Дистанционно отчитане на електромери

Начало > Електроапаратурa > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2006

 

Технически и пазарни тенденции в развитието на системите

Рутинният процес по отчитането на електромерите не остава встрани от всеобщата автоматизация в индустриалния свят. Съществуващите технически решения за дистанционно отчитане на показанията на електромерите търпят непрекъснато развитие през последните години. Освен избягване на чисто субективния фактор при снемането на показанията, системите за дистанционно отчитане изпълняват и различни други функции, пряко или косвено свързани с ограничаване на кражбите на електрическа енергия. В това се изразява и един от основните стимули на собствениците им - електроразпределителните дружества в страната, да пристъпят към по-масовото им използване. Разбира се, приложението на автоматизирани решения за дистанционно отчитане на електромерите е въпрос и на инвестиция. Тема на статията са възможностите, които предлагат тези системи, и техническите тенденции в развитието им. В следващи броеве на сп. Инженеринг ревю ще ви запознаем с инвестиционните планове по отношение замяната на електромерния парк и изискванията към техническите характеристики и функционалните възможности на електроразпределителните дружества в страната.

Налагат различни изисквания към електромерите

Внедряването на системи за дистанционно четене е свързано със замяна на електромерния парк или поне модернизация на съществуващите уреди. Пристъпването към автоматично отчитане на консумираната електрическа енергия води до поставяне на различни изисквания към средствата за измерването им. Освен да автоматизират процеса на прочит на текущата консумация, системите осигуряват информация за качеството на електрическата енергия и надеждността в доставянето й. За да се оцени качеството на доставяната от съответното електроразпределително дружество електрическа енергия, е необходимо да се осигури коректна информация за следните параметри:

 • текущите стойности на тока и напрежението, фазовите ъгли и екстремумите им за определен период от време;
 • анализ на хармониците;
 • мониторинг на синусоидалната форма на напрежението и тока и др.

Наличието на достатъчно подробни данни за изброените параметри би осигурило необходимата информационна база компаниите да анализират и диагностицират качеството на електроенергията. Системите за дистанционно отчитане също така представляват инструмент за

повишаване на качеството на електроенергията

тъй като създават необходимите предпоставки за коригиране на установените отклонения от номиналните стойности на характеристиките на мрежата. Сред основните причини за използването им са възможностите, които предлагат за повишаване на икономическата ефективност на дружествата, тъй като проблемите с качеството на електроенергията се отнасят и за потребителите, и за разпределителните дружества. Често не се оценява фактът, че преките повреди, до които би могло да доведе влошеното качество на електроенергията, са просто малка част от цялостните разходи. Сред смущенията, които свидетелстват за понижено качество на електрическата енергия, са:

 • свръх/поднапрежения - причина за появата им обикновено e претоварванe на мрежата;
 • пулсации в напрежението - дължат се на промени в натоварването на мрежата;
 • кратковременни пренапрежения - причина за възникването им е включването на товари в мрежата, пуск на двигатели и др.;
 • хармонични изкривявания на тока - предизвикват се от нелинейни товари и задвижвания с регулиране на оборотите;
 • хармонични изкривявания на напрежението - дължат се на високи нива на нелинейност на тока, задвижвания с регулиране на оборотите, висок импеданс на системата и др.;
 • нисък фактор на мощността - обикновено се дължи на несиметрични товари;
 • отклонения от номиналната честота - причина за появата на смущението е претоварване на системата.

Интегрират се със SCADA системи

Събираните и анализирани от платформите за дистанционно отчитане на електромерите данни за текущата консумация, качеството и надеждността в доставяната електроенергия се визуализират през SCADA системи. По този начин цялата събрана, обработена и архивирана информация се предоставя във вид на различни графични и таблични справки на специалисти от различни йерархични нива на електроразпределителните дружества. SCADA системите се конфигурират в съответствие с изискванията на конкретното приложение. Изискванията към SCADA системите са толкова по-високи, колкото по-големи са стойностите на напреженията в съответната преносна или разпределителна мрежа. Съществуват сериозни основания да се счита, че интеграцията на системите за дистанционно отчитане на електромерите със SCADA е свързана както с технически, така и с икономически ползи. Техническите ползи произтичат от възможностите, които интегрирането осигурява за обработка и визуализация на събраната информация. Икономическите ползи се дължат на избягването на скъпоструващи ремонти на скъпоструващи съоръжения, благодарение на ранното откриване на смущения в работата на мрежата и повреди на техническо оборудване.

