РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонАвтоматизация на Ехнатон в ПСОВ Кубратово В средата на месец юни, в присъствието на министър-председателя Бойко Борисов, министъра на околната среда и водите Нона Караджова, кмета на София Йорданка Фандъкова и други официални лица, бе открита реконструираната Софийска пречиствателна станция за отпадни води Кубратово. Станцията е част от интегриран проект за водния сектор на София, финансиран от програма ИСПА и съфинансиран от Европейската инвестиционна банка и българското правителство. Проектът включва реконструкция на първичните и вторичните утаители на ПСОВ Кубратово, изграждане на трето стъпало за отстраняване на азот и фосфор от отпадъчните води и изграждане на канализационна помпена станция и напорен тръбопровод за отпадъчни води в район Нови Искър. Проектът за реконструкция стартира през април 2009 г., като изпълнението се управлява от МОСВ. Изпълнител на обекта е консорциум Кубратово, а крайната цел е отпадните води на София да се пречистват по най-високите европейски стандарти. Поради тази причина се извършва мащабно проектиране за увеличаване на капацитета на станцията от 360 000 куб. м отпадни води до 480 000 куб. м. Това се равнява на 1 313 000 еквивалент жители (е.ж.), което е с 342 000 е.ж. повече от досегашния капацитет на съоръжението. За постигане на тази цел е извършена рехабилитация и реконструкция на 4 първични утаителя, 6 биобасейна, 6 вторични утаителя и на калови шахти и шахти за плаващи вещества. Изградени са и два нови вторични утаителя, помпена станция за рециркулация на активна утайка, резервоар за калови води, реагентно стопанство и трафопост. В ПСОВ Кубратово е въведена трета степен на пречистване на отпадните води, с което се по-стига отстраняване на азот и фосфор. Това отговаря на изискванията на Директивата на ЕС за градски отпадни води и на националните наредби за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадните води, зауствани във водни обекти от т.нар. “чувствителни зони”. Фирма Ехнатон взе участие в проекта като основен подизпълнител на електрическата част и част КИПиА. Строителните работи стартираха през януари 2010 г. и приключиха по график през декември 2010 г. Цялата реконструкция бе извършена, без станцията да прекратява дейността си. В момента се работи за достигане на проектните параметри. Обем на проекта Основна задача на проекта за реконструкция на ПСОВ Кубратово бе да се надгради системата за управление и да се работи в синхрон с нея. Работата по проекта включваше: * Рехабилитация на четири първични утаителя. * Рехабилитация на шест вторични утаителя. * Ново строителство на два нови вторични утаителя и помпена станция за рециркулация на активна утайка. * Рехабилитацията на утаителите включва реконструкция на строително-монтажната част и инсталиране на нови калочистачи, при които дебелината на утайката се измерва с ултразвукови сонди. Петте калови шахти са с подменени саваци (общо 32 бр.) и задвижки, всяка от които е свързана с интелигентни управления AUMA с Modbus управление. Всички саваци се управляват през Modbus мрежа. * Рехабилитация на биостъпалото. По задание са предвидени измервания по 10 параметъра във всеки биобасейн, с които се управлява процесът на пречистване на азот и фосфор. Направена е реконструкция на 6 съществуващи биобасейна. При тях има инсталирани четири миксера, два флоумейкъра и две помпи – работна и резервна – за вътрешна рециркулация, всяка от които е по 160 kW. Помпите се управляват с Altivar 61. Захранването на съоръженията в шестте биобасейна и в шестте рехабилитирани вторични утаителя се извършва от новоизграден трафопост с два трансформатора 1600 kV. Той се захранва от подстанция Кубратово. * Изграждане на резервоар за утайкови води. * Рехабилитация на 4 калови шахти. * Изграждане на нова помпена станция за канални и дъждовни води Нови Искър. * Изграждане на реагентно стопанство за железен трихлорид. Основни цели на автоматичното управление Сред основните цели, поставени пред системите за автоматизация в рамките на проекта, са изравняване на входящия дебит в шестте биобасейна на биостъпалото; управление на постъпващия въздух в нитрификационната зона на биобасейните с три различни режима на работа. В част КИПиА на проекта са заложени и цели за обезпечаване на автоматично управление на: нитратната рециркулация с 2 независими режима на работа; на дебита на рециркулиращата активна утайка, както и на дозирането на FeCl3 с два метода на дозиране. Към процеса на биологично отстраняване е предвиден и цикъл на химическо отстраняване на фосфора. За целта са разработени два автоматични цикъла на управление. Технически характеристики на системата за автоматизация Индустриалната мрежа е изградена на базата на фиброоптика с протокол TCP/IP. Изградени са 8 паралелни Modbus мрежи, които обхващат общо 125 изпълнителни механизма и измервателни устройства. Управлението се извършва посредством PLC Modicon M340 на Schneider Electric, като към всяко PLC локално е предвиден операторски