Eнергоефективните услуги

Начало > Енергийна ефективност > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2006

 

Пазарът на енергийно обследване в индустрията и бита функционира, твърдят от АЕЕ

През последните години, бавно и постепенно, терминът енергийна ефективност си проби път от държавните кабинети до всички сфери на индустрията и бита. Приета бе законова рамка, въведени бяха стимули, което даде зелена светлина на пазара на енергийноефективни услуги. Колелото се завъртя, появиха се нови пазарни играчи, други фирми създадоха специални отдели. Съвсем логично пазарът на фирми, занимаващи се с обследване за енергийна ефективност в бита, се разви по-бързо в сравнение с тепърва "прохождащия" пазар на енергийноефективни услуги в индустрията. Паралелно с нарастващия интерес от страна на битовите и промишлените потребители възникнаха и резонните въпроси кои са сериозните фирми на пазара и съществува ли достатъчно сигурна защита срещу недобросъвестни действия от неоторизирани фирми. Водени от актуалността на темата, ще ви запознаем с основни изисквания, които трябва да изпълни една фирма, преди да се превърне в участник на пазара на енергоефективни услуги. Обект на статията са и възможностите да проверите дали фирмата, към която сте се обърнали, има правомощията да обследва и сертифицира сгради за енергийна ефективност в бита и индустрията.

Обследване и сертифициране на сгради

Дейността по енергийното обследване на сградите е основна за процеса на сертифицирането им. Целта на обследването е да се определят потенциалните възможности за икономия на енергия в сградата. Три са основните изисквания, които държавата е поставила пред фирмите, които имат амбициите да оперират на пазара на енергийноефективни услуги в бита. На първо място, сертифицирането се извършва от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон. За да бъдат акредитирани, лицата трябва да разполагат с необходимия квалифициран персонал и да притежават минимален набор технически средства. Екипът на една фирма, занимаваща се с обследване и сертифициране, задължително включва най-малко по един специалист от областта на топлотехниката, електротехниката, архитект или строителен инженер. Освен необходимата професионална квалификация, персоналът следва да е завършил успешно курс на обучение за сертифициране на сгради. Работи се по единна методология за изчисляване разхода на енергия и енергийните характеристики на обекта. Допълнително, официален инструмент в процеса на сертифициране на сгради е софтуерен продукт ENSI, който, според специалистите от Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ), е съобразен с климатичните условия на България и е тестван за 7 големи групи сгради.

Всички лица, имащи правото на сертифицират сгради за енергийна ефективност се вписват от АЕЕ в

публичен регистър

Списъкът на фирмите е свободно достъпен в Интернет страницата на агенцията (www.SEEA.government.bg). До момента (б.ред. затваряне на броя в края на август 2006 г.) в публичния регистър са вписани около 90 фирми, които могат да извършват обследване и сертифициране на сгради. Тези фирми покриват почти цялата територия на страната.

"Част от акредитираните и вписани в публичния регистър на АЕЕ фирми вече стартираха дейността по обследване и сертифициране на сгради. В агенцията е постъпила информация за детайлно обследване на 62 сгради. На сградите, които не са получили сертификат - десет на брой, са предписани енергоспестяващи мерки (ЕСМ) за подобряване на енергийните им характеристики. Получени са три копия от резюмето на обследвани сгради по опростена методика. Обработката на данните, с които разполагаме, води до извода, че интересът към сертифицирането на нови частни сгради е по-голям", коментира инж. Мл. Чернева, гл. експерт в АЕЕ.

Задължително е сертификатът

за енергийните характеристики на сградата да се издаде на типова бланка, състояща се от четири компонента (четири части формат А4, съдържащи специализирана информация за сградата), съгласно приложение към чл. 15, ал. 4 от Наредба 9 към ЗЕЕ. Лицето, издало сертификата, трябва да представи на възложителя на сертифицирането и четирите части на сертификата в оригинал.

За да бъде валиден, сертификатът трябва да разполага с идентични номер, категория "А" или "Б", срок на валидност, регистрационен номер, дата на издаване, лице, извършило сертифицирането, подписи и печати на всички части от сертификата. Заверено копие от сертификата се представя в АЕЕ, където се въвежда в Националната информационна система, поддържана от агенцията. Всеки сертификат се идентифицира по регистрационния номер на лицето, извършило сертифицирането.

Основен държавен стимул за обследване и сертифициране на сгради е

освобождаването от данък сгради

Съгласно Закона за местните данъци и такси (чл.24, ал. 1, точка 18 и точка 19), сградите, получили сертификат по реда, определен от Закона за енергийната ефективност и Наредбата за сертифициране на сгради, се освобождават от данък сгради. За категория А срокът е 10 години, а за категория Б - съответно 5 години, считано от годината, следваща тази на издаване на сертификата.

Когато се сертифицират жилищни сгради - етажна собственост, всеки собственик на апартамент следва да удостовери пред съответната данъчна служба основанията си за освобождаване от данък на апартамента.

Сертифициране в областта на индустрията

Напълно естествено, за потребители с годишно потребление на енергия равно или по-голямо от 3000 MWh и лица, извършващи енергийния им одит, правилата са други. Процесът по обследване на индустриалните обекти за енергийна ефективност е със значителна сложност. Това обяснява съмненията, изказвани от специалисти, че трудно една българска фирма, без финансовата подкрепа и ноу-хау на чуждестранен партньор, би могла да се справи успешно и в срок с предизвикателството да обследва и сертифицира голям индустриален обект.

