Делина Консулт: Предприятията от автомобилната индустрия имат достъп до редица процедури за безвъзмездно финансиране

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 8/2015 • 21.12.2015

Делина Консулт: Предприятията от автомобилната индустрия имат достъп до редица процедури за безвъзмездно финансиране
Делина Консулт: Предприятията от автомобилната индустрия имат достъп до редица процедури за безвъзмездно финансиране

Промените в глобалните тенденции предполагат възникването на нови технологии, допринасящи за нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика. Насърчават се инвестиции в индустрии с висока добавена стойност, като част от тях са автомобилната промишленост и чистите технологии. Тяхното приоритетно развитие в България е залегнало в Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020 г.

Едно от сериозните ограничения за българските предприемачи е достъпът до финансиране и създаване на условия за развитие на иновационни дейности. В тази връзка, програмите за безвъзмездно финансиране през новия програмен период ще стимулират приоритетно индустриите от ИСИС 2014-2020 г.

По-конкретно, предприятията в сферата на автомобилостроенето, производството на части и детайли за автомобили, електрическите превозни средства получават широка подкрепа по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. През декември 2015 г. се отваря процедурата за безвъзмездно финансиране “Подкрепа за иновации в предприятията”, чиято основна цел е да подкрепи българските предприятия да внедряват продуктови и/или производствени иновации. Общият бюджет на процедурата е 50 млн. евро. Финансират се проекти за иновации в приоритетните области на ИСИС 2014-2020 г., част от които са: ИКТ и информатика; мехатроника и чисти технологии – машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката; чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии). Сред приоритетните области са и: индустрия за здравословен живот и биотехнологии, както и нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Максималният размер на безвъзмездната помощ за един проект е 1,5 млн. лв. МСП и големите предприятия могат да получат безвъзмездна помощ в размер от 25% до 90% за инвестиции в закупуване на нови машини, оборудване, специализирани софтуери за внедряване на иновации. Също, всички предприятия могат да се възползват от помощта за услуги по защита на интелектуалната собственост върху внедряваната иновация, услуги за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания, изпитване и сертификация на иновативния продукт и др.

През 2016 г. предприятията в сферата на автомобилната индустрия ще имат достъп и до други атрактивни процедури за безвъзмездно финансиране. Такава е процедурата “Енергийна ефективност в МСП”. Тя ще оказва подкрепа за производствените предприятия за внедряване на енергоефективни мерки: топлоизолация на промишлени и административни сгради, смяна на дограма, енергоспестяващо осветление, системи за отопление/охлаждане от ВЕИ, енергоефективно производствено оборудване и др. Размерът на предвидената безвъзмездна помощ е от 50 000 лв. до 1 500 000 лв.

Друга предстояща процедура за безвъзмездно финансиране е “Развитие на управленския капацитет на МСП”. По нейна линия ще се осигурява подкрепа за развитие и укрепване на управленския капацитет на МСП чрез внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, добри производствени практики, въвеждане на ИКТ-базирани системи и приложения за управление на бизнеса (ERP/CRM системи). Размерът на безвъзмездната помощ по процедурата е до 200 000 евро.

Севделина Ангелова, Делина Консулт

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top