Елиминиране на лекарствени субстанции в отпадъчните води от фармацевтичното производство

В и КФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 4/2020 • 28.05.2020

Пример за инсталация Envochem® за фармацевтични предприятия
Пример за станция Envochem® AOPФармацевтичните продукти и техните метаболити, добили вече популярност като АPI (active pharmaceutical ingredient) все по-често попадат в околната среда. Една част от API достигат основно чрез екскрементите на хората и животните в повърхностните и питейните води, но активните субстанции могат да се носят и от отпадъчните води от фармацевтичните предприятия. Обикновено тези субстанции са със сложна структура и са трудно усвоими или неусвоими от биомасата в градската пречиствателна станция. Повечето от тях са с токсично действие за бактериите (пример антибиотици). Ето защо да се изпускат отпадъчните води от индустриални фармацевтични производства, макар и с ниско органично натоварване, без да бъдат изследвани за активни вещества, противоречи на най-добрите практики.

 

Производствена инсталация в Мексико

Ако произвежданите медикаменти бъдат оценени като екотоксични, то следва отпадъчните води да се третират директно на мястото на възникване, за да се осигури постъпването само на биоразградими и нетоксични вещества в околната среда. Такова беше предизвикателството пред фирма Рош при изграждането на нова производствена инсталация в Мексико. В съоръжението се произвеждат два силно действащи медикамента за лекуване на онкологични заболявания, с две активни вещества Capecitabin (Xeloda) и Mycophenolat Mofetil, които са екотоксични и не трябва да попадат в отпадъчните води. По време на производството се генерират около 10 000л отпадъчни води ежедневно. На ден се обработва винаги само по едно активно вещество. Рош поръча на ЕнвироХеми да тества различни методи за разграждане на продуктите в лабораторни условия, като резултатите да бъдат използвани при разработването на пречиствателна станция. Целта се състои в това да се намери ефективен и икономически изгоден метод, чрез който медикаментите напълно да се елиминират.

Три различни технологии за отстраняване на съдържащите се в отпадъчните води активни субстанции бяха тествани в лабораторни условия, като беше оценена и тяхната икономическа ефективност. Наред с UV/H2O2-оксидацията, и адсорбцията с активен въглен се явява като избор и трети метод – окисление с озон. Резултатите показаха, че за доброто отстраняване на двете активни субстанции от отпадъчната вода са необходими няколко процесни стъпки и комбинация на технологиите в рамките на патентованата Envochem® технология на ЕнвироХеми.

Бяха проведени лабораторни тестове за изследване на окислението на Capecitabin и Mycophenolat Mofetil. Получените данни бяха използвани като основа за разработване на индивидуално адаптирана инсталация за третиране на отпадъчни води, която да отговаря на всички изисквания. Готовата EnvoChem система се монтира изцяло в контейнер дълъг 6м, проектирана да работи напълно автоматично 24 часа на ден при непрекъснат процес на третиране.

Инсталацията е оборудвана със софтуер, който дава възможност за лесно обслужване на всички инсталирани елементи и позволява визуализация на цялостния процес. Операторът има непрекъснат достъп до измерваните стойности и хода на процеса. Получените данни се представят в таблична форма и лесно се архивират. Съобщителните сигнали изцяло се протоколират и могат по-късно да бъдат прегледани. Модемът дава възможност за поддръжка чрез дистанционен достъп и контролни мерки чрез ЕнвироХеми, така че в спешни случаи да може да се реагира бързо.

Пример за инсталация Envochem® за фармацевтични предприятия

Следва да се отбележи, че и UV/H2O2-оксидацията e метод, доказал се при третирането на отпадъчни води от фармацевтичните производства. Благодарение на станциите Envochem® AOP на ЕнвироХеми, които са базирани на този окислителен процес, се достига до безопасно и надеждно разграждане на вредните субстанции. Тази технология е идеална за отстраняване на високоефективни замърсители (лекарствени средства например) от промишлените отпадъчни води.

 

Пример за станция Envochem® AOP

Преимуществата на тези технологии за третиране на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия включват:

- надеждни резултати;

- висока сигурност при работа;

- висока степен на автоматизация;

- компактна цялостна конструкция за пречиствателното съоръжение;

- минимална консумация на химикали;

- генерират се възможно най-малко отпадъци.

1505 София
бул. "Евлоги Георгиев" 100
тел.: +359 2 846 30 65
факс: +359 2 846 30 66
info@envirochemie-bg.com
www.envirochemie.bg

 

 


Вижте още от В и К


Фирмени публикации на Енвирохеми България

Top