Eвропейски фондове за финансиране в индустрията

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2006

Крайно време е да започнете с разработването на проекти, уверяват от Европейската комисия

Освен с очакваното повишаване на стандарта на живот, присъединяването на страната ни към Европейския съюз е свързано и с усвояването на огромни, предвид финансовите възможности на България, инвестиционни средства. Възможностите за финансиране на проекти от областта на индустрията по линия на Европейските фондове бяха представени от Джудит Голдщейн, съветник по регионалното развитие и структурните фондове в Делегацията на Европейската комисия в София, пред предприемачи и специалисти от индустриални сектор. Госпожа Голдщейн информира присъстващите на презентацията специалисти, че след приемането на България, основните източници за финансиране ще бъдат Кохезионния фонд и двата структурни фонда. "Кохезионният фонд е създаден специално с цел финансиране на големи обекти от областта на екологията и транспорта. Единият от структурните фондове - този за регионално развитие, се занимава основно с изпълнението на Лисабонската програма за насърчаване на икономическото развитие на страни членки на Евросъюза. Средствата от фонда са предназначени основно за малки и средни предприятия, както и за реализацията на инфраструктурни проекти. Вторият структурен фонд - Европейският социален фонд, е насочен към финансиране на програми за обучение, образование и квалификация", подчерта Джудит Голдщейн.

Облекчена процедура за отпускане на средствата

Специално внимание лекторът отдели на разликите между финансирането на проекти по линия на предприсъединителните фондове, които редица български предприемачи и инвеститори познават. "Със средства от кохезионния и двата структурни фонда ще се финансират отраслови проекти в дългосрочен период - от 2007 до 2013 г. Основната разлика между действащите в момента предприсъедителни фондове и тези, по които ще работим съвместно след приемането ви в Европейския съюз, е в степента на отговорност. В момента всяка стъпка, свързана с финансиране на проекти по линия на Сапард и Phare, се контролира от Европейската комисия", заяви г-жа Голдщейн. "Отговорността за изпълнението на проекти, финансирани от Кохезионния и Структурните фондове, е на българското правителство. Европейската комисия вече няма да участва пряко в избора на изпълнители, а ще изпълнява само контролни функции", допълни тя. По този начин, увери лекторът, тромавата и сложна процедура, действаща в момента, значително ще се съкрати.

Финансите ще се усвояват след реализацията на проекта

Общият обем на средствата, предоставени на България, възлиза на 6 млрд. евро, което десетократно надхвърля тези, отпуснати до момента. В презентацията си лекторът подчерта, че средствата се изплащат едва след реализацията на одобрените проекти. Джудит Голдщейн изрази опасението си, че съществува реален шанс България да пропусне предоставените й възможности. "Крайно време е да започне разработването на проекти, които ще кандидатстват за финансиране по линия на Кохезионния и Структурните фондове. Вече сте доста закъснели. До края на настоящата година страната ви трябва да разполага с ясна програма за усвояване на средствата", заяви лекторът. Шест са областите, за които се разработват програми за усвояване на средствата в момента - транспорт, околна среда, регионално развитие, конкуренция, човешки ресурси и административен капацитет.

Джудит Голдщейн обърна внимание на големите възможности, които Европейските фондове предоставят на българските предприятия. "За допълнителна информация относно финансирането на проекти по линия на Кохезионния и Структурните фондове следва да се обръщате към съответните министерства", поясни лекторът. На многобройните въпроси от страна на присъстващите специалисти как ще се осигури прозрачност при финансирането на проектите, г-жа Голдщейн поясни, че въпреки основно контролните функции на Европейската комисия, останалите държави, членки на Европейския съюз, много стриктно ще следят изпълнението на проектите, подчертавайки още веднъж, че средствата ще се усвояват едва след реализирането им.
Top