РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон Ко., СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон Ко.Светлинни бариери PSENopt Advanced – за всяко приложение Новите мултифункционални светлинни бариери PSENopt Advanced предла- гат решение за разнообразни приложения като временно деактивиране на функциите за безопасност (muting), игнориране на отделни лъчи (blanking) и каскадно свързване (cascading) с помощта на една-единствена светлинна завеса. Благодарение на тази гъвкавост, моделите PSENopt могат да бъдат адап- тирани към всяка производствена среда. Светлинните бариери се предла- гат с новия софтуерен продукт PSENopt tools, който опростява инсталаци- ята и въвеждането в експлоатация. Единичните лъчи улесняват подравняването и мониторинга на светлинни- те бариери, а възможностите за бърза диагностика намаляват времената за реакция. Непрекъснатите единични лъчи на PSENopt Advanced гаранти- рат максимална сигурност, тъй като елиминират “мъртвите зони”. Пълният набор от функции на светлинните бариери може да бъде използван в съчетание с конфигурируемата система за безопасност и автоматиза- ция PNOZmulti. Оптичната кодираща система предотвратява взаимо- действието между светлинните мрежи, ако се използват няколко завеси в една система. Кратките времена за реакция позволяват да се намали безопасното раз- стояние и възможността светлинната завеса да се инсталира директно (максимално близо) до опасните съоръжения. www.akhnaton.biz

Top