РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Дилтех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Дилтех 

KraussMaffie Engineering Passion

www.kraussmaffei.com/px

 

Силата среща гъвкавостта
Новата напълно електрическа серия РХ

 

Серията PX на KraussMaffei е отго-
ворът на съвременните искания за
по-голяма гъвкавост при увелича-
ване на производителността.
Можете да изберете машина от РХ
серията, точно по Вашите произ-
водствени изисквания от широк
избор компоненти, базирани на
модулен дизайн. Просто конфигу-
рирате устройството на мечтите си!
Здравата механична система,
високата точност и динамични
технологии за задвижване, както
и интелигентното управление на
енергията, правят PX надежден,
продуктивен и ефективен изпъл-
нител във всяко производство на
леене под налягане. Ергономично
оптимизирана работна височина,
с максимално увеличение на сво-
бодното пространство под затва-
рящият възел и най-добрата дос-
тъпност, осигурява максимална
лекота на използване.
Серията PX се откроява със своята
гъвкавост по време на целия срок
на експлоатация:
Гъвкавост при избор:
– Богат избор на комбинации от
затварящи и пластифициращи
възли;
– Много допълнителни опции, за
по-голяма производителност и
функционалност;
Гъвкавост по време на производ-
ството:
– Удобна от гледна точка на ерго-
номичност и достъпност;
– Лесна смяна на инструментите и
бързо стартиране на нов процес;
Гъвкавост за модернизация
– Възможности за разширена
гама от допълнителни
приложения;
– Винаги в крак с времето, с нови
продукти и услуги;

 

Дилтех ООД | Ул. „Драва“ №3, офис 1
4003 Пловдив | България
www.diltech.bg
Tel: +359 (0)32 96 93 96
Факс: +359 (0)32 96 93 95
E-mail: info@diltech.bg


Top