Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Начало > Осветление > Сп. Инженеринг ревю - брой 2/2018 > 22.03.2018

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела 1
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Трансформацията, предизвикана от преминаването към LED технологиите, изисква внимателна оценка кои области биха могли да бъдат допълнително подобрени, за да донесат ползи за клиентите, околната среда, и не на последно място за засилване на конкурентоспособността на сектора. Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Експлоатационните характеристики и техническото обслужване трябва да бъдат балансирани с необходимостта от безопасност на продуктите и ясно разпределение на отговорността към различните страни, ангажирани с продукта по време на неговия жизнен цикъл.

Не всички осветителни тела могат да бъдат обслужвани поради естеството си (например осветителни тела за медицински приложения, аварийно осветление). Някои от тези, които могат да бъдат обслужвани обаче, включват LED модул, пусково устройство, лампа и сензорен/мрежов приемопредавател.

Предимства на сервизирането за осветителната индустрия
Сервизирането е свързано с възможността да се удължи техническият и икономическият жизнен цикъл на продукта, след като бъде въведен в експлоатация. Тази статия ще се съсредоточи върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия.
Услугите могат да включват следните дейности:

• Ремонт и профилактика на хардуерни компоненти или софтуер, например замяна на счупен светодиоден модул или актуализиране на софтуера на драйвера с цел отстраняване на грешка.
• Подмяна на (хардуерни) компоненти или софтуер за по-висока ефективност, например монтаж на нов светодиоден модул с по-висока светлинна ефективност.
• Подмяна на (хардуерни) компоненти или софтуер за различни спецификации, например монтаж на нов светодиоден модул с по-малък светлинен поток или по-висока цветна температура (преконфигуриране в късен етап).
• Подмяна на (хардуерни) компоненти или софтуер за добавяне на повече функционалност, например монтаж на нова лампа с възможност за свързване или актуализация на софтуера на драйвера с цел поддръжка на нов сензор.
• Увеличаване на функционалността на осветителя чрез добавяне на нов компонент, например монтаж на сензор за присъствие към щепсела за свързване.
Предполага се, че тези дейностите се изпълняват от специалисти (монтажници, сервизни инженери, строителни мениджъри), а в някои случаи могат да бъдат изпълнявани от крайни потребители.
Проектирането е ключов аспект, който позволява реализирането на посочените по-горе услуги. Проектирането с цел сервизно обслужване трябва да гарантира, че компонентите и софтуерът са заменяеми; с други думи, за изпълнителя трябва да е осъществимо и практично да замени компонента или софтуера след пускането в експлоатация на осветителното тяло. Заменяемият компонент и софтуерът трябва да бъдат разпознаваеми, достъпни и заменяеми, без да повредят компонента или обслужваното осветително тяло.
Подобряването на функционалността на осветителните продукти осигурява множество предимства за клиентите, околната среда и икономиката:
• Осветителните тела могат да бъдат ремонтирани и да имат по-дълъг технически живот, като по този начин се подобрява материалната ефективност на сектора и се намаляват отпадъците.
• Осветителните тела могат да бъдат модернизирани, за да се подобри тяхната ефективност, което води до по-големи икономии на енергия. Може да се монтира по-ефективен светодиоден модул или да се добави сензор за присъствие към осветителя.
• Осветителните тела могат да бъдат “устойчиви на бъдещето” и да имат по-дълъг икономически живот. Благодарение на редовните обновления осветителните тела остават най-съвременната инфраструктура и отговарят на променящите се нужди на клиентите. Например щепселът позволява превръщането на инсталираните осветители в свързана осветителна система и избягва пълната подмяна на остарелите осветителни тела.
• Техническото обслужване на осветителни тела дават възможност за създаване на нови бизнес модели и на нови работни места. Възникват нови възможности за професионалисти, предлагащи мониторинг, поддръжка, анализи на данни и др.
• Техническото обслужване на осветителни тела подобрява връзката на производителите до техните клиенти и им позволява да предлагат продукти и услуги, отговарящи на различни изисквания.
Чрез подобряване на сервизирането осветителната индустрия може да допринесе конкретно за прилагането на програмата на ЕС за кръгова икономика.