терминал. В КИПиА частта е използвана процесна измервателна апаратура на Hach Lange, а системите за измерване на ниво и дебит са на Siemens. Във всеки биобасейн са инсталирани по 10 измервателни уреда Hach Lange, свързани в мрежа SC1000. На базата на измерванията на част от тях се извършва автоматизираното управление на процеса. Критичните точки на нивомерения са дублирани с кондуктометрични системи за измерване на ниво. В помпената станция в Нови Искър е инсталирано IPC с локална SCADA CITECT с пълни възможности за независимо управление на системата. Комуникацията между помпената станция в Нови Искър и Кубратово се осъществява с радиовръзка в обхват 5 GHz. Предимства на новата система за управление След успешното завършване на проекта за рехабилитация и разширяване, в софийската пречиствателна станция “Кубратово” е въведена трета степен на пречистване на отпадъчните води, с което се постига отстраняване на азот и фосфор. Това отговаря на най-високите изисквания на европейската директива за градски отпадъчни води и на националните наредби за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти от т.нар. чувствителни зони. След модернизацията пречиствателната станция работи при напълно автоматизиран технологичен режим по отношение на третирането на утайките и пречистването на водата. Очаква се модернизацията на пречиствателната станция да допринесе значително за подобряване състоянието на околната среда в района на столицата. Въпреки че изискванията на проекта са съществуващата система да бъде надградена, новата система за управление на процесите е почти изцяло независима от съществуващата, което предлага съществени предимства при експлоатация. Карета Успешната реализация на проекта е следствие на доброто сътрудничество Изграждането на система за автоматизация на СПСОВ „Кубратово” е един от най-значимите проекти във водния сектор, реализирани през последните години. Изпълнител по част Електро и КИПиА е Ехнатон ООД - един от основните партньори на Schneider Electric, специализиран в изграждане на системи за индустриална автоматизация и пречистване на води. Партньорството ни датира от много години и можем да се похвалим с реализирането на няколко големи съвместни проекта във водния сектор, сред които ПСОВ – Пазарджик, ПСОВ – Димитровград, ПСОВ – Стара Загора и т.н. Сложността на конкретния проект се състои в изграждането на нова система за управление на база нови инсталации и съществуващо оборудване, което да бъде осъвременено и приведено в съответствие с високите изисквания на технологичното задание и европейските стандарти. Успешната реализация е следствие на доброто сътрудничество между двете компании, високотехнологичното оборудване и експертизата на Schneider Electric в сектора на водите, както и професионалното управление на проекта от страна на Ехнатон ООД. Александър Катошев, Търговски Мениджър ИА, Шнайдер Електрик България Внедрените системи снижават разходите за енергия и коагулант Автоматичните системи за управление, които бяха въведени в експлоатация след завършването на реконструкцията на СПСОВ по програма ИСПА, допринасят изключително много за намаляване на експлоатационните разходи за електроенергия и коагулант. Автоматизирана бе системата за контрол на постъпващия въздух в биореакторите. Във всеки един биореактор има инсталирани кислородомери, които отчитат количеството разтворен кислород. При достигане на предварително зададено ниво на разтворения кислород в биореакторите, количеството се регистрира в SCADA-системата, като съответно започва притварянето на затворните устройства. Налягането на въздуха във въздуховодите се повишава и системата подава сигнал към въздуховодите, които редуцират оборотите си и намаляват подаваното количество въздух. Работата на помпите за рециркулация на нитратна вода е напълно автоматизирана. Помпите са снабдени с честотни регулатори. На изход от Денитрификационна зона на биореакторите са монтирани прибори, измерващи нивото на нитратен азот. В зависимост от съдържанието на нитратен азот се регулират оборотите на рециркулиращите помпи и съответно количеството на рециркулиращата нитратна вода. Системата за дозиране на коагулант (FeCl3) също е напълно автоматизирана. На изход аерационна зона на биореакторите са инсталирани прибори измерващи съдържанието на фосфати. В зависимост от нивото на фосфатите, дозаторните помпи регулират подаваното количество коагулант. Напълно автоматизирана бе и канална помпена станция „Нови Искър”. Работата на решетките се извършва, както на предварително зададени времеви интервали, така и на основание пад на водното ниво. Падът за всяка решетка се отчита от ултразвукови нивомери, монтирани пред и след решетката. Работата на помпите се извършва на база на водно ниво в черпателните резервоари на станцията. Канална помпена станция „Нови Искър” е свързана със системата за управление на СПСОВ „Кубратово” и може да бъде контролирана дистанционно от територията на СПСОВ „Кубратово”. инж. Петьо Велев, главен мениджър експлоатация ПСОВ „Кубратово”

Top