Експертен опит в безопасността на машини и съоръжения

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 1/2022 • 10.02.2022

Експертен опит в безопасността на машини и съоръжения

 

Сейфтиъп, официален системен партньор на водещия световен производител на системи за автоматизация и безопасност Pilz, стартира дейността си в началото 2021 г., започвайки с няколко инженерингови проекта за безопасност на машини. Предлагаме цялостни решения, които могат да включват услуги като оценяване на риска, концепции за безопасност, проектиране на системите за управление, свързани с безопасността, инсталиране на системите за автоматизация и безопасност и валидиране на целия процес.

 

Оценяване на риска

Много задачи, свързани с работа или поддръжка на индустриални машини, пораждат високи нива на риск. Оценяването на риска е документиран физически преглед и проверка на машина, процес или дейност, извършени в съответствие с международните и национални стандарти, обхващащ следните етапи:

 • Определяне на лимитите на машината, които включват предназначението за употреба и всяка разумно предвидима неправилна употреба на машината

 • Идентифициране на опасностите, които могат да бъдат породени от машината и свързаните с нея опасни ситуации

 • Преценяване на риска (количествено или качествено), като се вземе предвид тежестта на възможното нараняване или увреждане на здравето и вероятността от настъпването му

 • Оценка на риска, вземане на решение относно необходимостта от намаляване на риска, което може да се приложи в съответствие с приложимото законодателство, стандарти и добра инженерна практика

 • Елиминиране на опасностите или намаляване на рисковете, свързани с тези опасности чрез прилагане на подходящи защитни мерки.

 

Концепции за безопасност

При внедряване на все по-сложни и опасни нови машини и надграждане на съществуващи машини за по-взискателни приложения, правилната концепция за безопасност, която отчита взаимодействието на операторите на машината, обслужващия персонал и други работници с машината, е от решаващо значение.
Концепциите за безопасност представляват документ в стандартен формат, определящ чрез скици и описание мерките за безопасност, и включват подробно инженерно решение, предложено за постигане на безопасност и съответствие чрез електрически, механични и други мерки, следвайки най-добрите и съвременни инженерни практики и международни и национални стандарти. Концепциите за безопасност могат да бъдат полезни на конструкторите при разработване на проекта за безопасност.

 

Проект за безопасност

Когато проектирате нови машини или модернизирате съществуващи машини, най-добре е да интегрирате проекта за безопасност още в самото начало. Техническите мерки за справяне с опасностите и за постигане на приемливи нива на риск могат да бъдат приложени с минимално въздействие върху сложността на машината, разходите и производителността, ако се вземат предвид на ранен етап от проектирането на машината.

С опита си в техниките на проектиране, стандартите за безопасност и съвременните технологии за безопасност, ние можем да изготвим подробна проектна документация, включваща механични, пневматични, хидравлични, електрически и софтуерни проекти за конкретна машина, както и предложение и спецификации за подходящи компоненти и системи в съответствие с докладите за оценяване на риска и концепции за безопасност.

 

Инсталиране на системи за безопасност

Системите за безопасност са критични елементи в проекти, свързани с автоматизация на машини. При интегриране на отделни машини в производство, линия или надграждане на съществуващи машини, времето на разположение за прилагане на мерките за безопасност и интеграцията на системите за управление обикновено е ограничено. Mожем да ви предложим:

 • Планиране и контрол на проекта

 • Избор и доставка на необходимите компоненти - задвижващи механизми, сензори и устройства за управление

 • Производство и изграждане на необходимите механични конструкции

 • Производство и тестване на необходимите електрически табла

 • Доставка и монтаж на система за управление

 • Програмиране на системи за управление и визуализация

 • Пускане в експлоатация на системата

 • Избор на доставчици и подизпълнители, когато е приложимо

 • Обучение на оператори на машините и обслужващ персонал.

 

Валидиране

Когато инсталирате, модифицирате или модернизирате машини, трябва да сте сигурни, че оборудването работи в пълно съответствие с приложимите стандарти за безопасност, регулаторни и държавни норми през целия си жизнен цикъл. Като част от валидирането можем да предложим:

 • Оценяване на съществуващия проект спрямо изискванията за безопасност

 • Преценяване на избраните компоненти и изчисляване на постигнатото ниво на изпълнение на функциите за безопасност PL(SIL) съгласно EN 13849-1(EN 62061).

 • Проверка на инсталацията и конфигурацията на окабеляване на сензори и изпълнителни механизми

 • Тестване на хардуерни функции и софтуер, свързан с безопасността

 • Извършване на функционален тест и симулиране на повреди

 • Изготвяне на подробен протокол с резултатите от валидирането.

 


 

 

Сейфтиъп ЕООД
София, 1113,
бул. Самоков 11A, офис 118
Т: 0877 800 610
office@safetyup.bg

www.safetyup.bg

 

 

 

 

 


Вижте още от Машини
Top