Електрооборудване в ПСОВ

ЕлектроапаратурaСтатии • 22.12.2017

Електрооборудване в ПСОВ
Електрооборудване в ПСОВ
Електрооборудване в ПСОВ
Електрооборудване в ПСОВ

Изправността на електроинсталациите е от критично значение за ефективната, непрекъсната и безпроблемна работа на пречиствателните станции за отпадни води. Специалистите по електрообзавеждане на такива съоръжения са изправени пред предизвикателството да проектират вътрешните електрически мрежи в ПСОВ така, че да гарантират безопасността и качеството на извършваните процеси, както и да осигурят минимални загуби на електроенергия.

Основни изисквания към ел. инсталациите в пречиствателни станции са да бъдат надеждни, лесни за експлоатация и поддръжка по време на целия жизнен цикъл, както и мащабируеми, за да позволяват бъдещи разширения на съоръженията. При проектирането на електрически мрежи за ПСОВ е важно да се вземе предвид, че разходите за енергия (основно електрическа) съставляват около 30% от общите оперативни разходи на станцията.

Проектиране
Ключови приоритети по отношение на електроинсталациите за ПСОВ са безопасността и минималните прекъсвания на работата им. Разходите за изграждане на вътрешните ел. мрежи в една пречиствателна станция за отпадни води обикновено представляват около 5-10% от общия бюджет на проекта. Тези съоръжения са с постоянен статут, като голяма част от станциите в експлоатация в световен мащаб са над 25-годишни, а немалък дял – и на по над 50 години. В някои държави все още функционират и водопречиствателни съоръжения, изградени преди повече от век. Ето защо инвестицията във висококачествено и надеждна електроапаратура е препоръчителна при всяко обновяване на електрическите инсталации на такива обекти.

Не на последно място, спецификациите на електрическите инсталации, проектирането, инсталирането и въвеждането им в експлоатация трябва да отговарят на всички приложими наредби и стандарти, с цел да се съкрати времето за изпълнение на проекта, както и да се сведат до минимум рисковете за персонала и оборудването.

Експлоатация, поддръжка и мониторинг
В пречиствателните станции за отпадни води се осъществяват редица непрекъснати процеси, които изискват надеждно електрозахранване. За да постигнат това, електроинженерите е препоръчително да: изберат мрежова архитектура, която осигурява подходящ баланс между управление на риска и възвръщане на инвестицията; подберат надеждно електрооборудване съобразно приложенията и натоварванията; назначат адекватна регулярна поддръжка и обслужване на електроапаратурата със съответните корективни, превантивни и прогнозни мероприятия.

В съвременните пречиствателни станции за отпадни води все по-масово се внедряват единни платформи за автоматизация, мониторинг и контрол на съоръженията, които включват и системи за мониторинг и управление на енергията. Такива системи могат да бъдат инсталирани и самостоятелно, като и двата случая функцията им е да подпомагат операторите на съоръженията при вземането на решения и инициирането на необходимите корективни или превантивни мерки. Решенията за енергиен мениджмънт обикновено включват инструменти за: мониторинг на цялото електрооборудване в ПСОВ в реално време; създаване на аларми, събиране на данни, проследяване на събития, анализ на неизправности и т. н.; дистанционно локализиране и отстраняване на неизправности на електрооборудването и някои свързани товари като двигатели и др.

Мащабируемост и възможности за ретрофит
Макар ПСОВ да са с планиран експлоатационен срок от порядъка на няколко десетилетия, технологиите и процесите, оборудването, стандартите и нормативната рамка в областта на пречистването на отпадни води се менят непрекъснато. Наред с това, постоянно нарастват и изискванията към индустрията за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък на извършваните дейности. Ето защо електроинсталациите в пречиствателните съоръжения за отпадни води трябва да са скалируеми, да са съвместими с оборудване от трети страни и да използват стандартни протоколи.

В новите обекти е добре да се осигурят регулярна поддръжка и редовна модернизация с цел да се избегне амортизацията. При разширение и ретрофит на ПСОВ в експлоатация е препоръчителен избор на такива електрически системи и апаратура, които да се интегрират безпроблемно в съществуващите електроинсталации с минимални прекъсвания на работата на съоръженията. Новото електрооборудване трябва да се съобрази със стандартите за надеждност, оперативност и ремонтопригодност на обекта, както и да му се осигури същото обслужване като на съществуващата база, включително и мерки по ретрофит и модернизация.

Безопасност на служителите и материалните активи
Преди всичко останало, електроборудването в ПСОВ трябва да бъде безопасно. За да се гарантира това, елекроинсталациите се подлагат на тестване, валидиране и документиране. Самата апаратура е необходимо да отговаря на стандартите за използване в пречиствателни съоръжения за отпадни води, както и да разполага с необходимите сертификати. Важни въпроси при проектирането са гарантирането на адекватна защита, достъпност и координация на електрооборудването.

За да се осигурят безопасна експлоатация поддръжка, е важно да още на фаза дизайн на инсталациите и оборудването да се заложат функции за механично и електрическо блокиране, както и да се създадат условия за внедряването на системи за мониторинг и контрол. С цел оптимална безопасност и функционалност, в съвременните ПСОВ електроинсталациите се проектират за незабавна интеграция със системите за мониторинг на енергията и пречиствателните процеси.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top