъсвачи с лят корпус (MCCB) от серията Tmax. На четири нива има изградени системи за автоматично включване на резервното захранване, базирани на прекъсвачи с моторно задвижване и управлявани от специализирани контролери. Благодарни сме на АББ България, с които имаме дългогодишно сътрудничество, за поддръжката и техническите консултации при реализирането на този и други проекти", споделя управителят на ДЕН електрик.
Характерна особеност на обекта, по мнение на г-н Расташки, е, че се изгражда поетапно, в зависимост от степента на запълване с клиенти, така че капиталовите разходи да се разсрочат във времето. Още при разработката на разпределителните уредби е предвидена възможност за тяхното разширение и допълване с необходимата апаратура, без да се прекъсва захранването на клиентите.
"С помощта на фирма Раймег изпълнихме система за мониторинг на електросъоръженията. Така в реално време има пълна информация за състоянието на електрозахранващите системи и се следят всички електрически величини. Информацията се натрупва в база данни, което позволява по-късния им анализ.
Енергийната ефективност на цялостната инсталация г-н Расташки коментира така: "Използваните електроапаратура и съоръжения на водещи производители са с изключително ниски загуби. При оразмеряването на кабелите освен допустимите токови натоварвания и падовете на напрежение са отчитани и загубите в тях. В обектите от този тип това е изключително важно, тъй като намалява необходимостта от климатизация."
Използвана е и енергийно ефективната електроразпределителна система RimatriX 5 на Rittal. PSM системата за надеждно и лесно конфигурирано захранване е монтирана в ракове с висока товароносимост до 1300 кг и земетръсна устойчивост, охлаждането е реализирано в така наречения студен коридор (Cold Aisle), а чрез СМС ТС е гарантиран надежден мониторинг на работните параметри с известяване както по GSM, така и по TCP/IP, SNMP, Telnet, SSH, FTP и др. при достигането на критични стойности на следените параметри.
Прецизна климатизация
"В 21-ви век мащабът на един дейта център се измерва в количеството електрическа мощност, с която той разполага", смятат от 3DC. "Колкото по-мощни и енергоемки са колокираните устройства, толкова по-голямо е предизвикателството за постигане на равномерно и постоянно охлаждане", допълват те.
Действащата в 3DC система за прецизна климатизация съчетава модерните технологии за въздушно охлаждане, като същевременно се реализира енергоспестяване и се повишава енергийната ефективност посредством използването на т. нар. free-cooling.
Климатизацията на всяка отделна зала за колокиране е проектирана с резервиране в режим N+1, с което се гарантира постоянен поток от студен въздух, с определена температура и влажност, в оптимални за оборудването стойности. Надеждността е залегнала във всеки детайл на инфраструктурата за прецизна климатизация:
- N+1 резервираност на вътрешните 100 kW CyberAir2 системи на Stulz;
- 1+1 резервираност на циркулационните помпи на Grundfoss;
- резервираност N+1 на водоохладителните кули на покрива на Guentner;
- резервираност на наблюдението и управлението;
- двойнорезервирано A+B електрозахранване на всички компоненти на системата.
Всяка от залите за колокация е с 60-сантиметров двоен под, като характерното в центъра на 3DC е използването на това пространство единствено и само за циркулация на студен въздух. Всички медни и оптични кабели се намират на окачени за тавана отделни телени скари. Пред всеки шкаф с оборудване са разположени перфорирани плочи, като осигурената температурна среда на работа е 21 °C ±2 °C при 50% влажност.
При проектирането на центъра са заложени и впоследствие изпълнени 6 киловата средна мощност на шкаф, със съответните ресурси за охлаждане. В зоните, където 3DC предоставя собствени шкафове на клиентите, е инсталирана система за отделяне на студената от топлата зона - Cold Aisle Containment System (CACS). Този нов подход на ограничаване на смесването на студен и топъл въздух дава практическата възможност за въздушно охлаждане на до 12 киловата на шкаф.
