EN ISO 13849-1 - съвременна машинна безопасност

МашиниСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2012

SIEMENS


Водещи български специалисти в областта коментират влезлия в сила от началото на годината нов стандарт

     Предотвратяването на инциденти, които биха могли да застрашат здравето и живота на хората, е основна цел на стандартите и директивите, свързани с машинната безопасност. Развитието на технологиите и все по-високите изисквания по отношение на безопасността предполага и промяна на директивите и стандартите с оглед на пригодността им към променените условия.

В тази връзка на 29 декември 2009 г. влезе в сила Директивата 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз относно машините, която замества Директива 95/16/ЕО. По отношение на стандартите е предвидено използваният до тогава стандарт за безопасност на машините EN 954-1 да бъде заменен от стандартите EN ISO 13849-1 и EN 62061. Съответно бе предвиден гратисен период, който изтече в края на 2011 г. От началото на 2012 г. стандартът EN ISO 13849-1 окончателно влезе в сила, а EN 954-1 е отменен.

Директивата 2006/42/ЕО
Тази директива е преработен вариант на Директивата относно машините, чийто първи вариант е приет през 1989 г. Директивата има две цели: да хармонизира изискванията за безопасност и опазване на здравето, които се прилагат към машините въз основа на високо ниво на защита на здравето и безопасността и да гарантира свободното движение на машини на пазара на Европейския съюз (ЕС). Преработената Директива относно машините не въвежда радикални промени в сравнение с предишните варианти. Тя изяснява и консолидира разпоредбите на Директивата с цел да се подобри нейното приложение в практиката. Тъй като това е свързано с функционалната безопасност, използваният до този момент стандарт EN 954-1, който категоризира нивото на безопасност, бива заменен от два стандарта, които съществуват успоредно: EN ISO 13849-1 (Безопасност на машините. Части от системите за управление, свързани с безопасността. Част 1: Общи принципи за проектиране/разработване) и EN 62061 (Безопасност на машините. Функционална безопасност на безопасно свързани електрически, електронни и програмируеми електронни системи за управление), които се основават на концепцията за функционална безопасност.

EN ISO 13849-1
Стандартът EN ISO 13849-1 осигурява изискванията за безопасност и насоки относно принципите за проектиране и интегриране на свързани с безопасността части на системи за контрол (SRP/CS), включително софтуерното проектиране. За тези части на SRP/CS той уточнява характеристики, които включват нивото на изпълнение, необходимо за осъществяване на функциите за безопасност. Стандартът се прилага за SRP/CS, независимо от вида на технологията и използваната енергия (електрическа, хидравлична, пневматична, механична и т.н.), за всички видове машини. EN ISO 13849-1 не конкретизира функциите за безопасност или нивата на изпълнение, които трябва да бъдат използвани в конкретен случай. В него се предвиждат и специфични изисквания за SRP/CS използване на програмируема електронна система. Този стандарт не дава специфични изисквания за дизайна на продукти, които са части от SRP/CS. Въпреки това, посочените принципи, като например категории или нива на изпълнение, могат да бъдат използвани.

EN ISO 13849-1 е приет през 2006 г. През месец май 2007 г. е хармонизиран с Директивата относно машините на ЕС с идеята да замени EN 954-1. Първоначално е предвидено използването на EN 954-1 да бъде преустановено на 30 ноември 2009 г. Впоследствие обаче гратисният период е удължен до края на 2011 г. Съответно окончателното влизане в сила на стандарта EN ISO 13849-1 е от началото на 2012 г. През този преходен период на производителите е дадена възможност да избират кой от двата стандарта да използват - EN 954-1 или EN ISO 13849-1.

Защо бе необходима промяната?
Стандартът EN 954-1 е публикуван за първи път през 1997 г. Поради бързото развитие на технологиите, той до голяма степен не успява да отрази действителното състояние на техниката в момента. Счита се, че този стандарт не може да гарантира напълно безопасността за сложни или много опасни машини и прилагането му в подобни случаи би довело до потенциално по-ниска безопасност на съответната машина. Сред посочваните недостатъци е и фактът, че EN 954-1 до известна степен ограничава използването на нови технологии. Прилагането на EN 954-1 е свързано предимно с използването на релейни системи за логическо управление при системите за безопасност. Съвременните конфигурируеми и програмируеми контролери за безопасност обаче предлагат на производителите и на потребителите на машини по-лесно изпълнение на системите при по-ниски разходи, поради което те се превръщат и в по-предпочитаното решение.

Често при използването на стандарта EN 954-1 се наблюдава ситуация, при която проектантите се презастраховат при разработването на системата за безопасност и включват допълнителна предпазна апаратура, което води до излишни разходи. Най-често това се случва при машини, в чиято конструкция има зона, която се категоризира като много опасна, вследствие на което цялата машина се третира като такава. Използвайки стандарта EN ISO 13849-1, се дава възможност на проектантите да създават системи за управление, свързани с безопасността, които изискват по-малко компоненти и по-малко окабеляване. Много от компонентите са и с по-ниска спецификация, което определя и по-ниските разходи.

Недостатък на стандарта EN 954-1 е фактът, че той е преди всичко европейски, а не международен. А EN ISO 13849-1, от своя страна, е добре познат международен стандарт.

Част от производителите, доставящи машини за европейския пазар, до последно предпочитаха да използват стандарта EN 954-1. Сред посочваните причини за това е по-лесното му прилагане и по-опростената работа с него. За преодоляване на този проблем са създадени безплатни софтуерни инструменти, които значително улесняват работата със стандарта EN ISO 13849-1.Във връзка с изтичането на гратисния период за въвеждане на стандарта EN ISO 13849-1 и окончателното отпадане на EN 954-1, списание Инженеринг ревю – в качеството си на водещ източник на информация за машиностроителния сектор у нас, организира дискусия по темата. Потърсихме мнението на представители на компании, работещи в областта на автоматизацията и машинопроизводството по следните въпроси: каква част от продуктите на представляваните от тях производители са сертифицирани по този стандарт; мнението им относно ползите и недостатъците на стандарта EN ISO 13849-1 и кои са най-новите продукти и технологии, производство на представляваната от тях марка, сертифицирани по EN ISO 13849-1.

В настоящия брой, в рубриката Машини, публикуваме получените коментари от фирмите: Атикс, Бюро за развитие техника, ВиВ Изоматик, Ес Ем Си Индъстриал Аутомейшън България, ЕСД България, Ехнатон Ко, Сензомат, Сименс, Хермле Югоизточна Европа, Шнайдер Електрик, подредени по азбучен ред.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top