Кръгова икономика
Кръговата икономика цели да отдели икономическия растеж от използването на ресурсите, като ги разходва по-ефективно. Продуктите са проектирани и изградени като част от верига на стойността, в която те се използват толкова дълго, колкото е възможно, след което в зависимост от характеристиките им те могат да бъдат повторно използвани, обновени, модернизирани или рециклирани.

В модела на кръговата икономика се очаква по-ефективното използване на продуктите, компонентите и материалите да доведе до по-голямо реализиране на стойност както чрез спестяване на разходи, така и чрез възникване на нови пазари или развитие на съществуващи. Същевременно се очаква да се постигнат значителни ползи за околната среда, като се намали използването на ресурси, включително и на енергия, и се минимизира образуването и депонирането на отпадъци.

През декември 2015 г. Европейската комисия създаде политическа и регулаторна рамка в подкрепа на “кръгови” продукти, услуги и бизнес модели. Т. нар. европейски пакет от мерки за кръгова икономика включва план за действие, който инициира законодателни механизми в редица области. Тези мерки биха могли да имат голямо въздействие върху осветителната индустрия и, ако се управляват добре чрез политики за пазарно развитие, биха могли да предложат възможности за растеж на сектора.

Политическата инициатива е резултат от признатия потенциал на кръговите бизнес модели. През 2015 г. бе публикуван доклад, който прогнозира, че приемането на принципите на кръговата икономика ще бъде от полза за Европа на екологично равнище и ще генерира нетни икономически доходи от 1,8 трилиона евро до 2030 г.
Моделът на кръговата икономика обикновено се описва чрез четири концентрични цикъла. Вътрешните кръгове описват дейности и процеси с висока стойност и се придвижват към външните кръгове.

Остатъчната стойност се извлича, докато продуктът бъде рециклиран. Четирите кръга са: 1. Услуги - дейности, насочени към удължаване на техническата и икономическа експлоатация на продуктите. 2. Подновяване - ремонт на продуктите в края на жизнения им цикъл с цел да бъдат продавани отново. 3. Многократна употреба на компоненти - възстановяване на ценни компоненти от продукта с цел повторна продажба или използване в други продукти. 4. Рециклиране - рециклиране на материали с цел връщането им в икономиката.

Проектиране на функции за безопасност в сервизни осветителни тела
Както като новите осветителни тела, предлагани на пазара, така и обслужваните стари осветителни тела трябва да бъдат безопасни за клиента и сервизния специалист. Този аспект следва да се вземе предвид при определяне на степента, до която даден продукт може да бъде обслужван и от кого. Правната рамка, регулираща безопасността на продуктите и гаранционните срокове, също следва да бъде преразгледана, за да се гарантира, че отговорността и спазването на приложимите правила и норми се разпределят правилно при различните страни, които ще се ангажират с продукта по време на неговия жизнен цикъл.

Осветителният сектор има богат опит при проектирането и безопасното заменяне на компоненти в периода преди LED. На основата на тези добри практики може да управлява и преходът към съвременни осветители, които могат да бъдат модернизирани с набор от различни компоненти. В тази връзка е от съществено значение ясно да се съобщават техническите спецификации на осветителните тела и техните компоненти, както и условията, при които те могат да бъдат експлоатирани.
Техническото обслужване на осветителните тела е тясно свързано с компонентите, като най-важните са: светодиоден модул; пусково устройство; лампа и сензорен/мрежов приемопредавател.

Характеристиките на компонентите могат да се комбинират, за да се обменя информация за обслужването на осветителните тела. Това включва различни аспекти на експлоатационна съвместимост, включително лесна заменяемост на компоненти, свързаност и програмируемост. Осветлението е свързано, ако има цифрова, двупосочна връзка за данни (жична или безжична) към система извън осветителното тяло, която може да се използва при нормална работа. Тази връзка може например да се използва за добавяне на сензор към осветителното тяло или за взаимодействие с външна мрежа за данни, например Zigbee, Wi-Fi, DALI, PoE, Bluetooth, 3/4G. От друга страна, програмируемият осветител разполага със средство за изтегляне на софтуер за поне един компонент, например, чрез DALI, NFC, Wi-Fi, Zigbee, Ethernet, PLC.


Вижте още от Осветление


Ключови думи: осветителни тела, сервизиране, LED, светодиодни технологии, софтуер, хардуер, кръгова икономикаTop