При необходимост от по-сериозно охлаждане на специализирано клиентско оборудване в зони с висока плътност сме подготвени да изпълним индивидуални проекти за климатизация посредством in-row водно охлаждане в самите шкафове, при което се реализират до 30 киловата на кабинет.

Охрана и безопасност
"Защитата на оборудването и безпроблемното функциониране на услугите, които клиентите ни предоставят чрез него, са наш приоритет", заявяват от дейта центъра. С цел да бъде създадена сигурна и безопасна среда за работа, 3DC разполага със система за сигурност, която обединява:
- системи за контрол на достъпа;
- видеонаблюдение;
- пожароизвестяване и пожарогасене;
- система за профилиране на клиентите;
- жива въоръжена охрана.
"Основното предизвикателство пред нас бе да постигнем най-висока степен на сигурност и надеждност на центъра, като запазим лесния и бърз достъп, без тежки формалности, спазвайки закона", коментират от 3DC.
Дейта центърът е отворен денонощно за посетители. Всички гости се легитимират пред въоръжената охрана при влизане в сградата, като, ако е необходимо, се ескортират до съответните места от техническия персонал на центъра, уверяват създателите на дейта центъра. 3DC запазва историята на достъпа на всеки гост, като регулярно предоставя тази информация на административния контакт на всеки клиент.

Пожароизвестяване и пожарогасене
Спазвайки Наредба 2 и добрите практики, дейта центърът разполага със следните системи за пожаробезопасност:
- многозонова система за пожароизвестяване за всички помещения, производство на Bosch - Германия;
- зонирана газогасителна система на фирмата SAFETY HI-TECH - Италия, използваща безопасния за хората и околната среда газов агент NAF S 125;
- система от пасивни мерки, реализирани при строителството.
Пожароизвестителната и пожарогасителната системи са реализирани от фирма Палмо. Заложени са принципите за ранно и сигурно откриване на пожари (чрез използването на лазерни датчици за много ранно димно установяване и датчици,реагиращи при наличие едновременно на няколко признака на пожар) с последващо много бързо запълване на съответната зона с газовия агент.
"Основната цел на проекта бе да се инсталира система за пожароизвестяване, която да отговаря не само на съвременните изисквания за безопасност в строителството, но и на строгите изисквания към помещения, съхраняващи специализирано IT оборудване", коментира работата на фирма Палмо по проекта нейният управител Огнян Иванов. "Основно изискване към функционалните възможности на пожароизвестителната система бе тя да може да контролира и автоматично да активира инсталираната система за гасене на пожари", допълва той.
"Възложителят на проекта бе посочил, че системата трябва да осигурява висока надеждност и ранно откриване на пожар в сградата. Поради тази причина се спряхме на адресируема пожароизвестителна система, базирана на панел FPA 1200. Нашият инженерингов партньор фирма Палмо монтира специална комбинация от многофункционални детектори FAP OT 420, адресируеми аспирационни димни детектори от серията TITANUS FAS 420 с детекторен модул TITANUS DM - TT - 05", заявяват от офиса на Bosch Системи за сигурност.
"Системата за пожароизвестяване и пожарогасене се отличава с лесна и гъвкава настройка на параметрите, което направи възможно изграждането на функционална логическа последователност между отделните събития и осигуряването на висока надеждност на системата в случай на пожар", допълва г-н Иванов от Палмо.
Всички врати, в това число - на синхронизирана дизелгенераторна група, дистрибуционни ел. табла, непрекъсваеми токозахранвания, атерийни полета, колокационни зали, склад - са самозатварящи се и са пожароустойчиви - 72 минути, на открит огън, без конструктивни деформации. Всички кабелни преходи между помещенията са попълнени с уплътняващи пожароспиращи материали. Всички етажи и работни помещения са снабдени с ръчни пожарогасители с въглероден диоксид или прах. Всеки етаж е снабден с пожарен кран.
Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top