РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонMELSERVO MR-J4 – иновативни нови технологии за по-висока безопасност, продуктивност и енергийна ефективност След лансирането на новата гама MELSERVO MR-J4 и съответните модули за позициониране, motion моду-ли и системи за motion контрол с висока прецизност, Mitsubishi Electric предлага и сервоусилвател, който ще позволи на производителите на машини и на крайните клиенти да подобрят безопасността и продук-тивността на производствения процес, като същевременно гарантира улеснено пускане в експлоатация и употреба. MR-J4, наследник на изпитаната и доказала се серия сервоусилватели MELSERVO J3, предлага високи показатели за редица приложения, осигурявайки разширена функционалност и подобрена произво-дителност. MELSERVO MR-J4 на Mitsubishi Electric е особено подходящ за пакетиращи машини, сортировъч- ни машини и конвейерни приложения. Mitsubishi Electric интегрира множество нови интуи-тивни функции в новата си серия сервоусилватели с цел минимизиране на времето за разработка на оп-тимална електронно-механична система. Системата прави самонастройки с “онлайн автотунинг” и авто-матични “вибро филтри”. Потребителят може да из-ползва тези функции както при пуск в експлоатация, така и в работен режим, като се спестява значител-но време от сложни довършителни настройки.Сервоусилвателите са снабдени с функция “диагно-стика на експлоатационния живот”, която следи те-кущото състояние на инсталираните компоненти, например кондензаторни батерии и релета. Потреби-телят получава и алармени съобщения при влошаване на работния режим, като по този начин се пести цен-но време от престой и поддръжка.MELSERVO MR-J4 надхвърля настоящите изисквания за надеждна и безопасна работа, като предлага мо-дулна архитектура с двуканален резервиран STO вход (Safe Torque Off) стандартно при всички модели MR-J4. С добавянето на опционален модул може да се постиг-не и SS1 (Safe Stop) вход в съответствие с EN61800-5-2. Така системата отговаря и на нормите SIL2 (EN62061) и PLd (EN13849-1). Когато MR-J4-B серво-усилватели и motion контролери на Mitsubishi Electric се използват съвместно, може да се отговори и на норми за безопасност като SS2, SOS, SLS, SBC и SSM. Така се постига изключителна гъвкавост в себестойност-та на системата спрямо нужното ниво на сигурност.Към един сервоусилвател MELSERVO MR-J4 могат да се включат повече и по-разнообразни серводвигатели спрямо предишната серия – ротационни (ъглови), ли-нейни и дори „direct-drive“.Сервоусилвателите са снабдени стандартно с 22-би-тови абсолютни енкодери, позволяващи резолюция от повече от 4 милиона импулса на оборот (revolution). Ре-зултатът е отлична ъглова прецизност и оптимално позициониране.Освен MR-J4-A (аналогов/дигитален/импулсен кон-трол) и MR-J3-B (SSCNET III/H motion мрежа), гаматa MELSERVO J4 на Mitsubishi Electric включва и две допъ-лнителни версии за контрол по две и по три оси, ко-ито се предлагат за първи път. Сервоусилвателите за две и три оси (MR-J4W2B и MR-J4W3B) предлагат много по-голяма компактност и ефективност от два или три отделни усилвателя.Двигателите от гамите HG-KR/MR се предлагат за най-ниската мощност от 50 до 750 W. Максималният въртящ момент е от 0.48 до 7.2 Nm, с максимална ско-рост от 6000 об/мин. Гамата HG-SR покрива средните мощности от 0.5 до 7 kW с максимален момент от 100 Nm. Всички двигатели са със степен на защита IP65 или IP67 (от прах и вода) и са подходящи за употреба в тежки индустриални условия.

Top