ЕЛИА - Рудничен комплекс Елаците-Mед

АвтоматизацияСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 9, 2012

Цялостна автоматизация на "Корпус едро трошене №1" и обвързването й с "Корпус едро трошене №3"
През 2012 г. фирма ЕЛИА София спечели конкурс за проектиране и изпълнение на обект "Цялостна автоматизация на "Корпус едро трошене №1" и обвързването й с "Корпус едро трошене №3" на Рудничния комплекс на Елаците-Mед. Основен наш партньор при проектирането и реализацията на проекта беше фирма КАСТИВА. Представеният проект показва как за по-малко от 6 месеца се извърши пълна автоматизация на работещи производства в тежката индустрия без нарушаване на технологичния процес.

Реализацията на проекта започна през месец април 2012 г. и завърши окончателно през месец октомври същата година с преминаването на 72-часoви проби за "Корпус едро трошене №1" и "Корпус едро трошене №3".

Основните цели на автоматизацията на "Корпус едро трошене №1" са стабилизиране на процеса чрез регулиране и оптимизиране на технологични параметри; постигане на по-висока производителност и качество на крайния продукт, удовлетворяващ последващите процеси в Обогатителния комплекс. Също така, системата има за цел да синхронизира отделните технологични съоръжения; да подобри воденето на процеса от операторите; да повиши надеждността на съоръженията и да подобри сигурността и безопасността. Сред останалите й задачи е намаляването на разходите и престоите; комуникацията между отделните технологични подобекти и обмен на текуща информация, както и обединението на "Корпус едро трошене №1" с "Корпус едро трошене №3" и на ниво операторско управление.

В процеса на проектиране са обследвани и прецизирани всички параметри на технологичните процеси на системата за автоматизация.

Обхват на системата за автоматизация и управление
В рамките на САУ са обхванати всички технологични обекти на "Корпус едро трошене №1":
- Управление на трошачка - първи стадий на трошене (ККД), маслено и хидравлично стопанство към нея.
- Управление на пластинчати питатели –1-ви и 2-ри потоци.
- Управление на трошачки-втори стадий на трошене ( КРД-1 и КРД-2), маслено и хидравлично стопанство към тях.
- Управление на изнасящи гумено транспортни ленти (ГТЛ 1 и ГТЛ2).
- Управлението на пластинчатите питатели към двата потока се реализира чрез честотни инвертори, а контролът и управлението на гумено транспортните трактове става чрез системата SIMOCODE на фирма SIEMENS.

Структура на реализираната системата за управление
В обема на реализирания проект е обхванато основното технологично оборудване.
Предпочитана структура от гледна точка на процеса е конфигурация SIMATIC S7 системи и децентрализирана периферия. Конкретните системи са централен процесорен модул (периферия S7-300; децентрализирана периферия ЕТ200М); локални операторски панели по всички коти, където са разположени основните технологични механизми.

Системите за управление на обхванатите производствени цехове са обвързани с индустриална мрежова структура, както следва:
- Терминална мрежа - Ethernet 1 - 100 Mb/s; оптична/електрическа - служи за обвързване на операторска станция в "Корпус едро трошене №3";
- OS - сървъри в операторския пункт в "Корпус едро трошене №1"; OS- сървъри - осъществява обмена на данни между терминална и контролерна мрежа, както и координация обмена на данни с други системи;
- Локална полева мрежа – Profibus DP - обхващаща разпределена периферия и интелигентни локални уреди и устройства.

Най-голямото предизвикателство беше реализирането на проекта при работещ рудничен комплекс, с много кратки прекъсвания на базата на абсолютно прецизиран и съгласуван с възложителя график. Оценката от възложителя е силно положителна, отчетени са отлично изпълнение, водещо до повишаване на производителността; подобряване управлението на процеса от оператор; повишаване надеждността на съоръженията; подобряване на сигурността и безопасността и намаляване на разходите и престоите.

Top