Енергийната ефективност - конкурентно предимство за компаниите от индустриалния сектор

ОсветлениеФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 2/2018 • 22.03.2018

Енергийната ефективност - конкурентно предимство за компаниите от индустриалния сектор

 

В последните години енергийният пазар се променя бързо, което непосредствено води до разкриването на възможности и възникването на нови предизвикателства пред бизнес и публичния сектор. Върху оформянето му въздействие оказват отслабващата икономика, управлението на търсенето, законодателството, международните и национални стандарти, разпределеното производство и тенденцията за смяна на източниците на енергия. 

Според 14-ото PwC Global Power & Utilities Survey водещите технологии, които ще оказват влияние на пазара до 2030 г., са енергийноефективните технологии, слънчевата енергия, наземните вятърни инсталации, технологиите за съхранение на голямо количество енергия от възобновяеми източници и батериите, съхраняващи енергия.

Енергийната ефективност носи на компаниите от индустриалния сектор редица предимства, сред които позитивен обществен имидж, по-ниска себестойност на продуктите и, не на последно място, покриване на регулаторните изисквания. Но за постигането й са необходими релевантна експертиза, значителен финансов ресурс и време за възвръщане на инвестицията.

Резалта е лидер в предлагането на енергийни услуги и разработването на възобновяеми енергийни източници с представителства в седем държави в Централна и Югоизточна Европа - България, Словения, Сърбия, Хърватия, Черна гора, Чехия и Италия. Позната до момента на пазара под името GGE, тя поставя началото на нов етап от развитието си с налагането на новия бранд Резалта. Той отразява ангажимента на компанията към устойчивото развитие на Югоизточна Европа и изграждането на един по-зелен бизнес и публичен сектор. Сам по себе си брандът Резалта символизира високите резултати, които екипът се стреми да предоставя от създаването на компанията през 2011 г. 

Резалта разработва, финансира и изпълнява мащабни проекти в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийноефективни решения. Тя предлага услуги за оптимизиране на енергийната ефективност и разходите и за намаляване на въглеродните емисии, прилагайки интегриран подход. Екипът й идентифицира енергийните проблеми и на база задълбочени анализи, предлага възможности за подобряване, разработва решения и изготвя енергийноефективни проекти.

Финансирането на проектите може да се реализира под формата на Договор с гарантиран резултат (ЕСКО). При него всички инвестиции в енергоспестяващи мерки се финансират от постигнатите спестявания без допълнителен разход. Целият проект се изпълнява от един доставчик, който поема всички технически рискове, а спестяванията от разходи за енергия, експлоатация и поддръжка се постигат постепенно във времето, съгласно уговорените в договора гаранции. При този подход на работа Резалта планира, изпълнява и финансира проекта, осигурява доставката на енергия, експлоатацията и поддръжката на инсталацията и поема всички рискове и отговорности. Възвръщаемостта на инвестициите се реализира от постигнатите от клиента икономии.

Под името GGE, Резалта е реализирала над 150 проекта в Югоизточна Европа за над 60 клиенти. Един от най-емблематичните е за Gorenje, при който разходите за осветление и поддръжка са намалени с 66%, енергията за охлаждане - с 60%, а годишните въглеродни емисии - с 800 тона. В България Резалта е реновирала осветителната система в производствената база на Кремио. В рамките на проекта старите луминесцентни осветители са подменени с високоефективни LED осветители. В резултат годишните разходи за осветление са намалени с 55%, а за поддръжка - с 50%. Енергийноефективното решение е редуцирало въглеродните емисии с 40%. В страната Резалта реализира проекти още за Оргахим, Мелексис и хотел Рамада Пловдив Тримонциум.

С екип от над 60 експерти, компанията прилага гъвкав и персонализиран подход при изпълнение на проектите, управлява близо 200 млн. евро енергийни разходи и е съкратила с над 1 млн. тона въглеродните емисии. Резалта помага на клиентите си да повишат конкурентоспособността си, да отговорят на все по-високите регулаторни изисквания, да имплементират нови надеждни технологии. Ангажиментът по изпълнение, финансиране и управление на проектите от страна на Резалта дава възможност на клиентите да съсредоточат ограничените ресурси върху основния си бизнес.


www.resalta.com

 

Top