Ако се върнем на нормативната уредба, изискванията по отношение на физическите и юридическите лица, имащи право да извършват обследване на промишлените обекти, са много по-строги. Формално, те не се различават от вече изброените за сгради - регистрация по търговския закон, наличие на минимален набор от технически средства за извършване на измервания и анализи, екип с подходяща квалификация и завършен курс на обучение. Персоналът задължително включва минимум трима специалисти - по един в областта на топлоенергетиката, топлотехниката и електротехниката. Сериозна разлика има в

програмата за обучение.

Тя включва както нормативните изисквания, основните принципи за енергообмен в промишлените системи и обекти, техниките за извършване на обследване за енергийна ефективност в такива системи, методите за определяне и оценка на енергийните им характеристики и т.н. Списъкът с теми, по които се обучават бъдещите енергийни одитори, е дълъг. Дейността им се подпомага от разработени и утвърдени методически указания за обследване за ЕЕ в промишлени системи и методически указания за изготвяне на енергийни характеристики на промишлени системи.

Стъпките, регламентиращи законово дейността на лицата, обследващи промишлени системи, са две - акредитация и регистрация. Акредитацията се извършва от АЕЕ. Изискванията към кандидатстващите за акредитация лица и процедурата по акредитиране са постановени с Правила, регламентиращи изискванията и процедурите за акредитиране на лицата (чл. 16, ал. 4 и чл. 18, ал. 1 от ЗЕЕ). След акредитиране лицата кандидатстват за вписване в публичния регистър на АЕЕ (б.ред. Редът за вписване в публичния регистър е определен в Наредба 20/12.11.2004 г.).

Обучението на енергийните одитори

се извършва в шест университета - ТУ-София, ТУ-Варна, ТУ-Габрово, Университет по хранителни технологии - Пловдив, Русенски университет Ангел Кънчев и Инженерно-педагогически факултет - Сливен. "В края на 2005 г. в ТУ-София стартира обучението по обследване на промишлени системи на първите 36 специалисти, представители на 13 физически/юридически лица. Такива обучения се проведоха и в университетите в Пловдив, Сливен, Варна и Габрово", коментира състоянието на този пазар г-жа Чернева. "Към настоящия момент страната разполага със 122 обучени специалисти, което е равносилно на 44 екипа, получили сериозна университетска подготовка за извършване на обследвания на обекти от сферата на индустрията", допълва г-жа Чернева.

Публичният регистър на лицата, имащи право да извършват обследване за ЕЕ на промишлени системи, е открит в средата на януари 2006 г. Към момента на затварянето на броя проверката в него установи, че 15 физически/юридически лица са включени в него. Той също е поместен на Интернет страницата на агенцията. "С излизането на пазара на първите енергийни одитори през настоящата година, реално стартира дейността по обследване на обекти от сферата на индустрията", споделя Мл. Чернева.

Новата нормативна уредба в областта на енергийната ефективност регламентира правната основа на една сравнително нова дейност в тази област

контрол
по енергийна ефективност

За целите на контрола в АЕЕ вече е изградена и непрекъснато се актуализира база данни за производителите на стоки/услуги, подлежащи на задължително обследване за ЕЕ, уверяват от агенцията. "Към момента е обработена информация за над 350 обекта. Най-сериозно е присъствието на обекти от подсектор Промишлено производство - 232. От включените в него браншове най-голям е броят на обектите от браншове Метални изделия и оборудване, Хранително-вкусова промишленост и Текстил", коментира г-жа Чернева.

Сумарното годишно енергопотребление на обектите, регистрирани в базата данни, възлиза на около 24 000 000 MWh. Най-сериозен потребител на енергия представляват обекти от химическата промишленост и черната металургия, консумиращи съответно 41% и 14%. "В АЕЕ е изготвен списък на обектите за обследване през настоящата година, съобразен с размера на годишното им енергопотребление и възможностите на регистрираните енергийни одитори да поемат съответния обем работа. Енергийните потребители, собственици на тези обекти, са уведомени писмено за задълженията си да ги приведат в съответствие с изискванията за енергийна ефективност, съгласно ЗЕЕ и Наредби 18/12.11.2004 г. и 21/12.11.204 г.", заявява в допълнение г-жа Чернева.

В съответствие с изискванията за енергийна ефективност следва да бъдат приведени и

сгради държавна
и общинска
собственост

"За целта в агенцията по енергийна ефективност е създадена организация, занимаваща се с изготвянето на списък на такива сгради. За осигуряване на необходимата информация са изпратени писма до всички областни съвети по енергийна ефективност и министерства, целящи изготвяне на графици, включващи приоритетни за тях сгради, подлежащи на задължително обследване и сертифициране", заявяват от АЕЕ. Съгласно ЗЕЕ по отношение на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и другите държавни органи, физически или юридически лица, са предвидени наказателни санкции при бездействие и/или неизпълнение на задълженията при провеждане на политиката по енергийна ефективност.


Вижте още от Енергийна ефективност



Top