Европейският минен бизнес форум поставя акцент на инвестициите като гаранция за устойчиво развитие

БизнесСп. Инженеринг ревю - брой 2/2016 • 31.03.2016

Европейският минен бизнес форум поставя акцент на инвестициите като гаранция за устойчиво развитие
Европейският минен бизнес форум поставя акцент на инвестициите като гаранция за устойчиво развитие

Устойчивото развитие е акцент в отговорното правене на бизнес в глобализирания свят. Неговите принципи са от изключително значение и за минерално-суровинната индустрия. Затова и водещите световни конференции акцентират не само върху потенциала за развитие на добива по места, но и наблягат на иновациите и как даден минен бизнес е конституиран.

В стремежа си да е в крак с времето, четвъртото издание на Европейски минен бизнес форум, който ще се състои на 13 септември т. г., поставя в основата на тазгодишната дискусия стълбовете на европейската добивна индустрия - икономическа, екологична и социална отговорност. Домакин на събитието е хотел Хилтън в София. Конференцията е под патронажа на министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Негови организатори са Българска минно-геоложка камара (БМГК), Министерство на енергетиката на Р България и Европейската асоциация на минните индустрии (Евромин), а медиен партньор е сп. Инженеринг ревю. Събитието се провежда през две години.

Целта на форума 
е участниците да открият решения за постигане на устойчиво развитие. Това става чрез дискусии на политиките, касаещи бранша, и споделяне на най-добрите практики на компаниите в различните направления – икономическо, екологично и социално.
Традиционно в събитието ще участват представители на бизнеса и държавата, европейски институции, местни власти от България и региона, инвеститори и консултанти, хора от научните и академични среди, експерти, медии.

“Европейският минен бизнес форум е мястото за среща на високо ниво на институции и инвеститори. Чрез събитието минният бранш демонстрира зрялост и отговорност пред заинтересованите страни и потвърждава ангажимента си за устойчиво развитие”, споделя инж. Иван Андреев, изпълнителен директор на БМГК.
Световните тенденции в минния бранш и характерните особености на региона и България очертават акцентите на тематичните направления на програмата.

ЕМБФ ще предложи анализи на пазарите на суровини, както и на свързаните с мащабни инвестиции рискове в контекста на понижаващи се цени на металите. Пряко отношение с тези теми е въпросът за конкурентоспособността на минерално-суровинната индустрия на национално и на европейско ниво. Ще се постави акцент върху глобални процеси като забавянето на вноса на суровини от Китай, както и заплахите, идващи от признаването й за пазарна икономика.

Европейското измерение в програмата 
се допълва от темите за реиндустриализация на Европа и необходимото място на минната индустрия в този процес. Добивът от местни източници има отражение върху множество макроикономически показатели. Най-осезаем за гражданите е повишението на качеството и стандарта на живот, наличието на възможности и способност за взаимодействие между инвеститори и местна общност.

Програмата за нови възможности “Хоризонт 2020” на Европейското партньорство за иновации (EIP) ще покаже пряката връзка с рединдустриализацията. Тя залага на иновациите като единствено решение за устойчивото развитие на бранша. През ХХI век се говори основно за това как да продължим да използваме земните богатства по отговорен и устойчив начин.

Минната индустрия се стреми да носи ползи за всички, в т.ч. и за околната среда, като я щади и инвестира в рекултивация на терените. Силен интерес ще предизвикат споделянето на добри практики от водещи добивни компании. Съчетаването на иновации и добри практики са отличителна черта на отговорната минна индустрия. Те показват напредъка й както в технологично, така и в организационно отношение.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top