Дигитални решения от ОПТИМ-АЛ

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 2/2018 • 22.03.2018

Дигитални решения от ОПТИМ-АЛ

Видимост на материални и продуктови потоци, видимост на производствени процеси и измерване на резултатите в реално време. Това е мото на Zebra Technologies, това е и основен компонент от Индустрия 4.0.
ОПТИМ-АЛ, създадена през 1996 г., е доставчик на IT решения и софтуер за производството и логистиката. Собствени продукти и модерни технологии се използват за реализация на проекти в областите:

• Управление на производствена и складова логистика (вкл. WMS);
• Контрол на производствени операции;
• Проследяване и инвентаризация на активи;
• Локализация и проследяване в реално време и др.
Осигуряване на прозрачност и проследимост "от началото" "до края" е основна цел на платформата FASTY®. Тя предоставя широка база за разнообразни решения, насочени към дигитализация на работни процеси и видимост в производството.

Какво предлага FASTY®
• Мениджмънт на наличности и незавършено производство
• Мониторинг на производството
• Проследяване и обратна проследимост
• Управление на активи
• Събиране на данни

Осигуряването на прозрачност започва с приемането на суровини, материали, амбалаж и взимането на проби за качествен контрол. След лабораторни анализи и окачествяване отговарящите на изискванията продукти се освобождават за употреба и стават "видими" в системата. Маркирането на логистични единици чрез етикети, гравиране или RFID технология позволява автоматично четене и идентифициране, и чрез това - регистриране в контролни точки по хода на технологичните пътища. В процеса на асемблиране или смесване се регистрират входящите материали, което осигурява проследимост на партидите и електронни записи при осигуряване на качеството.

Наблюдението на потоците позволява измерване и непрекъснат контрол на производителността спрямо предписани норми. Модул от платформата се грижи за отчитане на персонална и групова ефективност, престои, оборотност на продукти, средни времена на операции, статуси, документи и др. Целта е подпомагане на оперативния мениджмънт и вземането на решения на място - в производството или склада.
Хоризонталното решение на ОПТИМ-АЛ е успешно внедрявано в различни индустрии, включително: фармация, производство на батерии и пластмасови изделия, обработка на метали, складов мениджмънт и дистрибуция, покривайки цялата верига по управление на наличностите - контрол на качеството, проследяване на потоци, управление на незавършено производство и готова продукция.

Един от последните продукти e в областта на RTLS (Real Time locating System). FASTY® Locating функционира в закрити пространства или на открито и позволява решаването на задачи по контрол на вътрешен транспорт, движение и престои на персонал, проследяване на продукти по маршрути, локализация, мониторинг и контрол на различни обекти и т. н. Информацията за всички движения и престои на контролираните обекти се съхранява в база данни. Един поглед върху статистиката от проследяването веднага може да покаже натоварването и използваемостта на активите. Формира се обективна база за анализ и оптимизация на бизнес процеси, подобряване използваемостта на активи и съкращаване на разходите.

Последните разработки са насочени към използване на нови технологии за мониторинг на производствени процеси и измерване на ключови показатели. Целта е подпомагане на дигиталната трансформация чрез автономни решения за оперативния мениджмънт или в интеграция с ERP.
ОПТИМ-АЛ следва съвременните технологични тенденции и ги интегрира успешно в своите продукти, за да предостави на клиентите си интелигентно обслужване на работните процеси, навременна информация, контрол над операциите и персонала. Изборът на подходящи иновативни продукти и технологии и следването на установени, добри практики позволява качествена реализация на проектите и пълно посрещане на клиентските изисквания.

"The Factory of the future is centered on VISIBILITY. ….. Real-time process visibility leads to more informed decision making and more efficient manufacturing performance."

Zebra Technologies

 
www.optim-al.com

"The Factory of the future is centered onVISIBILITY. ….. Real-time process visibility leadsto more informed decision making and moreefficient manufacturing performance."Zebra Technologies


Други рекламни публикации на ОПТИМ-АЛ
Top