Съвременните системи за дистанционно отчитане

предлагат много повече възможности от автоматично снемане на показанията на електромерите. Базирани са на различни комуникационни технологии, които позволяват изграждането на мащабни системи, в структурата на които влизат многобройни подсистеми. В този аспект представляват мощен инструмент за всяко електроразпределително дружество или компания от комуналния сектор. Като архитектура съвременните платформи за дистанционно отчитане представляват централизирани йерархични системи от тип SCADA. Сред характеристиките им са:

 • Разширени възможности за анализ на качеството на електроенергията и съхранение на големи информационни масиви, позволяващи ранно откриване на повреди и смущения в мрежата;
 • Поддръжка на многотарифни функции, което осигурява реализацията на гъвкави схеми на плащане;
 • Широки информационни възможности, което улеснява работата на инженерния и икономическия персонал на съответното електроразпределително дружество;
 • Дистанционна конфигурация на електромерите, включени в структурата на системата. По този начин всяка текуща корекция в измервателния обхват може да се прави автоматично от разстояние.
 • Възможности за разширяване на мониторинговите функции на системата;
 • Мащабируемост на системата;
 • Автоматична корекция на мощността с цел ефективно използване на разпределителната или преносната мрежа;
 • Дистанционно включване и изключване на електромерите;
 • Поддържане на предплатени услуги;
 • Възможност за плащане в реално време и др.

Основно е индустриалното им приложение

Възможностите, които предлагат съвременните системи за автоматично четене на електромерите, се използват най-пълноценно от големите индустриални или търговски обекти. Причината е очевидна - те са големи консуматори на електрическа енергия и поради спецификите на производствената им дейност оказват динамично въздействие върху целите разпределителни електрически мрежи. При изграждане на системи за дистанционно четене на електромерите в рамките на един завод трябва да се направи задълбочено проучване на всички изисквания, на които тя трябва да отговаря. Необходимо е също така системата да се съобрази с бъдещото развитие на производството и да се отчетат спецификите на съществуващите управляващи системи.

Тенденциите в развитието на системите

са свързани с налагането им като интегрирани технически решения, които осигуряват дистанционно отчитане, както на показанията на електромерите, така и на други величини, например потреблението на газ, вода, консумацията на топлоенергия. Друга тенденция в развитието на системите е свързана с използването на стандартни протоколи за обмен на информация между устройствата и диспечерския център. Също така е налице стремеж към максимално възможното опростяване на монтажните работи, свързани с изграждането им.

Сред последните насоки в развитието на системите е използването на възможностите, които предлага глобалната информационна мрежа. Сред причините за това е икономичността на Web-базираните решения. Също така Web-достъпът осигурява работа на системата от всяка точка на света през Web браузер. Не е за подценяване и фактът, че Web достъпът е plug-and-play - инсталацията на системата е елементарна. Други предимства на Web-базираните системи са гъвкавостта им (те работят с различна комуникационна инфраструктура) и мащабируеми (позволяват изграждането на различни като големина системи). Въпреки очевидните предимства на базираните на глобалната информационна мрежа системи, те все още са на етап разработка.

Пазарни предпоставки за налагането им

При всички случаи реализацията на една система за дистанционно отчитане на електромерите е сложна задача, която изисква задълбочени познания в областта на измерванията, мрежите за управление и др. Сред основните фактори, които разработчици и потребители на такива системи определят като решаващи за покупката им, са цената, функционалността и универсалността им. Според фирмите, които определят себе си като сериозни играчи на пазара, дилемата по-ниска цена срещу по-ниско качество, т.е надеждност на работа и функционалност на системата не стои на дневен ред. По принцип, колкото по-широка е гамата от средства, които предлага един производител, толкова по-големи са възможностите за конфигуриране на система, съответстваща на изискванията на конкретното приложение. Като свой пазарен плюс българските производители определят възможността да разработят изделие, съответстващо на конкретните изисквания на потребителя. Работещи в бранша коментират, че в бъдеще системите за дистанционно отчитане ще се използват все по-широко и то във функцията им на инструмент за подобряване качеството на услугите, които предлагат електроразпределителните дружества.


Вижте още от ЕлектроапаратурaTop