РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 9, Декември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 9, 2010 > ЕНЕРГОСЕРВИЗЕНЕРГОСЕРВИЗ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 9, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕНЕРГОСЕРВИЗОт началото на 1 януари 2011 г. Eнергосервиз АД стартира ново направление с основна цел зелени проекти свързани с малки възобновяеми енергийни източници. Вече 5 години ЕнергоСервиз работи в сферата на сервизната и инжене-рингова дейност по проектиране, оптимизиране и поддръжка на цифро-ви системи в ТЕЦ и АЕЦ и системи за радиационен мониторинг на околна-та среда. За периода от създаването си до сега компанията се е доказала като предсказуем, прозрачен и последо-вателен партньор на своите клиен-ти и доставчици. ЕнергоСервиз е изключителен пред-ставител на фирма APANTEC LLC САЩ и е ексклузивен партньор на Westinghouse Electric Company LLC САЩ. Централно управление: НОВ АДРЕС София 1408, жилищна група “Южен парк-3”, бл. 42, вх. Б, офис 2 тел.: 02/ 871 00 96, 02/ 871 38 07, факс: 02/ 871 00 96 Козлодуй 3321, площадка „АЕЦ Козлодуй” ЕАД сграда „Сграда на инженерен корпус” управление „Инвестиции и Модернизация” на АЕЦ, офис 105 тел.: 0973/ 7 20 94; 0973/ 80 135, факс: 0973/ 7 26 45

Други рекламни публикации на ЕНЕРГОСЕРВИЗ

Top